2 VSPH 126/2016-B-37
KSHK 42 INS 20921/2013 2 VSPH 126/2016-B-37

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Tomáše Brauna a soudců JUDr. Jiřího Karety a Mgr. Martina Lišky ve věci dlužnice Evy anonymizovano , anonymizovano , bytem Smetanovo nám. 1860, Havlíčkův Brod, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č. j. KSHK 42 INS 20921/2013-B-18 ze dne 23. listopadu 2015,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č. j. KSHK 42 INS 20921/2013-B-18

ze dne 23. listopadu 2015 se v bodech I. a II. výroku p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové shora označeným usnesením zrušil schválené oddlužení Evy anonymizovano (dále jen dlužnice) a na její majetek prohlásil konkurs (body I. a II. výroku) s tím, že bude projednáván jako nepatrný a s tím, že účinky rozhodnutí o prohlášení konkursu nastávají okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (body III. a IV. výroku).

V odůvodnění usnesení soud reprodukoval dosavadní průběh řízení zejména tak, že: 1) usnesením ze dne 16. 8. 2013 (č. d. A-6) zjistil úpadek dlužnice, povolil jeho řešení oddlužením a insolvenčním správcem ustanovil JUDr. Martina Pavliše (dále jen Správce), 2) usnesením ze dne 26. 11. 2013 (č. d. B-8) schválil oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře, 3) Správce mu ve zprávě o činnosti ze dne 9. 5. 2014 (č. d. B-9) sdělil, že: -ke dni podání zprávy bylo provedeno celkem 5 srážek, jež (ovšem) nebyly rozeslány jednotlivým věřitelům dle stanoveného poměru, neboť výše srážky nepostačuje ani k uspokojení přednostní pohledávky běžného výživného, jejíž aktuální výše (činí) činila 8.721,50 Kč, isir.justi ce.cz

4) přípisem ze dne 16. 5. 2014 (č. d. B-10) upozornil dlužnici na následky neplnění schváleného splátkového kalendáře a poučil ji ve smyslu ust. § 418 odst. 1 insolvenčního zákona (dále jen IZ), 5) na jednání konaném dne 26. 1. 2015 (č. d. B-15)-poté, co Správce informoval, že je dlužnici pravidelně sráženo ze mzdy okolo 4.000,-Kč, že poskytovatel důchodu řádně neplní svůj závazek podporovat dlužnici částkou 3.500,-Kč měsíčně a že věřitelé zatím žádné plnění neobdrželi, neboť srážky ze mzdy jsou používány na nároky Správce a výživné (dluh na výživném se snížil na 6.320,50 Kč)-se dlužnice zavázala, že dohlédne na řádné plnění smlouvy o důchodu, 6) Správce mu ve zprávě o činnosti ze dne 6. 11. 2015 (č. d. B-17) sdělil, že: -k uvedenému dni bylo provedeno celkem 23 srážek, jež dosud nepokryly ani přednostní pohledávku na běžném výživném, jejíž aktuální výše činí (činila) 9.938,50 Kč, -smlouva o důchodu není ze strany Oldřicha Hanuše řádně plněna, na účet majetkové podstaty nezaslal ke dni podání zprávy ničeho, -ke dni podání zprávy mělo být ve splátkách uhrazeno minimálně 11,5 % nezajištěných pohledávek, ve skutečnosti je ale procento jejich uspokojení nulové.

S přihlédnutím k výše uvedenému soud prvního stupně dle ust. § 418 odst. 1 písm. a) IZ schválené oddlužení dlužnice zrušil a současně rozhodl o prohlášení konkursu na její majetek, jenž bude veden jako nepatrný.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Hradci Králové podala dlužnice včasné odvolání, jež podle svého obsahu směřovalo proti bodům I. a II. výroku, v němž namítala, že tvrzení soudu, že Oldřich Hanuš neposlal na účet majetkové podstaty žádné peníze, se nezakládá na pravdě, neboť peníze byly posílány přes ni. Doplnila, že stane se, že někdy pošle pan Hanuš méně peněz, ale jsem ráda, že pošle alespoň něco . Vyjádřila přitom názor, že prohlášení konkursu na její majetek nic nevyřeší a potud odkázala na soupis majetku obsažený v návrhu na povolení oddlužení.

Vrchní soud v Praze dle ust. § 212 a 212a občanského soudního řádu (dále jen OSŘ) přezkoumal napadené usnesení v rozsahu napadeném odvoláním včetně řízení, které jeho vydání předcházelo, a aniž za souhlasu dlužnice a Správce projednal odvolání na jednání, dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 418 IZ zruší insolvenční soud schválené oddlužení a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže a) dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nebo b) se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, nebo c) v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, anebo d) to navrhne dlužník (odst. 1).

Má se za to, že dlužník zavinil vznik peněžitého závazku podle odst. 1 písm. c), byl-li k jeho vymožení vůči dlužníku nařízen výkon rozhodnutí nebo exekuce (odst. 2). Rozhodnutí podle odstavce 1 může insolvenční soud vydat, jen dokud nevezme na vědomí splnění oddlužení. Učiní tak po jednání, ke kterému předvolá dlužníka, insolvenčního správce, věřitelský výbor a věřitele, který zrušení oddlužení navrhl. Rozhodnutí podle odstavce 1 písm. a) až c) může insolvenční soud vydat i bez návrhu (odst. 3). Proti rozhodnutí podle odstavce 1 mohou podat odvolání pouze osoby uvedené v odstavci 3 (odst. 4).

Nutno zdůraznit, že oddlužení je způsobem řešení dlužníkova úpadku, který za zákonem stanovených podmínek vede k osvobození dlužníka od placení zbytku jeho dluhů dle ust. § 414 a násl. IZ. Pokud se však v průběhu oddlužení ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit a že z tohoto důvodu nelze očekávat završení oddlužení osvobozením dlužníka od placení zbytku jeho dluhů, pak je třeba proces oddlužení za podmínek stanovených v ust. § 418 IZ ukončit.

Při posouzení důvodnosti odvolání považoval odvolací soud za podstatné, že dlužnici se oproti jejímu očekávání ani v odvolacím řízení nepodařilo prokázat, že bude schopna splnit podstatnou část splátkového kalendáře.

Ze sdělení Správce ze dne 21. 10. 2016 (č. d. B-33) a ze dne 26. 10. 2016 (č. d. B-34) totiž plyne, že s ohledem na částku ve výši 40.836,90 Kč (sestávající z částky 23.058,90 Kč představující srážky ze mzdy dlužnice a z částky 17.178,-Kč představující zejména plnění ze smlouvy o důchodu), jež se aktuálně nachází na účtu majetkové podstaty, by-k tomu, aby byla dlužnice schopna uspokojit pohledávky nezajištěných věřitelů v zákonem stanoveném minimálním 30 % rozsahu-musela minimální výše měsíční splátky do konce trvání splátkového kalendáře činit nejméně 8.200,-Kč.

Z příloh, jež dlužnice připojila k podání ze dne 22. 10. 2016 (č. d. B-35), ovšem plyne, že z jejích celkových měsíčních příjmů ve výši 14.452,-Kč (sestávajících z čisté mzdy v průměrné měsíční výši cca 9.000,-Kč a invalidního důchodu ve výši 5.452,-Kč) lze srážet toliko 5.516,-Kč. Odvolací soud při kalkulaci výše předpokládaných měsíčních příjmů dlužnice přitom nevzal v potaz příjem ze smlouvy o důchodu ve výši 4.000,-Kč, neboť poskytovatel důchodu Oldřich Hanuš poskytl na oddlužení za 34 měsíců trvání splátkového kalendáře jen cca 17.000,-Kč, ačkoli měl poskytnout částku ve výši 136.000,-Kč. Za těchto okolností soud neuvěřil aktuálnímu a ničím nedoloženému tvrzení dlužnice, že se finanční situace Oldřicha Hanuše zlepšila natolik, že bude moct důchodové smlouvě zcela dostát.

Odvolací soud proto dospěl k závěru, že dle ust. § 418 odst. 1 písm. b) IZ se v řízení ukázalo, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, resp. že dlužnice není (nebude) schopna hradit měsíční splátky předpokládané podle schváleného způsobu oddlužení. Odvolání tudíž důvodným neshledal a napadené usnesení v rozsahu napadeném odvoláním proto podle ust. § 219 OSŘ jako věcně správné potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové.

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku; lhůta pro podání dovolání začíná běžet ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno adresátu zvláštním způsobem.

V Praze dne 28. listopadu 2016

Mgr. Tomáš B r a u n, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Bc. Jiří Slavík