2 VSPH 1256/2012-B-95
KSHK 45 INS 4324/2008 2 VSPH 1256/2012-B-95

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužníka Petra Komůrky, bytem Úsobí 156, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 45 INS 4324/2008-B-87 ze dne 1. června 2012

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 45 INS 4324/2008-B-87 ze dne 1. června 2012 se z r u š u j e a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové usnesením č.j. KSHK 45 INS 4324/2008-B-87 ze dne 1.6.2012 zrušil schválené oddlužení Petra Komůrky (dále jen dlužník) plněním splátkového kalendáře (bod I. výroku), na majetek dlužníka prohlásil konkurs (bod II. výroku) s tím, že bude projednáván jako nepatrný (bod III. výroku), a rozhodl, že účinky prohlášení konkursu nastávají dne 1.6.2012 (bod IV. výroku).

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že usnesením ze dne 5.12.2008 byl zjištěn úpadek dlužníka, bylo povoleno jeho řešení oddlužením a insolvenčním správcem byl ustanoven Ing. Petr Rutch (dále jen původní správce). Usnesením ze dne 24.2.2009 bylo schváleno oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře s tím, že bude realizováno plněním ze mzdy od zaměstnavatele dlužníka a z částky 1.954,-Kč, již se zavázala plnit jeho manželka, která na přezkumném jednání prohlásila, že do řízení přistupuje jako spoludlužnice. Usnesením ze dne 11.11.2009 byl funkce zproštěn původní správce a insolvenční správkyní byla ustanovena JUDr. Ladislava Lebedová (dále jen správkyně).

Dne 26.3.2010 sdělila správkyně soudu, že je dlužník od ledna 2010 zaměstnán u EKO HB, s.r.o. s tím, že dle jejích zjištění bylo za trvání oddlužení připsáno na účet majetkové podstaty 70.368,-Kč, z nichž 60.980,-Kč bylo použito na uspokojení pohledávek věřitelů. Věřitelům Mgr. Petru Jarošovi a DEBINVET LIMITED nebylo vyplaceno nic. Dne 2.6.2010 správkyně soudu sdělila, že zpracovala přehled plateb připsaných na účet majetkové podstaty s tím, že spornou zůstala částka 2.188,-Kč, neboť ji původní správce neinformoval o všech úkonech, které v řízení učinil, a nepředal jí všechny doklady související s výkonem funkce. Vyjádřila domněnku, že původní správce pravděpodobně nemá tuto částku k dispozici vzhledem k tomu, že v jiné insolvenční věci bylo proti němu podáno trestní oznámení pro zpronevěru.

Dne 11.10.2010 správkyně soudu sdělila, že až v září 2010 poukázala manželka dlužníka na účet majetkové podstaty první splátku ve výši 1.954,-Kč, ve zprávě ze dne 18.1.2011 mu sdělila, že od listopadu 2010 neobdržela od zaměstnavatele dlužníka postižitelnou část mzdy a že žádné plnění neobdržela ani od jeho manželky. Dne 25.2.2011 předložil dlužník soudu potvrzení o svých příjmech za posledních 6 měsíců včetně rozhodnutí o tom, že je od 29.10.2010 v dočasné pracovní neschopnosti. Dne 14.4.2011 sdělila správkyně soudu, že po dobu výkonu funkce není plnění splátkového kalendáře řádné, že dlužník nedosahuje příjmu nezbytného k jeho plnění, že ani jeho manželka nezasílá slíbenou částku, resp. učinila tak pouze jednou v září 2010, a že je dlužník od 29.10.2010 v pracovní neschopnosti.

Na jednání o neplnění splátkového kalendáře konané dne 21.5.2011 se dlužník ani jeho manželka nedostavili. Správkyně na jednání uvedla, že na splátkách nebylo uhrazeno 88.000,-Kč a že je dlužník nadále zaměstnán u EKO HB, s.r.o. se mzdou ve výši 15.000,-Kč a má vyživovací povinnost pouze vůči manželce. Přítomný věřitel Komerční banka, a.s. navrhl, aby soud zrušil oddlužení splátkovým kalendářem a aby na majetek dlužníka prohlásil konkurs, správkyně uvedla, že do 1 měsíce vyzve dlužníka k úhradě dluhu do majetkové podstaty a k plnění jeho povinností včetně povinností jeho manželky jako spoludlužníka. Dne 18.11.2011 správkyně soudu sdělila, že dlužník nadále neplní splátkový kalendář, neboť nedosahuje dostatečného příjmu, a ani jeho manželka jí nezasílá příslušnou částku, že ke dni 15.11.2011 ukončil dlužník pracovní neschopnost a od České správy sociálního zabezpečení obdržela srážky z nemocenských dávek. Dne 6.3.2012 bylo soudu předloženo rozhodnutí Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Jihlavě o přiznání podpory v nezaměstnanosti dlužníkovi od 16.11.2011.

