2 VSPH 1226/2014-A-21
MSPH 89 INS 30979/2013 2 VSPH 1226/2014-A-21

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. ve věci dlužníka DOSENTI, s.r.o., sídlem Havelská 525, Praha 1, o odvolání dlužníka proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 89 INS 30979/2013-A-15 ze dne 23. května 2014

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 89 INS 30979/2013-A-15 ze dne 23. května 2014 se m ě n í tak, že se insolvenční řízení nezastavuje.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze ve výroku označeným usnesením zastavil řízení o insolvenčním návrhu, jímž se DOSENTI, s.r.o. (dále jen dlužník) domáhal vydání rozhodnutí o úpadku. Důvodem pro vydání usnesení bylo nezaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení.

Proti tomuto usnesení Městského soudu v Praze se dlužník včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení. V odvolání uvedl, že soudem požadovanou zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 45.000,-Kč dne 23.5.2014 uhradil.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 108 odst. 1 až 3 insolvenčního zákona může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení až do částky 50.000,-Kč, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit.

Soud prvního stupně tudíž postupoval v souladu se zákonem, když po navrhovateli požadoval zálohu na náklady insolvenčního řízení, a rovněž mu nelze vytknout, že z důvodu absence její úhrady ve stanovené lhůtě řízení zastavil. Pro rozhodnutí o odvolání je ovšem podstatné, že dle záznamu o složení vyhotoveného soudem prvního stupně dne 27.5.2014 (č.l. A-16) dlužník již zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 45.000,-Kč skutečně uhradil.

Za této situace odvolací soud podle ust. § 220 odst. 1 za použití ust. § 211, § 167 odst. 2 a § 154 odst. 1 o.s.ř. napadené usnesení změnil a rozhodl o tom, že se insolvenční řízení nezastavuje.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 16. září 2014

JUDr. František K u č e r a , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková