2 VSPH 1258/2012-A-29
KSPL 29 INS 22765/2011 2 VSPH 1258/2012-A-29

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužnice Lucie Narovcové, bytem nám. Republiky 52, Horšovský Týn, adresa pro doručování: Ruská 381, 345 62 Holýšov, zahájené na návrh dlužnice, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 29 INS 22765/2011-A-17 ze dne 12.července 2012

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 29 INS 22765/2011-A-17 ze dne 12.července 2012 se potvrzuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni usnesením č.j. KSPL 29 INS 22765/2011-A-17 ze dne 12.7.2012 zastavil insolvenční řízení zahájené na návrh Lucie Narovcové (dále jen dlužnice).

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že dne 7.12.2011 bylo na návrh dlužnice zahájeno insolvenční řízení a usnesením ze dne 23.2.2012 uložil soud dlužnici, aby zaplatila zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 40.000,-Kč. Toto usnesení změnil Vrchní soud v Praze k odvolání dlužnice usnesením ze dne 7.6.2012 tak, že dlužnici uložil zaplatit do deseti dnů od právní moci svého usnesení zálohu ve výši 15.000,-Kč. Usnesení odvolacího soudu nabylo právní moci dne 13.6.2012. Protože dlužnice zálohu ve stanovené lhůtě neuhradila, soud podle ust. § 108 odst. 3 insolvenčního zákona řízení zastavil.

Proti tomuto usnesení se dlužnice včas odvolala a požadovala, aby je odvolací soud změnil. V odvolání uvedla, že usnesení odvolacího soudu jí bylo doručeno dne 10.7.2012, dne 16.7.2012 požádala insolvenční soud o možnost úhrady zálohy ve splátkách, ale již dne 17.7.2012 jí bylo doručeno napadené usnesení, jímž insolvenční soud rozhodl o zastavení řízení.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení včetně řízení jeho vydání předcházejícího a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 108 odst. 1 až 3 insolvenčního zákona může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení až do částky 50.000,-Kč, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit.

V daném případě odvolací soud ze spisu zjistil, že usnesením ze dne 23.2.2012 uložil insolvenční soud dlužnici, aby do sedmi dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatila zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 40.000,-Kč. Toto usnesení změnil k odvolání dlužnice zdejší soud, jenž jí usnesením č.j. KSPL 29 INS 22765/2011, 2 VSPH 343/2012-

A-14 ze dne 7.6.2012 uložil, aby do deseti dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatila na zálohu 15.000,-Kč. Usnesení odvolacího soudu nabylo právní moci dne 10.7.2012, kdy bylo doručeno vložením do domovní schránky dlužnice. Přestože insolvenční soud rozhodl o zastavení řízení pro nezaplacení zálohy předčasně, když nevyčkal uplynutí stanovené lhůty k zaplacení zálohy, je pro rozhodnutí o odvolání podstatné, že dlužnice, ač byla v průběhu řízení opakovaně poučena o následku spočívajícím v zastavení řízení v případě, že uloženou povinnost nesplní, neuhradila zálohu na náklady insolvenčního řízení dosud, tj. více než po čtyřech měsících od uplynutí stanovené lhůty.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání dlužnice důvodným a napadené usnesení podle ust. § 219 občanského soudního řádu jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 7.prosince 2012

JUDr. Jiří Kareta, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová