2 VSPH 1235/2016-B-40
KSUL 46 INS 27436/2013 2 VSPH 1235/2016-B-40

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců Mgr. Tomáše Brauna a JUDr. Hany Homolové ve věci dlužníků Jiřího Turko a Ilony Turkové, bytem Husova 942, Jáchymov, adresa pro doručování: Karla Čapka 263, Krupka, zast. advokátem JUDr. Jiřím Rouskem, sídlem Dubská 390/4, Teplice, o odvolání dlužníků proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 46 INS 27436/2013-B-27 ze dne 23. května 2016

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 46 INS 27436/2013-

B-27 ze dne 23. května 2016 se v bodech I. a II. výroku p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem usnesením č.j. KSUL 46 INS 27436/2013-B-27 ze dne 23.5.2016 zrušil schválené oddlužení Jiřího Turko a Ilony Turkové (dále jen dlužník a dlužnice, popř. dlužníci), prohlásil na jejich majetek konkurs (body I. a II. výroku) s tím, že bude projednáván jako nepatrný (bod III. výroku), konstatoval, že účinky prohlášení konkursu nastávají zveřejněním rozhodnutí v insolvenčním rejstříku (bod IV. výroku) a že právo nakládat s majetkovou podstatou přechází týmž okamžikem na insolvenčního správce AK2H Insolvence, v.o.s. ( dále jen správce), jemuž uložil, aby mu do 15.7.2016 dní předložil aktuální soupis majetkové podstaty a určil předpokládaný termín k předložení konečné zprávy a aby mu každé 3 měsíce pravidelně předkládal zprávy o průběhu insolvenčního řízení (body V. až VII. výroku).

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že usnesením ze dne 29.1.2014 (č.d. B-4) schválil oddlužení dlužníků plněním splátkového kalendáře. Ve zprávě doručené soudu dne 1.2.2016, jež navazuje na předchozí zprávy, sdělil správce soudu, že dle sdělení Fluokov, s.r.o. skončil pracovní poměr dlužníka u ní dne isir.justi ce.cz

31.8.2015, z důvodu pracovní neschopnosti dlužníka nebylo v srpnu 2015 na účet majetkové podstaty nic uhrazeno a od 1.9.2015 dlužník podniká; vzhledem k tomu, že příjem dlužnice tvoří pouze rodičovské dávky, není z něj poskytováno žádné plnění. Správce dále informoval soud o tom, že dle zjištění Úřadu práce, pobočky v Příbrami dluží dlužník 38.000,-Kč na výživném ve výši 500,-Kč měsíčně za období od 1.6.2009 do 30.9.2015. Na upozornění správce, že plnění na splátkový kalendář je nedostačující a v měsících, kdy z něj bude umořován dluh na výživném, nepřipadne na pohledávky nezajištěných věřitelů nic, reagovali dlužníci sdělením, že jim současná situace neumožňuje poskytovat vyšší plnění. Dále soud zmínil, že dlužníci nesplnili povinnost předložit do 31.8.2015 darovací smlouvu na částku 1.000,-Kč, již jim soud uložil na jednání konaném dne 5.8.2015, ani doložit, že navýšili své příjmy, jak jim uložil usnesením ze dne 26.11.2015 (č.d. B-22). Po odečtení záloh na nároky správce uhradili dlužníci na uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů 80.169,11 Kč, což představuje 7,45 % hodnoty těchto pohledávek, a očekávaná míra plnění oddlužení splátkovým kalendářem tak činí 18,63 % hodnoty pohledávek nezajištěných věřitelů. Z těchto důvodů správce navrhl, aby soud schválené oddlužení dlužníků zrušil a prohlásil na jejich majetek konkurs.

Soud prvního stupně poukázal na to, že na jednání konaném dne 5.8.2015 a opětovně usnesením ze dne 26.11.2015 (č.d. B-22) poučil dlužníky o tom, že v případě neplnění podmínek schválené oddlužení zruší a rozhodne o prohlášení konkursu na jejich majetek bez dalšího jednání. Darovací smlouvu, jak jim uložil dne 5.8.2015, dlužníci nepředložili a v elektronickém podání ze dne 7.12.2015 sice tvrdili, že dlužník dosahuje příjmů, leč soudu ani správci je nedoložili, a proto z nich nelze provádět zákonné srážky. Z těchto zjištění soud dovodil, že dlužníci neplní podstatné povinnosti dle schváleného způsobu oddlužení a podstatnou část splátkového kalendáře zřejmě nebude možné splnit, a podle ust. § 418 odst. 1 písm. a) a b) insolvenčního zákona proto rozhodl, jak uvedeno shora.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, a to v rozsahu bodů I. a II. výroku, se dlužníci včas odvolali a požadovali, aby je odvolací soud změnil a rozhodl o tom, že se schválené oddlužení nezrušuje a konkurs na jejich majetek neprohlašuje. V odvolání uvedli, že dluh ve výši 38.000,-Kč vznikl po schválení oddlužení pouze zčásti, a v tomto rozsahu již byl uhrazen. Prodlení s úhradou tohoto dluhu proto nemůže být důvodem ke zrušení schváleného oddlužení dle ust. § 418 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona. Dle názoru dlužníků bylo pak namístě, aby je soud prvního stupně poučil o tom, jakým způsobem by měli doplnit podání ze dne 7.12.2015 za účelem doložení své schopnosti splnit splátkový kalendář. K odvolání připojili listiny osvědčující dle jejich názoru příjmy dlužníka z podnikání, zpracované účetní Ing. Zdeňkou Suchomelovou dne 5.6.2016, a darovací listinu ze dne 4.6.2016, jíž se Richard Koky zavázal, že jim po dobu 26 měsíců bude poskytovat dar ve výši 3.000,-Kč měsíčně.

Na jednání před odvolacím soudem uvedl správce, že po vydání napadeného usnesení došlo na účet majetkové podstaty plnění poskytnuté dlužníkem ve výši 7.000,-Kč v měsících červnu, srpnu a září a ve výši 5.000,-Kč v červenci 2016; dárce žádné plnění neposkytl. Zástupce dlužníků k dotazu odvolacího soudu uvedl, že dlužník je zaměstnán ve Spolkové republice Německo, ale žádné listiny prokazující jeho pracovní nebo obdobný poměr neměl k dispozici. Tvrzení, že dlužník uhradil alespoň část dlužného výživného, ničím doloženo nebylo.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené rozhodnutí i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 418 odst. 1 insolvenčního zákona zruší insolvenční soud schválené oddlužení a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení (písm. a), nebo se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit (písm. b), nebo v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti (písm. c), anebo to navrhne dlužník (písm. d). Podle ust. § 418 odst. 3 téhož zákona zruší insolvenční soud schválené oddlužení a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem také tehdy, vyjdou-li po schválení oddlužení najevo okolnosti, na jejichž základě lze důvodně předpokládat, že oddlužením je sledován nepoctivý záměr. Podle ust. § 418 odst. 4 téhož zákona může insolvenční soud vydat rozhodnutí podle odstavce 1 a 3, jen dokud nevezme na vědomí splnění oddlužení. Učiní tak po jednání, ke kterému předvolá dlužníka, insolvenčního správce, věřitelský výbor a věřitele, který zrušení oddlužení navrhl. Rozhodnutí podle odstavce 1 a písm. a) až c) může insolvenční soud vydat i bez návrhu.

Ze spisu odvolací soud ověřil, že skutečnosti, jež soud prvního stupně popsal v odůvodnění napadeného usnesení, odpovídají průběhu řízení. Stejně jako soud prvního stupně i odvolací soud z těchto zjištění dovodil, že po schválení oddlužení neplnili dlužníci podstatné povinnosti dle schváleného způsobu oddlužení, a vzhledem k tomu, že nedoložili, že jsou schopni uhradit ve zbývajících 29 měsících částku umožňující plnou úhradu výživného ve výši 500,-Kč měsíčně, dlužného výživného ve výši 38.000,-Kč, zálohy na úhradu odměny a hotových výdajů správce a alespoň 30 % pohledávek nezajištěných věřitelů (což představuje 322.726,-Kč), tj. k již uhrazeným 80.169,-Kč doplatit alespoň 242.557,-Kč, je zřejmé, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit. V této souvislosti považoval odvolací soud za nutné poznamenat, že listiny připojené k odvolání o postižitelných příjmech dlužníka nic nevypovídají, přičemž přiznání k dani z příjmů za rok 2015 dlužník nepředložil a-jak je zřejmé z toho, co uvedeno shora-Richard Koky zjevně žádný dar dlužníkům neposkytl, resp. na účet majetkové podstaty jej neposlal.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání dlužníků důvodným a usnesení soudu prvního stupně v bodech I. a II. výroku podle ust. § 219 občanského soudního řádu jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné, jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem.

V Praze dne 9. září 2016

JUDr. Jiří K a r e t a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: I. Bedrníčková