Dne 21.2.2012 správkyně soudu sdělila, že dlužník ani jeho manželka neplní splátkový kalendář, že je dlužník od listopadu 2011 nezaměstnaný, že k datu podání zprávy eviduje nedoplatek na plnění splátkového kalendáře ve výši 119.238,04 Kč a že na tyto skutečnosti dlužníka několikrát upozornila.

S poukazem na ust. § 418 odst. 1 a 3 insolvenčního zákona soud ze shora popsaných skutečností dovodil, že dlužník dlouhodobě neplní řádně své povinnosti dle schváleného oddlužení plněním splátkového kalendáře od listopadu 2010, když byl až do 15.11.2011 v pracovní neschopnosti a srážky z nemocenských dávek pokryly pouze odměnu a hotové výdaje správkyně, ale postačily na uspokojení pohledávek věřitelů jen v nepatrné výši, po skončení nemocenské již nenastoupil do zaměstnání a je veden jako uchazeč o zaměstnání na Úřadě práce a s výjimkou září 2010 neplní podmínky oddlužení ani jeho manželka jakožto spoludlužnice. S přihlédnutím k tomu, že dluh na splátkách činí již 119.238,04 Kč a nadále narůstá, není dle soudu pravděpodobné, že by dlužník a jeho manželka začali řádně plnit své povinnosti dle splátkového kalendáře, že by zhojili dosavadní dluh a že by uspokojil pohledávky věřitelů alespoň v rozsahu 30 %. Soud uzavřel na tom, že dlužník a jeho manželka neplní řádně povinnosti dle splátkového kalendáře a že nebude možné splnit jeho podstatnou část, proto podle ust. § 418 odst. 1 písm. a) a b) insolvenčního zákona schválené oddlužení zrušil a rozhodl o řešení úpadku dlužníka konkursem s tím, že vzhledem ke splnění podmínek ust. § 314 odst. 1 písm. a) insolvenčního zákona bude projednáván jako nepatrný.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Hradci Králové se dlužník včas odvolal, přičemž z jeho podání plyne, že požaduje, aby odvolací soud napadené rozhodnutí změnil a umožnil řešit úpadek oddlužením plněním splátkového kalendáře. V odvolání zrekapituloval dosavadní průběh řízení, přičemž poukázal na to, že v průběhu roku 2010 uhradil ze své mzdy 70.368,-Kč, z nich bylo 60.980,-Kč použito na úhradu pohledávek věřitelů. Od té doby, kdy byl v pracovní neschopnosti a následně ze zdravotních důvodů nucen skončit zaměstnání a evidovat se jako nezaměstnaný, nebyla jeho rodina schopna řádně plnit splátkový kalendář. Správkyní vyčíslený nedoplatek na splátkovém kalendáři ve výši 119.238,04 Kč je však připraven okamžitě uhradit, navíc má přislíbeno zaměstnání, jež by mu mělo zajistit dostatečný příjem umožňující řádné plnění splátkového kalendáře.

Na výzvu soudu, aby mu předložil doklad o úhradě nedoplatku na splátkovém kalendáři a doklady o novém zaměstnání, dlužník dne 12.9.2012 soudu telefonicky sdělil, že nedoplatek uhradí jeho kamarád poté, kdy nastoupí do nového zaměstnání, a zavázal se zaslat požadované doklady soudu, jakmile je bude mít k dispozici.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené rozhodnutí i řízení jemu předcházející a dospěl k těmto závěrům:

Podle ust. § 412 odst. 1 insolvenčního zákona je dlužník povinen po dobu trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře a) vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost a v případě, že je nezaměstnaný, usilovat o získání příjmu; nesmí rovněž odmítat splnitelnou možnost příjem si obstarat, b) hodnoty získané dědictvím a darem zpeněžit a jejich výtěžek, stejně jako jiné své mimořádné příjmy, použít k mimořádným splátkám nad rámec splátkového kalendáře, c) bez zbytečného odkladu oznámit insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru každou změnu svého bydliště nebo sídla a zaměstnání, d) vždy k 15.lednu a k 15.červenci kalendářního roku předložit insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru přehled svých příjmů za uplynulých 6 kalendářních měsíců, e) nezatajovat žádný ze svých příjmů a na žádost insolvenčního soudu, insolvenčního správce nebo věřitelského výboru předložit k nahlédnutí svá daňová přiznání za období trvání plánu oddlužení, f) neposkytovat nikomu z věřitelů žádné zvláštní výhody, g) nepřijímat na sebe nové závazky, které by nemohl v době jejich splatnosti splnit.

