2 VSPH 1262/2014-P3-10
KSPH 40 INS 17564/2012 2 VSPH 1262/2014-P3-10

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Tomáše Brauna a soudců JUDr. Jiřího Karety a JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. ve věci dlužnice Renaty anonymizovano , anonymizovano , bytem Na Viničkách 658, Šestajovice, sídlem Luční 4592, Zlín, identifikační číslo: 68741227, zast. advokátem JUDr. Jaroslavem Filipem, sídlem Bubenská 47/113, Praha 7, o odvolání GE Money Auto, s.r.o., sídlem Vyskočilova 1422/1a, Praha 4, zast. advokátem JUDr. Miroslavem Nyplem, sídlem Dukelská třída 15/16, Hradec Králové, proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 40 INS 17564/2012-P3-2 ze dne 14. května 2014

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 40 INS 17564/2012-P3-2 ze dne 14. května 2014 se mění tak, že se přihláška pohledávky GE Money Auto, s.r.o. neodmítá a její účast v insolvenčním řízení neukončuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze ve výroku označeným usnesením v insolvenčním řízení vedeném na majetek Renaty anonymizovano (dále jen dlužnice) rozhodl o tom, že se přihláška pohledávky věřitelky č. 3 GE Money Auto, s.r.o. (dále jen odvolatelka) pro opožděnost odmítá a současně odvolatelku uvědomil o tom, že právní mocí usnesení její účast v insolvenčním řízení končí.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že dne 15.8.2013 rozhodl o úpadku dlužnice, prohlásil na její majetek konkurs a věřitele, kteří dosud nepřihlásili do insolvenčního řízení své pohledávky, vyzval, aby tak učinili do 30 dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o úpadku v insolvenčním rejstříku. Protože odvolatelka doručila přihlášku pohledávky do datové schránky soudu dne 9.5.2014, tedy až po uplynutí přihlašovací lhůty, postupoval soud podle ust. § 173 odst. 1 a § 185 insolvenčního zákona (dále jen IZ) a rozhodl, jak uvedeno výše.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Praze podala odvolatelka včasné odvolání, v němž uvedla, že si je vědoma skutečnosti, že pohledávku přihlásila až po uplynutí lhůty, kterou soud stanovil v rozhodnutí o úpadku, nicméně poukázala na fakt, že insolvenční soud v insolvenčním rejstříku dosud nezveřejnil všechny povinné údaje týkající se dlužnice, konkrétně její identifikační číslo, jež dle ust. § 420 odst. 2 IZ představuje jeden z povinně zveřejňovaných údajů pro podnikající fyzické osoby. Potud poukazovala na usnesení Vrchního soudu v Praze sp. zn. KSLB 76 INS 8977/2009, 1 VSPH 300/2011-P14 ze dne 14.4.2011, z něhož citovala pasáž, podle níž protože věřitel nemá v dané věci postavení osoby, jíž se doručuje zvlášť, je zcela odkázán na informace zveřejněné v insolvenčním rejstříku. Pak ovšem platí, že mu lhůta k podání přihlášky pohledávky počne běžet jedině za předpokladu, že by informace o dlužníkovi byla v systému ISIR řádně zveřejněna tak, aby mohla být odvolatelem zjištěna prostřednictvím automatického vyhledávání .

Soudu prvního stupně vytýkala, že se otázkou chybějícího identifikačního čísla dlužnice v insolvenčním rejstříku nezabýval, ačkoli na shora citovaný právní názor odvolacího soudu upozornila již v přihlášce pohledávky. Proto požadovala, aby odvolací soud napadené usnesení změnil tak, že se přihláška pohledávky neodmítá a její účast v insolvenčním řízení neukončuje.

Vrchní soud v Praze dle ust. § 212 a § 212a občanského soudního řádu (dále jen OSŘ) přezkoumal napadené usnesení včetně řízení jeho vydání předcházejícího, a aniž dle ust. § 94 odst. 2 písm. c) IZ) nařizoval jednání, dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 173 odst. 1 IZ podávají věřitelé přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

Podle ust. § 136 odst. 2 písm. d) IZ ve znění účinném ke dni vydání rozhodnutí o úpadku v této věci měl insolvenční soud v rozhodnutí o úpadku povinnost vyzvat věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve stanovené lhůtě, a poučit je o následcích jejího zmeškání dle ust. § 173 odst. 1 téhož zákona. Stanovená lhůta k přihlášení pohledávek nesměla být kratší 30 dnů a delší 2 měsíců, a bylo-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, činila tato lhůta 30 dnů.

Podle ust. § 185 IZ nastala-li v průběhu insolvenčního řízení skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Z ust. § 420 odst. 1 a 2 IZ se podává, že je-li dlužník fyzickou osobou, zapisuje se do seznamu dlužníků též rodné číslo a nemá-li rodné číslo, datum narození, je-li dlužníkem fyzická osoba, která je podnikatelem, zapisuje se do seznamu dlužníků vedle rodného čísla (a dalších údajů) též identifikační číslo. Z těchto ustanovení je zřejmé, že insolvenční soud je povinen zapsat do insolvenčního rejstříku identifikační číslo dlužníka i v případě, že dlužníkem je fyzická osoba-podnikatel, která je identifikována rovněž rodným číslem.

Dále považoval odvolací soud za nutné uvést, že jeho judikatura prezentovaná např. usnesením sp. zn. MSPH 94 INS 3723/2008, 3 VSPH 697/2010-P26 ze dne 11.11.2010 je již ustálena v tom, že insolvenční soud zapisuje (je povinen zapsat) do seznamu dlužníků identifikační číslo dlužníka-fyzické osoby-který je podnikatelem, z úřední povinnosti, podle stavu zápisu v informačních systémech veřejné správy, neboť věřitel, který ve svých evidencích vede údaje o osobách podnikatelů podle identifikačního čísla osoby, má právo z těchto údajů vycházet. Lhůta k podání přihlášky pohledávky proto počne tomuto věřiteli běžet jedině za předpokladu, že informace o insolvenčním řízení dlužníka byla řádně zveřejněna tak, aby mohla být věřitelem zjištěna na základě identifikačního čísla dlužníka.

Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že v insolvenčním rejstříku není u dlužnice její identifikační číslo 68741227 dosud zapsáno, přestože, jak lze zjistit nahlédnutím do veřejné části živnostenského rejstříku, v den zahájení insolvenčního řízení byla (a dosud je) považována za podnikatele a identifikační číslo jí bylo (a dosud je) přiděleno.

Za těchto okolností si tento údaj měl soud prvního stupně obstarat z úřední povinnosti a měl ho též zveřejnit v insolvenčním rejstříku nejpozději do 7 dnů od zahájení insolvenčního řízení. V rozporu s tím však insolvenční soud identifikační číslo dlužnice do systému ISIR stále nezapsal, ačkoliv lhůta pro přihlášení pohledávek stanovená v rozhodnutí o úpadku by v daném případě ve smyslu § 89 odst. 1 IZ a § 57 odst. 1 a 2 OSŘ počala běžet následujícího dne po jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (tj. ode dne 16.8.2013) a její poslední den měl připadnout na pondělí 16.9.2013. Do uplynutí této lhůty (resp. ani dosud) však nebylo možné vyhledat dlužnici podle jejího identifikačního čísla porovnáním klientské databáze odvolatelky s údaji v systému ISIR.

Protože odvolatelka nemá v dané věci postavení osoby, jíž se doručuje zvlášť, je (byla) zcela odkázána na informace zveřejněné v insolvenčním rejstříku. Podle již ustálené judikatury, na níž odvolatelka přiléhavě poukázala, pak ovšem platí, že jí lhůta k podání přihlášky pohledávky počne běžet jedině za předpokladu, že informace o dlužnici (o jejím identifikačním čísle) byla v systému ISIR řádně zveřejněna tak, aby mohla být odvolatelkou zjištěna prostřednictvím automatického vyhledávání, jež je ve smyslu ust. § 420 odst. 1 IZ součástí informačního systému spravovaného ministerstvem spravedlnosti. To se ovšem dosud nestalo a lhůta stanovená k přihlašování pohledávek v rozhodnutí o úpadku v důsledku tohoto pochybení insolvenčního soudu odvolatelce běžet nezačala.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora shledal odvolací soud odvolání odvolatelky důvodným, a podle ust. § 220 odst. 1 písm. a) za použití

§ 167 odst. 2 OSŘ proto změnil napadené usnesení a rozhodl o tom, že se přihláška pohledávky odvolatelky neodmítá a její účast v insolvenčním řízení neukončuje.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Praze.

V Praze dne 12. srpna 2014

Mgr. Tomáš B r a u n , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková