2 VSPH 1229/2014-A-15
KSLB 54 INS 4293/2014 2 VSPH 1229/2014-A-15

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců Mgr. Tomáše Brauna a JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. ve věci dlužníků Veroniky Hlavičkové, bytem Chrťany 43, a Zdeňka Hlavičky, bytem Pražská 135/10, Liberec, obou s adresou pro doručování: Haškova 948, Liberec 6, zahájené na návrh dlužníků, o odvolání dlužníků proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky v Liberci č.j. KSLB 54 INS 4293/2014-A-10 ze dne 21. května 2014

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky v Liberci

č.j. KSLB 54 INS 4293/2014-A-10 ze dne 21. května 2014 se m ě n í tak, že se insolvenční návrh neodmítá.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci usnesením č.j. KSLB 54 INS 4293/2014-A-10 ze dne 21.5.2014 odmítl insolvenční návrh, jímž se Veronika Hlavičková a Zdeněk Hlavička (dále jen dlužnice a dlužník, popř. dlužníci) domáhali vydání rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že mu byl dne 19.2.2014 doručen insolvenční návrh dlužníků spojený s návrhem na povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře. Vzhledem k tomu, že dlužníci nepřipojili k insolvenčnímu návrhu všechny zákonem požadované přílohy, vyzval je soud usnesením ze dne 7.5.2014 (č.d. A-8), aby jej doplnili způsobem v něm uvedeným. Podáním doručeným soudu dne 20.5.2014 sice dlužníci předložili požadované listiny, ale předložený seznam závazků neobsahoval předepsané náležitosti, neboť všichni věřitelé nejsou řádně označeni způsobem uvedeným v ust. § 103 odst. 1 insolvenčního zákona. Vzhledem k tomu, že dlužníci nepředložili řádný seznam závazků a insolvenční návrh tak nemá požadované náležitosti, soud dle ust. § 128 odst. 2 insolvenčního zákona jejich insolvenční návrh odmítl.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky v Liberci se dlužníci včas odvolali a požadovali, aby je odvolací soud zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení. V odvolání zrekapitulovali obsah napadeného usnesení, a vzhledem k tomu, že soud prvního stupně odmítl jejich insolvenční návrh proto, že seznam závazků neměl všechny zákonem předepsané náležitosti, když v něm všichni věřitelé nebyli řádně označeni identifikačním číslem, doplnili je v odvolání.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 128 odst. 1 insolvenčního zákona odmítne insolvenční soud insolvenční návrh, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný anebo neurčitý, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení; učiní tak neprodleně, nejpozději do 7 dnů poté, co byl insolvenční návrh podán. Ustanovení § 43 občanského soudního řádu se nepoužije.

Podle ust. § 128 odst. 2 insolvenčního zákona určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu, nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti. Tato lhůta nesmí být delší než 7 dnů; to neplatí, jde-li o insolvenční návrh podle § 98 odst. 1. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne.

Ust. § 104 téhož zákona ukládá dlužníkovi, jenž podává insolvenční návrh, povinnost připojit k němu určité přílohy (seznamy majetku, závazků a zaměstnanců a listiny, které dokládají úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek). Dle odst. 2 je dlužník povinen označit jednotlivě svůj majetek, včetně pohledávek. U pohledávek stručně uvede skutečnosti, na kterých se zakládají, a uvede jejich výši; výslovně se dále vyjádří k jejich dobytnosti. U majetku, včetně pohledávek, o kterých probíhá soudní nebo jiné řízení, nebo ohledně nichž již bylo příslušným orgánem rozhodnuto, dlužník tato řízení (rozhodnutí) označí. V odstavci 3 je vymezen obsah seznamu závazků. Odstavec 4 dlužníkovi ukládá, aby seznamy (týká se všech požadovaných seznamů) podepsal a aby v nich výslovně uvedl, že jsou správné a úplné, a ohledně seznamů majetku a seznamu zaměstnanců vyžaduje, aby skutečnost, že žádné dlužníky nebo zaměstnance nemá, v těchto seznamech uvedl.

Z insolvenčního návrhu a jeho příloh odvolací soud zjistil, že dlužníci podali dne 19.2.2014 společný insolvenční návrh, jímž se domáhali vydání rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře. V insolvenčním návrhu uvedli, že mají 22 zajištěných závazků, jež řádně specifikovali důvodem vzniku, výší i splatností. U jednotlivých závazků však nebyli řádně označeni všichni věřitelé, jelikož u některých nebylo uvedeno jejich identifikační číslo. Tento nedostatek by bylo možné zhojit předložením řádně vyplněného seznamu závazků, jenž však dlužníci přes výzvu insolvenčnímu soudu nepředložili, neboť i v nově zpracovaném a soudu předloženém seznamu nebyla u tří věřitelů uvedena jejich identifikační čísla (jednalo se o Cetelem, a.s., O.K.V. Leasing, s.r.o. a Net Credit, s.r.o.). Jejich identifikační čísla uvedli dlužníci až v odvolání.

Soud prvního stupně tedy nepochybil, když jejich insolvenční návrh odmítl, neboť v řízení před soudem prvního stupně předcházejícím vydání napadeného usnesení dlužníci vytčené nedostatky seznamu závazků a potažmo insolvenčního návrhu neodstranili. S přihlédnutím k tomu, že vytčené nedostatky odstranili dlužníci v průběhu odvolacího řízení, postupoval odvolací soud podle ust. § 220 odst. 1 za použití ust. § 167 odst. 2 a § 154 odst. občanského soudního řádu, napadené usnesení změnil a rozhodl o tom, že se insolvenční návrh dlužníků neodmítá.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky v Liberci k Nejvyššímu soudu ČR.

V Praze dne 25. srpna 2014

JUDr. Jiří K a r e t a, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: I. Kratochvílová