2 VSPH 1215/2010-P3-7
KSPL 27 INS 177/2010 2 VSPH 1215/2010-P3-7

Usnesení

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužníka GROUDE, s.r.o., sídlem Rozvojová zóna 573, Janovice nad Úhlavou, o odvolání DEVELOP-start, s.r.o., sídlem Rozvojová zóna 500, Janovice nad Úhlavou, proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 27 INS 177/2010-P3-2 ze dne 23.září 2010

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 27 INS 177/2010-P3-2 ze dne 23.září 2010 se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni usnesením č.j. KSPL 27 INS 177/2010-P3-2 ze dne 23.9.2010 rozhodl, že se nepřihlíží k přihlášce pohledávky věřitele DEVELOP-start, s.r.o. (dále jen odvolatel) a právní mocí tohoto rozhodnutí její účast v insolvenčním řízení končí.

V odůvodnění soud uvedl, že usnesením č.j. KSPL 27 INS 177/2010-A-16 ze dne 14.7.2010 rozhodl o zjištění úpadku a prohlášení konkursu na majetek GROUDE, s.r.o. (dále dlužník) a vyzval věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o úpadku na předepsaném formuláři. Věřitelé byli ve smyslu ust. § 173 odst. 1 insolvenčního zákona řádně poučeni o tom, že k opožděně podaným přihláškám soud nepřihlíží a opožděně uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

Dne 5.2.2010 mu byla doručena přihláška pohledávky odvolatele ve výši 287.752,50 Kč, která dle sdělení insolvenčního správce vykazovala neúplnosti, pro něž nebylo možné přihlášku pohledávky přezkoumat. Insolvenční správce proto vyzval odvolatele k doplnění přihlášky výzvou, která mu dle doručenky byla doručena dne 2.8.2010. Odvolatel však ve stanovené lhůtě 15 dnů vytčenou vadu neodstranil. Soud proto rozhodl, jak uvedeno shora.

Proti tomuto usnesení se odvolatel včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení. Argumentoval zejména tím, že na základě dopisu insolvenčního správce doplnil všechny požadované doklady osvědčující právní důvod a výši pohledávky, a je přesvědčen o tom, že přihlášku řádně doplnil a není důvod, aby se k ní nepřihlíželo.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům: Podle ust. § 173 odst. 1 insolvenčního zákona podávají věřitelé přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. V rozhodnutí o úpadku insolvenční soud dle ust. § 136 odst. 2 písm. d) insolvenčního zákona vyzve věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve stanovené lhůtě, a poučí je o následcích jejího zmeškání dle ust. § 173 odst. 1 insolvenčního zákona. Stanovená lhůta k přihlášení pohledávek nesmí být kratší 30 dnů a delší 2 měsíců (ust. § 136 odst. 3 insolvenčního zákona), a je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, činí tato lhůta 30 dnů (ust. § 136 odst. 4 insolvenčního zákona). Přihlášku pohledávky lze podle ust. § 176 insolvenčního zákona podat pouze na formuláři, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis (vyhláška č. 211/2007 Sb.) a jehož podoba je bezplatně zveřejněna Ministerstvem spravedlnosti na adrese www.insolvencnizakon.cz.

Kromě obecných náležitostí podání (ust. § 42 odst. 4 o.s.ř.) musí přihláška obsahovat důvod vzniku a výši přihlašované pohledávky. Důvodem vzniku přihlašované pohledávky se rozumí uvedení skutečností, na nichž se pohledávka zakládá (ust. § 174 odst. 2 insolvenčního zákona). K přihlášce pohledávky je nutné připojit listiny, kterých se přihláška dovolává (ust. § 177 insolvenčního zákona). Insolvenční správce přihlášku pohledávky přezkoumá; nelze-li ji přezkoumat pro její vady nebo neúplnost, vyzve věřitele, aby ji opravil do 15 dnů, nestanoví-li lhůtu delší. Současně jej poučí, jak je nutné opravu a doplnění provést. Přihlášky pohledávek, které nebyly včas a řádně doplněny nebo opraveny, předloží insolvenční správce insolvenčnímu soudu k rozhodnutí o tom, že se k přihlášce pohledávky nepřihlíží; o tomto následku musí být věřitel poučen (ust. § 188 insolvenčního zákona). Podle ust. § 185 insolvenčního zákona nastala-li v průběhu insolvenčního řízení skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Ze zásady přiměřené aplikace občanského soudního řádu je třeba dovodit, že i usnesení vydaná soudem v insolvenčním řízení musí odpovídat požadavkům vymezeným v příslušných ustanoveních o.s.ř. (míněn zejména § 157 odst. 2 o.s.ř. ve spojení s § 167 odst. 2 o.s.ř.). Proto i v odůvodnění usnesení, jímž se odmítá přihláška pohledávky, musí soud kromě jiného stručně a jasně vyložit, jaké vady měla věřitelova přihláška mít či v čem byla neúplná. Soud dbá o to, aby odůvodnění rozhodnutí bylo přesvědčivé.

V daném případě odvolací soud shledal, že postup soudu prvního stupně ani napadené usnesení shora uvedeným požadavkům neodpovídají. Z odůvodnění napadeného usnesení nelze totiž zjistit, které konkrétní skutečnosti vedly soud k tomu, že přihlášku odmítl a proč účast odvolatele v insolvenčním řízení ukončil. Jinými slovy, z odůvodnění není zřejmé, jaké vady měla přihláška odvolatele vykazovat či v čem byla neúplná, a nelze proto ani ověřit, zda bylo namístě vyzývat ho k její opravě či doplnění, ani zda vytýkané vady skutečně odstranil. Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora shledal odvolací soud odvolání odvolatele důvodným, postupoval proto podle ust. § 219a odst. 1 písm. a) a odst. 2 a § 221 odst. 1 písm. a) občanského soudního řádu, napadené usnesení zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 31.března 2011

JUDr. Jiří K a r e t a , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová