2 VSPH 1220/2013-A-16
MSPH 59 INS 5564/2013 2 VSPH 1220/2013-A-16

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a ze soudců JUDr. Františka Kučery a JUDr. Jiřího Goldsteina ve věci dlužníka REZIDENCE ČESKOBRATRSKÁ, s.r.o., sídlem Revoluční 10, Praha 1, zahájené na návrh dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 59 INS 5564/2013-A-10 ze dne 8. července 2013

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 59 INS 5564/2013-A-10 ze dne 8. července 2013 se m ě n í tak, že se insolvenční řízení nezastavuje.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením č.j. MSPH 59 INS 5564/2013-A-10 ze dne 8.7.2013 zastavil řízení o insolvenčním návrhu, jímž se REZIDENCE ČESKOBRATRSKÁ, s.r.o. (dále jen dlužník) domáhala vydání rozhodnutí o úpadku a prohlášení konkursu na svůj majetek.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že dne 28.2.2013 bylo na návrh dlužníka zahájeno insolvenční řízení. Usnesením ze dne 29.4.2013, jež nabylo právní moci dne 17.5.2013, dlužníkovi uložil, aby do patnácti dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč. Protože ve stanovené lhůtě, jež skončila dne 1.6.2013, dlužník zálohu nezaplatil, postupoval soud prvního stupně podle ust. § 108 odst. 3 insolvenčního zákona a rozhodl, jak uvedeno výše.

Proti tomuto usnesení se dlužník včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil a v řízení bylo pokračováno. V odvolání uvedl, že zálohu sice včas neuhradil, neboť neměl k dispozici potřebné finanční prostředky, ale uhradil ji dodatečně dne 19.7.2013. K odvolání připojil fotokopii pokladní složenky ČNB a potvrzení o složení hotovosti vystavené Českou národní bankou dne 19.7.2013. poštovního podacího lístku obsahující údaje osvědčující, že dne 19.7.2013 uhradil 50.000,-Kč na bankovní účet č. 6015-0002928021/0710, variabilní symbol 5949556413.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 108 odst. 1 až 3 insolvenčního zákona může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení až do částky 50.000,-Kč, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit.

Ze spisu odvolací soud zjistil, že soud prvního stupně nepochybil, když řízení zastavil pro nezaplacení zálohy, neboť dlužník-ač řádně poučen o následku v případě nesplnění povinnosti zaplatit zálohu spočívajícím v možnosti soudu zastavit řízení-tuto povinnost, jež mu byla uložena pravomocným soudním rozhodnutím, skutečně ve stanovené lhůtě nesplnil.

Pro rozhodnutí o jeho odvolání je však podstatné, že dle listin předložených dlužníkem spolu s odvoláním uhradil požadovanou zálohu na náklady insolvenčního řízení na účet soudu dne 19.7.2013.

Za této situace odvolací soud podle ust. § 220 odst. 1 za použití ust. § 211, § 167 odst. 2 a § 154 odst. 1 občanského soudního řádu napadené usnesení změnil a rozhodl o tom, že se insolvenční řízení nezastavuje.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 5. srpna 2013

JUDr. Jiří K a r e t a , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Jitka Zelenková