Podle ust. § 418 odst. 1 insolvenčního zákona zruší insolvenční soud schválené oddlužení a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení (písm. a), nebo se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit (písm. b), nebo v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení plánu oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti (písm. c), anebo to navrhne dlužník (písm. d). Podle ust. § 418 odst. 3 téhož zákona může insolvenční soud vydat rozhodnutí podle odstavce 1, jen dokud nevezme na vědomí splnění oddlužení. Učiní tak po jednání, ke kterému předvolá dlužníka, insolvenčního správce, věřitelský výbor a věřitele, který zrušení oddlužení navrhl. Rozhodnutí podle odstavce 1 písm. a) až c) může insolvenční soud vydat i bez návrhu.

Ze spisu odvolací soud zjistil, že usnesením č.j. KSHK 45 INS 4324/2008-B-19 ze dne 24.2.2009 byl schválen splátkový kalendář dlužníka s tím, že splátky budou dle bodu III. výroku hrazeny ze mzdy, kterou dlužníkovi vyplácí firma ŠŤASTNÝ, sídlem Bezručova 130, Havlíčkův Brod. Toliko v odůvodnění rozhodnutí soud zmínil, že se manželka dlužníka zavázala poskytovat jako spoludlužnice 1.954,-Kč měsíčně. Při jednání konaném dne 31.5.2011, jehož se dlužník nezúčastnil, informovala správkyně o tom, že zaměstnavatel dlužníka poukázal na účet majetkové podstaty část mzdy dlužníka za měsíce září a říjen 2010, ale za listopad 2010 žádné finanční prostředky neobdržela. Podle její zprávy ze dne 14.4.2011 není splátkový kalendář plněn, manželka dlužníka žádné finanční prostředky neposílá a dlužník je v dlouhodobé pracovní neschopnosti. Dne 27.5.2011 jí doručil doklad o pracovní neschopnosti. Na splátkách nebylo zaplaceno 88.000,-Kč, dlužník je zaměstnán u EKOHB, s.r.o. v Havlíčkově Brodě a vydělává v průměru 15.000,-Kč měsíčně čistého. Jaké jsou příjmy manželky dlužníka, neví. Podle informace od dlužníka se dlužník léčí ze zlomeniny ruky a měl by nastoupit do práce. Věřitel Komerční banka, a.s. navrhl, aby soud vzhledem k dluhu oddlužení zrušil a prohlásil na majetek dlužníka konkurs. Správkyně soudu sdělila, že dlužníka vyzve, aby dluh na splátkách uhradil a aby on i jeho manželka začali plnit povinnosti dle splátkového kalendáře. Současně požádala soud o poskytnutí lhůty 1 měsíce s tím, že poté bezodkladně podá soudu zprávu, případně navrhne zrušení oddlužení.

Podáním ze dne 16.6.2011 sdělila správkyně soudu, že na účet majetkové podstaty obdržela částku 88.500,-Kč, z níž věřitelům vyplatí splátky v poměru stanoveném v usnesení o schválení oddlužení splátkovým kalendářem. Současně uvedla, že ke dni 31.8.2011 ukončí studium syn dlužníka Michal Komůrka a dlužník bude mít od 1.9.2011 vyživovací povinnost pouze vůči jednomu synovi Petru Komůrkovi, a předložila oznámení České správy sociálního zabezpečení ze dne 1.1.2011, jímž byla manželce dlužníka upravena výše invalidního důchodu z 8.769,-Kč na 7.873,-Kč. Podáním ze dne 27.6.2011 správkyně soudu navrhla, aby vzhledem k částečnému zpětvzetí přihlášky věřitele Modré pyramidy stavební spořitelny, a.s. v rozsahu 10.000,-Kč upravil splátkový kalendář. Soud tak učinil usnesením č.j. KSHK 45 INS 4324/2008-B-78 ze dne 8.8.2011. Téhož dne uložil usnesením č.j. KSHK 45 INS 4324/2008-B-79 dlužníkovi, aby mu do 7 dnů předložil přehled svých příjmů za uplynulých 6 kalendářních měsíců, poučil ho o tom, že tuto povinnost má plnit samostatně bez výzvy soudu ke každému 15.1. a 15.7. a že v případě, že tuto povinnost nebude řádně plnit, může insolvenční soud nařídit jednání za účelem schváleného oddlužení pro neplnění povinností. Na výzvu reagoval dlužník tím, že dne 24.8.2011 předložil soudu přehled o poskytnutém nemocenském za období od 12.11.2010 do 31.7.2011 vyhotovený dne 1.8.2011 Okresní správou sociálního zabezpečení v Havlíčkově Brodě.

Podáním ze dne 18.11.2011 upozornila správkyně soud na to, že od července 2011 není plněn splátkový kalendář, neboť dlužník nedosahuje potřebného příjmu a ani jeho manželka nezasílá 1.954,-Kč, jež se zavázala poskytovat. Dále sdělila, že dlužník ukončil dne 15.11.2011 pracovní neschopnost trvající od 29.10.2010 a za období od června do září 2011 obdržela srážky z nemocenských dávek od České správy sociálního zabezpečení ve výši 1.634,-Kč, 1.866,-Kč, 1866,-Kč a 1.634,-Kč. Současně předložila soudu tabulku, z níž je zřejmé, v jaké výši bylo v období od června 2011 poskytnuto věřitelům plnění. Usnesením č.j. KSHK INS 4324/2008-B-82 ze dne 31.1.2012 uložil soud dlužníkovi, aby mu předložil přehled o svých příjmech za uplynulých 6 kalendářních měsíců, a poskytl mu stejné poučení jako v usnesení ze dne 8.8.2011. Dlužník na ně reagoval tím, že dne 6.3.2012 předložil soudu přehled o poskytnutém nemocenském za období od 12.11.2010 do 13.11.2011 vyhotovený dne 16.11.2011 Okresní správou sociálního zabezpečení v Havlíčkově Brodě a rozhodnutí Úřadu práce České republiky-krajské pobočky v Jihlavě ze dne 29.12.2011, jímž mu byla od 16.11.2011 přiznána podpora v nezaměstnanosti. Konečně podáním ze dne 22.5.2012 sdělila správkyně soudu, že dlužník nemá žádný příjem, z něhož by bylo možné provádět srážky na plnění splátkového kalendáře, že dlužník od listopadu 2011 neplní povinnosti dle splátkového kalendáře a uloženou povinnost neplní ani jeho manželka, nedoplatek na splátkovém kalendáři již činí 119.238,04 Kč a že dlužník, jehož několikrát kontaktovala, jí opakovaně sliboval, že se jeho poměry změní a nedoplatek bude schopen doplatit. Následně vydal soud napadené usnesení, jímž schválené oddlužení dlužníka zrušil a prohlásil na jeho majetek konkurs.

Jak plyne z ust. § 418 odst. 1 a 3 insolvenčního zákona, jež je citováno shora, zruší insolvenční soud schválené oddlužení a rozhodne o způsobu řešení úpadku dlužníka konkursem v případě, že jsou splněny podmínky vymezené alternativně v odstavci 1 tohoto ustanovení pod písmeny a) až d), a to-jak je výslovně uvedeno v odstavci 3 tohoto ustanovení-po jednání, k němuž předvolá dlužníka, insolvenčního správce, věřitelský výbor a věřitele, který zrušení oddlužení navrhl. Vyjma případu, kdy zrušení oddlužení navrhne dlužník, může insolvenční soud vydat rozhodnutí o zrušení schváleného oddlužení i bez návrhu.

Z toho, co uvedeno shora, je zřejmé, že v daném případě neplní dlužník od listopadu 2011, odkdy byl evidován jako nezaměstnaný Úřadem práce České republiky-krajskou pobočkou v Jihlavě, splátkový kalendář, jinými slovy neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení. Zda má tato skutečnost za následek i to, že nebude možné splnit podstatnou část splátkového kalendáře, nelze z napadeného usnesení ani z údajů uváděných správkyní v průběhu insolvenčního řízení jednoznačně dovodit, přičemž odůvodnění napadeného usnesení je v tomto směru natolik vágní, že správnost takového závěru nelze přezkoumat. Pro rozhodnutí o odvolání dlužníka je však podstatné, že insolvenční soud nedostál požadavku ust. § 418 odst. 3 insolvenčního zákona a napadené usnesení vydal, aniž by provedl jednání za účelem zjištění zákonem stanovených předpokladů podmiňujících zrušení schváleného oddlužení.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora shledal odvolací soud odvolání dlužníka důvodným, neboť dospěl k názoru, že řízení je postiženo vadou, jež by mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, a za odvolacího řízení nemohla být zjednána náprava, napadené usnesení proto podle ust. § 219a odst. 1 písm. a) a b) a § 221 odst. 1 písm. a) občanského soudního řádu zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové.

V Praze dne 15. února 2013

JUDr. Jiří K a r e t a, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva