2 VSPH 1246/2013-B-29
KSPA 44 INS 1284/2012 2 VSPH 1246/2013-B-29

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a ze soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužníka Václava Sojmy, bytem Na Lánech 23, Litomyšl, o odvoláních dlužníka a Věry Sojmové, bytem Na Lánech 23, Litomyšl, proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích č.j. KSPA 44 INS 1284/2012-B-19 ze dne 11. července 2013

takto:

Odvolání s e o d m í t a j í .

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích v záhlaví označeným usnesením schválil oddlužení Václava Sojmy (dále jen dlužník) splátkovým kalendářem a stanovil podmínky jeho plnění. Kromě jiného rozhodl o tom, že první splátka bude zaplacena ke dni 31.8.2013 z příjmů dlužníka vypláceného Českou správou sociálního zabezpečení a z finančního plnění Věry Sojmové, jež se v prohlášení o důchodu ze dne 27.6.2013 zavázala poskytovat dlužníkovi do doby, kdy dlužník bude mít dostatečné příjmy pro splnění oddlužení, pravidelnou měsíční částku ve výši 1.600,-Kč, s tím, že částky sražené ze mzdy dlužníka je plátce mzdy či jiného příjmu dlužníka povinen nejpozději do 20. dne každého jednotlivého měsíce zasílat insolvenční správkyni GESTORE, v.o.s. (dále jen správkyně).

Proti tomuto usnesení podali dlužník a Věra Sojmová (odvolatelka) včasná odvolání. Dlužník nesouhlasil s tím, aby částky sražené z jeho příjmů byly zasílány správkyni, a odvolatelka nesouhlasila s tím, aby jí nestrhovali z České správy sociálního zabezpečení 1.600,-Kč.

Odvolací soud se v prvé řadě zabýval tím, zda jsou dlužník a odvolatelka oprávněni podat proti uvedenému usnesení odvolání, a dospěl k závěru, že tomu tak není.

Podle ust. § 398 odst. 3 insolvenčního zákona (dále jen IZ) je dlužník při oddlužení plněním splátkového kalendáře povinen po dobu 5 let měsíčně splácet nezajištěným věřitelům ze svých příjmů částku ve stejném rozsahu, v jakém z nich mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky. Tuto částku rozvrhne dlužník prostřednictvím insolvenčního správce mezi nezajištěné věřitele podle poměru jejich pohledávek způsobem určeným v rozhodnutí insolvenčního soudu o schválení oddlužení. Zajištění věřitelé se uspokojí jen z výtěžku zpeněžení zajištění; při tomto zpeněžení se postupuje obdobně podle ustanovení o zpeněžení zajištění v konkursu.

Podle ust. § 391 odst. 2 IZ může dlužník, který navrhuje oddlužení plněním splátkového kalendáře, v návrhu na povolení oddlužení požádat insolvenční soud o stanovení nižších než zákonem určených měsíčních splátek. V takovém případě musí v návrhu na povolení oddlužení uvést také výši navrhovaných měsíčních splátek nebo způsob jejich určení a vysvětlit důvody, které vedly k jeho úpadku. Ustanovení § 395 tím není dotčeno.

Podle ust. § 406 odst. 4 IZ může podat odvolání proti rozhodnutí o schválení oddlužení pouze věřitel, který hlasoval proti přijetí schváleného způsobu oddlužení, nebo věřitel, jehož námitkám uplatněným podle ust. § 403 odst. 2 insolvenční soud nevyhověl. Proti rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře může podat odvolání také dlužník, jehož žádosti o stanovení jiné výše měsíčních splátek insolvenční soud nevyhověl, nebo věřitel, který nesouhlasí se stanovením jiné výše měsíčních splátek a který proti tomu hlasoval.

Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že insolvenční řízení bylo zahájeno dne 19.1.2012 na základě insolvenčního návrhu dlužníka, jenž s ním spojil návrh na povolení oddlužení podaný na předepsaném formuláři, v němž nepožádal insolvenční soud o stanovení nižších než zákonem určených měsíčních splátek, naopak v kolonce č. 15 výslovně vyznačil, že takový návrh nepodává. K jakékoli jeho pozdější žádosti o nižší splátky-byla-li by podána, což se do vydání napadeného usnesení nestalo-by dle ust. § 398 odst. 4 IZ jako k opožděné nebylo možno přihlížet.

Z uvedeného je zřejmé, že dlužník s odvolatelkou nejsou osobami legitimovanými k podání odvolání proti napadenému usnesení. Odvolací soud proto postupoval podle ust. § 218 písm. b) občanského soudního řádu a jejich odvolání jako nepřípustná odmítl.

P o u č e n í: Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 21. srpna 2013

JUDr. Jiří K a r e t a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: I. Kratochvílová