2 VSPH 1257/2012-P1-11
KSHK 42 INS 6108/2012 2 VSPH 1257/2012-P1-11

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců Mgr. Tomáše Brauna a Mgr. Martina Lišky ve věci dlužníků Ludmily Filipkové a Štefana Filipka, obou bytem Sídliště 1. máje 236, Rokytnice v Orlických horách, o odvolání Agro Žamberk, a.s., sídlem Zemědělská 1004, Žamberk, zast. advokátem JUDr. Petrem Nuckollsem, sídlem Barcalova 2, Ústí nad Orlicí, proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 42 INS 6108/2012-P1-3 ze dne 9. srpna 2012

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 42 INS 6108/2012-P1-3 ze dne 9. srpna 2012 se potvrzuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové ve výroku označeným usnesením odmítl přihlášku pohledávky Agro Žamberk, a.s. (dále jen odvolatel) ve výši 18.720,-Kč přihlášenou dne 24.7.2012 do insolvenčního řízení vedeného na majetek Ludmily Filipkové a Štefana Filipka (dále jen dlužnice a dlužník, popř. dlužníci).

V odůvodnění rozhodnutí soud uvedl, že usnesením ze dne 2.5.2012 rozhodl o úpadku dlužníků, povolil jeho řešení oddlužením a vyzval věřitele, kteří dosud nepřihlásili pohledávky do insolvenčního řízení, aby tak učinili do 30 dnů ode dne rozhodnutí o úpadku. Odvolatel přihlásil dne 6.4.2012 do řízení pohledávku ve výši 6.200,-Kč, jež byla na přezkumném jednání konaném dne 18.6.2012 zjištěna, a dne 24.7.2012 bylo soudu doručeno doplnění přihlášky pohledávky odvolatele ve výši 18.720,-Kč. Protože mu bylo doplnění přihlášky doručeno až po přezkumném jednání, soud s přihlédnutím k ust. § 192 odst. 4 insolvenčního zákona postupoval dle ust. § 185 téhož zákona a rozhodl tak, jak je uvedeno výše. Odvolatel přitom zůstal účastníkem insolvenčního řízení s pohledávkou ve výši 6.200,-Kč.

Proti tomuto usnesení se odvolatel včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení. V odvolání namítal, že podáním ze dne 20.7.2012 pohledávku nepřihlašoval ani neměnil výši přihlášené pohledávky, ale pouze doplnil přihlášku pohledávky o její příslušenství poté, co mu byl pravomocným rozhodnutím soudu přiznán nárok na náhradu nákladů řízení. Vyslovil přitom názor, že v situaci, kdy insolvenční řízení (a to ani po přezkumném jednání) netvoří překážku pro pokračování řízení nalézacího, musí být věřiteli umožněno promítnout výsledky nalézacího řízení ohledně přihlášené pohledávky do řízení insolvenčního (zde přiznání nákladů řízení). Aplikaci ust. § 192 odst. 4 insolvenčního zákona soudem prvního stupně označil odvolatel za nesprávnou, neboť nerespektuje smysl insolvenčního zákona jako celku.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 173 odst. 1 insolvenčního zákona podávají věřitelé přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Prominutí zmeškání lhůty není podle ust. § 83 insolvenčního zákona v insolvenčním řízení přípustné.

Rozhodnutí o úpadku musí podle ust. § 136 odst. 2 písm. d) insolvenčního zákona obsahovat výzvu, aby věřitelé, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, tak učinili ve stanovené lhůtě, a poučení o následcích jejího zmeškání podle ust. § 173 odst. 1 téhož zákona. Lhůta k přihlášení pohledávek nesmí být podle ust. § 136 odst. 3 insolvenčního zákona kratší 30 dnů a delší 2 měsíců; je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, činí tato lhůta dle ust. § 136 odst. 4 téhož zákona 30 dnů.

Jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud podle ust. § 185 insolvenčního zákona odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Z údajů obsažených v insolvenčním rejstříku odvolací soud zjistil, že dne 14.3.2012 v 9 hodin 35 minut bylo u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. KSHK 42 INS 6108/2012 zahájeno insolvenční řízení týkající se dlužnice a v jeho průběhu-poté, co bylo toto řízení spojeno s řízením o insolvenčním návrhu dlužníka vedeným pod sp. zn. KSHK 42 INS 8923/2012-rozhodl insolvenční soud dne 2.5.2012 o úpadku obou dlužníků (tento údaj byl v insolvenčním rejstříku zveřejněn téhož dne v 6 hodin 58 minut). Usnesení č.j. KSHK 42 INS 6108/2012-A-9 ze dne 2.5.2012, jímž soud prvního stupně rozhodl o úpadku dlužníků, přitom nepostrádá žádnou ze zákonem předepsaných náležitostí, jinými slovy obsahuje vše, co podle ust. § 136 odst. 2 insolvenčího zákona obsahovat má, včetně třicetidenní lhůty stanovené k přihlášení pohledávek a poučení o následcích jejího zmeškání. Konec stanovené lhůty připadl v dané věci na pátek 1. června 2012.

