2 VSPH 1265/2015-B-50
KSHK 41 INS 5571/2011 2 VSPH 1265/2015-B-50

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Tomáše Brauna a ze soudců Mgr. Martina Lišky a Mgr. Kláry Halové ve věci dlužníka Pavla anonymizovano , anonymizovano , bytem Náměstí Hilmarovo 13, Kopidlno, o odvolání dosavadní insolvenční správkyně JUDr. Drahomíry Daňkové, IČ 72084880, se sídlem Denisova 385, Jičín, proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 41 INS 5571/2011-B-38 ze dne 4. března 2015,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 41 INS 5571/2011-B-38 ze dne 4. března 2015 se v bodě I. výroku p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové v bodě I. výroku shora označeného usnesení odvolal JUDr. Drahomíru Daňkovou (dále jen Odvolatelka) z funkce insolvenční správkyně Pavla anonymizovano (dále jen dlužník), v bodě II. výroku ustanovil insolvenční správkyní JUDr. Šárku Línkovou (dále jen Nová správkyně), a v bodech III. a IV. výroku Odvolatelce uložil, aby informovala Novou správkyni o své dosavadní činnosti, předala jí všechny doklady související s výkonem její funkce, a aby do 15 dnů od doručení usnesení předložila zprávu o své činnosti a vyúčtovala svoji odměnu, hotové výdaje a náklady, které jí vznikly v souvislosti se správou a udržováním majetku.

V odůvodnění usnesení soud konstatoval, že usnesením ze dne 3.5.2011 zjistil úpadek dlužníka, povolil jeho řešení oddlužením a Odvolatelku ustanovil insolvenční správkyní. Jelikož však bylo Odvolatelce ke dni 20.2.2015 zrušeno povolení vykonávat činnost insolvenční správkyně, postupem podle ust. § 31 odst. 4 insolvenčního zákona (dále jen IZ) ji z funkce insolvenční správkyně odvolal.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Hradci Králové podala Odvolatelka včasné odvolání, v němž namítala, že v souladu s ust. § 73 odst. 2 soudního řádu správního (dále jen s.ř.s.) podala návrh na odkladný účinek žaloby, kterou napadla rozhodnutí o zrušení povolení vykonávat činnost insolvenčního správce (dále jen Rozhodnutí o zrušení Povolení), jež označila za nepřezkoumatelné pro absenci správního uvážení, nedostatečně odůvodněné a pro podstatné porušení ustanovení o řízení před správním orgánem nezákonné podle ust. § 65 a násl. s.ř.s. Proto požadovala, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil.

Vrchní soud v Praze dle ust. § 212 a § 212a občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející, a aniž dle ust. § 94 odst. 2 písm. c) IZ nařizoval jednání, dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 31 odst. 4 věty první IZ insolvenčního správce, kterému bylo zrušeno povolení nebo kterému zaniklo jeho právo dočasně nebo příležitostně vykonávat činnost insolvenčního správce na základě rozhodnutí ministerstva podle zákona o insolvenčních správcích, insolvenční soud odvolá z funkce.

Vrchní soud v Praze nahlédnutím do seznamu insolvenčních správců ověřil, že Odvolatelce bylo ke dni 20.2.2015 zrušeno povolení vykonávat činnost insolvenční správkyně na základě ust. § 13 odst. 2 písm. b) zákona o insolvenčních správcích, podle něhož může Ministerstvo spravedlnosti zrušit povolení nebo zvláštní povolení insolvenčnímu správci, kterému byla insolvenčním soudem opakovaně udělena sankce podle IZ; ministerstvo přitom přihlíží zejména k povaze porušených povinností, počtu a charakteru sankcí udělených insolvenčním soudem a době, jež uplynula mezi porušením jednotlivých povinností. Ostatně tuto skutečnost Odvolatelka nijak nerozporovala, když v odvolání zp anonymizovano jen věcnou správnost Rozhodnutí o zrušení Povolení, jež nabylo právní moci dne 20.2.2015. K tomu odvolací soud dodává, že v rámci insolvenčního (a tohoto odvolacího) řízení nelze přezkoumávat důvody rozhodnutí správního orgánu nebo přípustnost přiznání odkladného účinku správní žaloby.

Soud prvního stupně proto nep anonymizovano , pokud Odvolatelku-v situaci, kdy jí bylo zrušeno povolení vykonávat činnost insolvenční správkyně, což se nezměnilo ani v průběhu odvolacího řízení-z funkce správkyně v souladu s ust. § 31 odst. 4 věty první IZ odvolal, když jinak postupovat (ani) nemohl.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora postupoval odvolací soud podle ust. § 219 o.s.ř. a napadené usnesení v bodě I. výroku jako věcně správné potvrdil.

Poučení: Proti tomuto usnesení je dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové.

V Praze dne 1. července 2015 Mgr. Tomáš B r a u n, v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Borodáčová