2 VSPH 1237/2011-A-41
MSPH 78 INS 6915/2010 2 VSPH 1237/2011-A-41

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužníka INTERSPEDICO, s.r.o., sídlem Ovocný trh 572/11, Praha 1, zahájené na návrh navrhovatelů a) SPS Příbram, s.r.o., sídlem Husova 424, Příbram VI, b) BB TRANS SVRATKA, s.r.o., sídlem Hálkova 475, Hlinsko v Čechách, c) JIPOCAR TRANSPORT, s.r.o., sídlem Rantířovská 284, Jihlava, d) NADOKO, s.r.o., sídlem Vesecko 420, pošta Trutnov, zast. advokátkou JUDr. Lucií Horčičkovou, sídlem Jednořadá 1051/53, Praha 6, a e) Martin Kolek, s.r.o., sídlem Závada 221, Petrovice u Karviné, zast. advokátem Mgr. Michalem Machkem, sídlem Dlouhá 56/6, Ostrava, o odvolání navrhovatele e) proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 78 INS 6915/2010-A-29 ze dne 15.června 2011

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 78 INS 6915/2010-A-29 ze dne 15.června 2011 se v bodě I. výroku mění tak, že se insolvenční řízení zastavuje pouze ve vztahu k navrhovatelům a), b), c) a d), a v bodech IV. a V. výroku se potvrzuje.

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Městský soud v Praze rozhodl, že se insolvenční řízení ve věci zastavuje pro zpětvzetí návrhů (bod I. výroku), dlužníkovi uložil nahradit navrhovatelům c) a d) náklady řízení (body II. a III. výroku) a rozhodl o vrácení zálohy na náklady řízení ve výši 15.000,-Kč navrhovatelům b) a c) (body IV. a V. výroku).

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že vzhledem k tomu, že návrhy navrhovatelů a) až d) byly vzaty zpět, postupoval podle ust. § 130 odst. 1 insolvenčního zákona a insolvenční řízení zastavil. O nákladech řízení rozhodl podle ust. § 146 odst. 2 o.s.ř. Protože řízení bylo zastaveno, rozhodl i o vrácení zálohy.

Proti tomuto usnesení se odvolal navrhovatel e), který insolvenčním návrhem došlým soudu prvního stupně dne 30.6.2011 přistoupil k řízení, a požadoval, aby odvolací soud změnil napadené usnesení v bodě I. výroku tak, že se řízení zastavuje pouze ve vztahu k navrhovatelům a) až d), a v bodech IV. a V. výroku tak, že se navrhovatelům b) a c) nevrací zaplacená záloha ve výši 15.000,-Kč. Argumentoval zejména tím, že v důsledku jeho přistoupení k insolvenčnímu řízení může být v již zahájeném řízení pokračováno a řízení může být zastaveno pouze ve vztahu k navrhovatelům, kteří vzali svůj návrh zpět. Vzhledem k tomu, že insolvenční řízení bude dále pokračovat, není podle něj žádný důvod k vrácení již uhrazených záloh.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 107 odst. 3 insolvenčního zákona byl-li další insolvenční návrh podán v době, kdy insolvenční soud již rozhodl o původním insolvenčním návrhu jinak než rozhodnutím o úpadku, avšak toto rozhodnutí dosud nedoručil účastníkům insolvenčního řízení, insolvenční soud vydané rozhodnutí doručí i dalšímu insolvenčnímu navrhovateli. Došel-li další insolvenční návrh insolvenčnímu soudu až po doručení rozhodnutí o původním insolvenčním návrhu, avšak předtím, než toto rozhodnutí nabylo právní moci, může další insolvenční navrhovatel podat proti takovému rozhodnutí odvolání ve lhůtě počítané od jeho doručení poslednímu z těch účastníků, kteří jsou oprávněni podat proti rozhodnutí odvolání; to neplatí, jestliže rozhodnutí o původním insolvenčním návrhu bylo dalšímu insolvenčnímu navrhovateli již dříve doručeno.

V dané věci byl soudu prvního stupně doručen dne 30.6.2011 insolvenční návrh navrhovatele e), jenž podle ust. § 107 insolvenčního zákona tímto okamžikem jako další insolvenční navrhovatel přistoupil k dříve zahájenému insolvenčnímu řízení. Proto pro něj platí stav řízení v době jeho přistoupení k řízení (viz ust. § 107 odst. 2 insolvenčního zákona). V tomto okamžiku se stal účastníkem insolvenčního řízení se všemi procesními právy a povinnostmi příslušejícími insolvenčnímu navrhovateli, včetně práva podat proti již vydanému rozhodnutí o původním insolvenčním návrhu odvolání, a jeho insolvenční návrh se stal spolu s původním návrhem procesním podkladem ke zkoumání podmínek pro rozhodnutí o úpadku dlužníka.

Podle ust. § 130 odst. 2 insolvenčního zákona je-li insolvenčních navrhovatelů více a insolvenční návrh vezme zpět jen některý z nich, insolvenční soud řízení zastaví jen ve vztahu k navrhovateli, který vzal návrh zpět. Toto ustanovení dopadá i na projednávaný případ, kdy další insolvenční návrh byl podán až poté, kdy insolvenční soud rozhodl o zastavení řízení, a to za předpokladu, že nový navrhovatel podal včas odvolání ve smyslu § 107 odst. 3 insolvenčního zákona. Pro výsledek odvolacího řízení je tak rozhodující stav v době rozhodování odvolacího soudu, kdy není pochyb o tom, že navrhovatel e) je účastníkem insolvenčního řízení v postavení dalšího navrhovatele, a proto je namístě zastavit řízení jen ve vztahu k těm navrhovatelům, kteří vzali svůj návrh zpět a deklarovali tak, že již účastníkem řízení nehodlají být.

Z těchto důvodů odvolací soud napadené usnesení v bodě I. výroku podle ust. § 220 odst. 1 za použití ust. § 167 odst. 2 o.s.ř. změnil tak, že se insolvenční řízení zastavuje pouze ve vztahu k navrhovatelům a), b), c) a d).

Pokud se jedná o body výroku IV. a V., dle názoru odvopoacíso soudu rozhodl soud prvního stupně správně o vrácení zálohy na náklady insolvenčního řízení těm navrhovatelům, kteří zálohu uhradili a již účastníky tohoto řízení nejsou, neboť není žádný důvod k tomu, aby poskytovali zálohu na náklady řízení, jehož se neúčastní. Za situace popsané shora bude naopak namístě, aby insolvenční soud uložil povinnost složit zálohu na náklady insolvenčního řízení navrhovateli e).

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora odvolací soud napadené usnesení v bodech IV. a V. výroku podle ust. § 219 o.s.ř. potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 16.ledna 2012 JUDr. Jiří K a r e t a , v.r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Borodáčová