Pro posouzení důvodnosti odvolání jsou rozhodující tato skutková zjištění: 1) dne 6.4.2012 přihlásil odvolatel do insolvenčního řízení pohledávku ve výši 6.200,-Kč; 2) na přezkumném jednání konaném dne 18.6.2012 nebyla přihlášená pohledávka popřena žádným z věřitelů, dlužníky ani insolvenčním správcem, a byla tedy zjištěna; 3) dne 24.7.2012 byla soudu doručena přihláška pohledávky ve výši 18.720,-Kč ze dne 20.7.2012 (předaná k poštovní přepravě dne 23.7.2012), v níž spolu s již přezkoumaným a zjištěným nárokem ve výši 6.200,-Kč (přihlášeným duplicitně) uplatnil odvolatel příslušenství pohledávky ve výši 12.520,-Kč coby nákladů soudního řízení; 4) platební rozkaz č.j. 56 C 143/2011-10 vydaný Okresním soudem v Rychnově nad Kněžnou dne 23.11.2011, jímž byl odvolateli přiznán nárok na náhradu nákladů řízení uplatněný přihláškou ze dne 20.7.2012, nabyl právní moci dne 29.3.2012 (právní moc rozhodnutí byla vyznačena dne 6.6.2012).

Ust. § 192 odst. 4 insolvenčního zákona umožňuje věřiteli, aby až do skončení přezkumného jednání, dokud jeho pohledávka není zjištěna, měnil výši přihlašované pohledávky; tuto právní úpravu lze však (logicky) aplikovat jen tehdy, pokud skutečně jde o změnu včas přihlášené pohledávky, a nikoli o novou, opožděně přihlášenou pohledávku. V posuzovaném případě je třeba vyjít z toho, že dle taxativního výčtu obsaženého v ust. § 121 odst. 3 občanského zákoníku, jenž se použije i pro oblast obchodnězávazkových vztahů, představují příslušenství pohledávky úroky, úroky z prodlení, poplatek z prodlení a náklady spojené s uplatněním pohledávky včetně nákladů soudního řízení, pokud byla v občanském soudním řízení úspěšně uplatněna jejich náhrada.

K otázce včasnosti uplatnění příslušenství pohledávky se Vrchní soud v Praze vyjádřil již v usnesení sp. zn. KSPA 48 INS 1646/2008, 1 VSPH 275/2008-B ze dne 13.2.2009, v němž uzavřel, že chce-li věřitel dosáhnout toho, aby byly v insolvenčním řízení vedle dlužné jistiny uspokojovány i jeho pohledávky představující příslušenství jistiny (úroky, úroky z prodlení, poplatek z prodlení či náklady spojené s uplatněním pohledávky), které vznikly do rozhodnutí o úpadku, musí takové jednotlivé nároky výslovně uplatnit včasnou přihláškou. Tomu též odpovídá skutečnost, že náležitosti přihlášky, již je třeba ve smyslu ust. § 176 insolvenčního zákona podat na předepsaném formuláři, jsou zřetelně vymezeny v ust. § 21 odst. 1 písm. i) bodu 2 vyhlášky o jednacím řádu pro insolvenční řízení tak, že v údaji o výši pohledávky je třeba odlišit jistinu a příslušenství pohledávky. Jinými slovy, dodatečné uplatnění příslušenství již přihlášené jistiny pohledávky není změnou výše přihlášené pohledávky dle ust. § 192 odst. 4 insolvenčního zákona, ale přihláškou nové pohledávky (konkrétního příslušenství), jež je dle ust. § 173 odst. 1 insolvenčního zákona včasná, a opakovaně to budiž zdůrazněno, jen je-li podána ve lhůtě k podávání přihlášek stanovené v rozhodnutí o úpadku.

Ze shora uvedených zjištění je však zřejmé, že odvolatel nárok uplatňovaný v pořadí druhou přihláškou pohledávky ani jeho příslušenství spočívající v náhradě nákladů soudního řízení, jež mu byla přiznána pravomocným platebním rozkazem, v přihlašovací lhůtě nepřihlásil, a to přesto, že rozhodnutí, jímž mu nároky byly přiznány, nabylo právní moci již dne 29.3.2012. Odvolateli tak nic nebránilo, aby soudem přiznaný nárok ve stanovené lhůtě (končící dne 1.6.2012) do insolvenčního řízení přihlásil, a s ohledem na skutečnost, že právní moc rozhodnutí byla soudem prvního stupně vyznačena dne 6.6.2012, nejpozději při přezkumném jednání konaném dne 18.6.2012 vykonatelnost přihlášeného nároku prokázal.

Soud prvního stupně tedy nepochybil, když přihlášku pohledávky podle ust. § 185 insolvenčního zákona odmítl, neboť ji odvolatel podal do insolvenčního řízení prostřednictvím pošty opožděně až dne 23.7.2012 po uplynutí lhůty stanovené k uplatnění pohledávek. Skutečnost, že při právním hodnocení použil soud prvního stupně jiného ustanovení, než bylo třeba aplikovat, neboť nároky uplatněné v další přihlášce je třeba hodnotit jako novou přihlášku pohledávky, a nikoli jako změnu výše původně přihlášené pohledávky, nemá na správnost jeho závěru o opožděnosti přihlášky vliv.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání odvolatele důvodným a napadené usnesení podle ust. § 219 občanského soudního řádu jako ve výroku věcně správné potvrdil.

Pouze pro úplnost považoval odvolací soud za vhodné poznamenat, že odvolatel zůstává nadále účastníkem řízení s pohledávkou ve výši 6.200,-Kč zjištěnou dne 18.6.2012.

Nad rámec odvolacího řízení pak považoval za nutné upozornit soud prvního stupně na to, že dle položky 22 bodu 13 zákona o soudních poplatcích se soudní poplatek nevybere za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně jen procesní povahy, jímž bezesporu usnesení o odmítnutí přihlášky je. Bude proto třeba, aby soud prvního stupně vrátil nesprávně zaplacený soudní poplatek odvolateli.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí je na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové dovolání přípustné, jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

V Praze dne 15. ledna 2013

JUDr. Jiří Kareta, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová