2 VSPH 1217/2012-B-53
MSPH 89 INS 116/2009 2 VSPH 1217/2012-B-53

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců Mgr. Tomáše Brauna a Mgr. Martina Lišky ve věci dlužníka Japancar, s.r.o., sídlem Nad Mrázovkou 2984/9, Praha 5, o odvolání JUDr. Václava Luťchy, insolvenčního správce, sídlem Opatovická 18, Praha 1, proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 89 INS 116/2009-B-45 ze dne 17. července 2012

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 89 INS 116/2009-B-45 ze dne 17. července 2012 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Městský soud v Praze v insolvenčním řízení týkajícím se dlužníka Japancar, s.r.o. (dále jen dlužník) ve výroku označeným usnesením uložil insolvenčnímu správci dlužníka JUDr. Václavu Luťchovi (dále jen správce), aby do pěti dnů od právní moci usnesení zaplatil pořádkovou pokutu ve výši 7.000,-Kč (bod I. výroku) a předložil průběžnou zprávu o stavu řízení (bod II. výroku).

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že usnesením č.j. MSPH 89 INS 116/2009-B-41 ze dne 12.12.2011 vyzval správce k podání řádné zprávy o činnosti s návrhem na další postup v řízení, s přehledem jeho výdajů a výdajů za podstatou; usnesení, jež bylo doručeno správci dne 15.12.2011, však zůstalo bez jakékoli odezvy a ani na opakované výzvy ze dne 19.1.2012, 3.3.2012 a 16.5.2012 správce nereagoval. Soud mu proto podle ust. § 36 odst. 2 a § 81 odst. 2 insolvenčního zákona uložil pořádkovou pokutu a znovu mu uložil, aby splnil dříve uložené povinnosti.

Proti tomuto usnesení se správce včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil. Vyslovil nesouhlas se závěrem soudu prvního stupně o tom, že nereagoval na žádnou z jeho výzev, a tvrdil, že se soudem průběžně komunikoval, a to vždy alespoň telefonicky, a informoval ho o nedostatečné součinnosti dlužníka a s tím spojených potížích.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Ze spisu odvolací soud zjistil, že soud prvního stupně usnesením č.j. MSPH 89 INS 116/2009-B-41 ze dne 12.12.2011 uložil správci, aby mu předložil průběžnou zprávu, a zároveň uvedl náležitosti, které má zpráva obsahovat. Vzhledem k tomu, že správce na výzvu, jež mu byla doručena dne 15.12.2011, nereagoval, uložil mu soud opakovaně, aby splnil tyto povinnosti, a to usneseními ze dne 19.1., 3.3. a 16.5.2012. Správce však ani na tyto výzvy, z nichž poslední mu byla doručena dne 21.5.2012, nijak nereagoval. Napadeným usnesením mu proto byla uložena pořádková pokuta ve výši 7.000,-Kč. Povinnost správce předkládat soudu písemnou zprávu o stavu insolvenčního řízení vyplývá z ust. § 36 odst. 2 insolvenčního zákona. V daném případě správce tuto povinnost nesplnil, přestože ho soud k jejímu splnění opakovaně vyzýval. Za tohoto stavu řízení, kdy správce, jak plyne z obsahu spisu, nebyl v prodlení s plněním svých povinností poprvé a musel být již dříve soudem ke splnění povinností opakovaně vyzýván (na výzvu k předložení zprávy o činnosti ze dne 26.1.2011, jež byla opakována dne 16.3.2011 a 14.4.2011, reagoval správce až dne 27.4.2011), dospěl odvolací soud k závěru, že uložení pořádkové pokuty bylo v daném případě důvodné a vzhledem k okolnostem případu je přiměřená i její výše stanovená při dolní hranici zákonného rozpětí.

K odvolací argumentaci je třeba uvést, že i pokud by správce informoval soud o průběhu řízení a nedostatku součinnosti dlužníka telefonicky, o čemž však odvolací soud v insolvenčním spisu žádný záznam nenalezl, nezbavilo by ho to povinností, jež mu jsou přímo uloženy zákonem v ust. § 36 odst. 2 insolvenčního zákona a jež mu opakovaně ukládal soud. K žádnému z úkonů, které měl dle výzev soudu správce učinit (zpracování aktuální zprávy o stavu zpeněžování majetkové podstaty, návrhu na další postup v řízení opatřeného stanoviskem věřitelského orgánu, dílčí zprávy o činnosti a přehledu výdajů správce a výdajů za podstatou opatřeného souhlasem věřitelského orgánu), navíc není součinnosti dlužníka třeba. Nelze přitom přehlédnout ani tu skutečnost, že od poslední zprávy doručené soudu dne 18.7.2012, již správce zřejmě podal v reakci na uloženou pokutu, a v níž přislíbil, že konkrétní návrh na další postup v řízení zašle soudu v září 2012, správce žádnou další zprávu nepředložil (zejména zprávu o zpeněžování majetkové podstaty, jež bylo odsouhlaseno insolvenčním soudem již dne 21.9.2010).

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání správce důvodným a podle ust. § 219 občanského soudního řádu napadené usnesení jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 14.ledna 2013

JUDr. Jiří K a r e t a, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva