2 VSPH 1234/2010-A-22
MSPH 95 INS 8421/2010 2 VSPH 1234/2010-A-22

Usnesení

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a ze soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužníka Čestmíra Březiny, bytem V Podhájí 18, Praha 4, zahájené na návrh dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 95 INS 8421/2010-A-12 ze dne 15.října 2010

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 95 INS 8421/2010-A-12 ze dne 15.října 2010 se mění tak, že se dlužníkovi ukládá zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 5.000,-Kč do deseti dnů od právní moci tohoto usnesení v hotovosti do pokladny nebo na účet Městského soudu v Praze.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením č.j. MSPH 95 INS 8421/2010-A-12 ze dne 15.10.2010 uložil Čestmíru Březinovi (dále jen dlužník), jenž se insolvenčním návrhem ze dne 27.7.2010 domáhal vydání rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení, aby do tří dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 15.000,-Kč.

V odůvodnění usnesení soud s poukazem na ust. § 108 insolvenčního zákona vysvětlil, že smysl zálohy spočívá v potřebě poskytnout insolvenčnímu správci nezbytné finanční prostředky k výkonu jeho činnosti bezprostředně po ustanovení do funkce, přičemž složení zálohy ve shora uvedené výši považuje za nezbytné k zajištění proveditelnosti řízení a úhrady jeho předpokládaných nákladů.

Proti tomuto usnesení Městského soudu v Praze se dlužník včas odvolal. Uvedl, že nemá dostatek finančních prostředků na uhrazení zálohy ve výši 15.000,-Kč, a proto ji není schopen do tří dnů uhradit. Z tohoto důvodu žádá o delší termín na zaplacení, nejpozději do 15.11.2010.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 108 odst. 1 až 3 insolvenčního zákona může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení až do částky 50.000,-Kč, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit.

Ze spisu odvolací soud zjistil, že se dlužník domáhal vydání rozhodnutí o úpadku s tím, že vůči čtyřem věřitelům má splatné závazky ve výši 205.692,-Kč, jeho majetek představuje vybavení bytu a jeho příjem tvoří mzda ve výši 12.843,-Kč měsíčně.

Dle názoru odvolacího soudu je z údajů obsažených v insolvenčním návrhu a listinách předložených dlužníkem zřejmé, že jeho úpadek bude řešen buď oddlužením, nebo nepatrným konkursem, přičemž žádný z těchto způsobů řešení úpadku nebude s přihlédnutím k počtu věřitelů a rozsahu jeho majetku vyžadovat v prvotní fázi insolvenčního řízení vynaložení nijak značných výdajů spojených s výkonem funkce insolvenčního správce. Na rozdíl od soudu prvního stupně je proto odvolací soud toho názoru, že přiměřenou je v daném případě záloha ve výši 5.000,-Kč.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora postupoval odvolací soud podle ust. § 220 odst. 3 občanského soudního řádu a napadené usnesení co do výše zálohy změnil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 31.března 2011

JUDr. Jiří K a r e t a , v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: V. Chalupová