2 VSPH 1206/2010-B-31
MSPH 93 INS 1931/2010 2 VSPH 1206/2010-B-31

Usnesení

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužníka RIMS-výroba, s.r.o., sídlem Staropramenná 3117/17, Praha 5, o odvolání Zdravotní pojišťovny METAL-ALIANCE, sídlem Čermákova 1951, Kladno, adresa pro doručování: Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE, JUDr. Pavel Mikeš, Erbenova 11, 779 00 Olomouc, proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 93 INS 1931/2010-B-23 ze dne 9.listopadu 2010

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 93 INS 1931/2010-B-23 ze dne 9.listopadu 2010 se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením č.j. MSPH 93 INS 1931/2010-B-23 ze dne 9.11.2010 zrušil konkurs vedený na majetek RIMS-výroba, s.r.o. (dále jen dlužník) z důvodu, že majetek podstaty nepostačuje pro uspokojení věřitelů, insolvenčnímu správci Berger-insolvenční správce a spol., v.o.s. (dále též jen správce) určil odměnu ve výši 45.000,-Kč, jež se zvýšením o daň z přidané hodnoty činí celkem 54.000,-Kč, a schválil jeho hotové výdaje ve výši 3.000,-Kč, určil, že po právní moci usnesení budou odměna a hotové výdaje správce uspokojeny z rozpočtových prostředků soudu, a správci uložil, aby mu do deseti dnů od právní moci usnesení písemně oznámil, zda uzavřel účetní knihy, sestavil účetní závěrku, předal dlužníkovi potřebné účetní záznamy a zajistil evidenční a archivační činnost, popř. další činnosti související se zrušením konkursu.

V odůvodnění soud zejména uvedl, že dne 10.5.2010 rozhodl o úpadku dlužníka a insolvenčním správcem ustanovil Berger-insolvenční správce a spol., v.o.s. a dne 24.6.2010 rozhodl o řešení úpadku dlužníka konkursem. Zmínil, že úhradu zálohy na náklady insolvenčního řízení nepožadoval. Podáním ze dne 13.10.2010 navrhl správce zrušení konkursu, neboť po provedení šetření, jež v návrhu popsal, nezjistil žádný majetek, jenž by mohl být zapsán do soupisu majetkové podstaty. V podání vyčíslil své hotové výdaje částkou 3.000,-Kč. K dotazu insolvenčního věřitele Ing. Jiřího Mikesky správce uvedl, že zboží uskladněné v nebytových prostorách tohoto věřitele nebylo nikdy ve vlastnictví dlužníka, ale náleží Mototrading, s.r.o., pro niž dlužník podle mandátní smlouvy zajišťoval prodej zboží, a proto do soupisu majetkové podstaty zahrnuto být nemohlo. Dne 9.3.2009 (míněno bylo zřejmě podání ze dne 29.10.2010) vyjádřil souhlas se zprávou včetně vyúčtované odměny a hotových výdajů zástupce věřitelů Česká republika-Česká správa sociálního zabezpečení (dále jen zástupce věřitelů).

Protože se správci nepodařilo dohledat žádný majetek dlužníka, dospěl insolvenční soud k závěru, že tento majetek nemůže postačovat na úhradu odměny správce v celkové výši 54.000,-Kč a jeho hotových výdajů ve výši 3.000,-Kč, a konkurs proto zrušil podle ust. § 308 odst. 1 písm. d) insolvenčního zákona z důvodu, že majetek dlužníka je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující. Protože v konkursu nebyl zpeněžován žádný majetek, určil odměnu správce podle ust. § 1 odst. 5 vyhlášky č. 313/2007 Sb. a schválil správcem vyúčtované hotové výdaje.

Proti tomuto usnesení Městského soudu v Praze se včas odvolal insolvenční věřitel Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE (dále jen odvolatel) a požadoval, aby je odvolací soud zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení, v němž budou řádně využity možnosti dohledání majetku dlužníka (prohlídka prostor, prohlášení vlastníka) a splněny povinnosti insolvenčního správce na úseku pracovněprávních vztahů (ukončení pracovních a obdobných poměrů, vystavení potvrzení o zápočtu odpracovaných dob, provedení příslušných oznámení). V odvolání namítal, že ve zprávě zveřejněné pod položkou B-11 spisu správce avizoval, že v případě nesplnění dlužníka poskytnout součinnost bude postupovat podle ust. § 212 odst. 2 a § 214 insolvenčního zákona. Z jeho dalších podání je však zřejmé, že se při dohledávání majetku spokojil s jeho provedením korespondenční formou a že místo podnikání dlužníka nenavštívil. Přitom věřitel Ing. Mikeska již v přihlášce pohledávky informoval správce o existenci skladu materiálu, s nímž dlužník obchodoval. Odvolatel poukazoval i na to, že insolvenční návrh obsahuje informaci, že dlužník zaměstnává zaměstnance. Přestože odvolateli byly doručovány tzv. hlášenky o měsíční platbě pojistného, z nichž plyne, že do dubna 2010 měl dlužník pět a od května 2010 dva zaměstnance, k telefonickému dotazu ho kancelář správce informovala o tom, že se k existenci zaměstnanců nemůže vyjádřit, neboť správci nebylo předáno účetnictví. Odvolatel proto vyjádřil pochybnost o tom, zda správce řádně provedl v oblasti pracovněprávních vztahů všechny činnosti, jež byl povinen provést. Současně namítl, že i když v daném případě nebyla předložena konečná zpráva, měl správce předložit vyúčtování svých hotových výdajů, přičemž vyúčtování obsažené v návrhu správce na zrušení konkursu je podle něj pouze jakýmsi odhadnutým, zaokrouhleným paušálem . Pochybnost vyjádřil odvolatel i o tom, jak bude zabezpečena archivní a spisová služba zahrnující i archivaci mzdových podkladů, neboť k tomu se správce vůbec nevyjádřil.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jemu vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 38 insolvenčního zákona má insolvenční správce právo na odměnu a náhradu hotových výdajů. V případě konkursu se výše odměny určí z výtěžku zpeněžení určeného k rozdělení mezi věřitele. Je-li insolvenční správce plátcem daně z přidané hodnoty, náleží mu k odměně a k náhradě hotových výdajů částka odpovídající této dani, kterou je insolvenční správce povinen z odměny a náhrady hotových výdajů odvést podle zvláštního právního předpisu (odst. 1). Odměna a náhrada hotových výdajů insolvenčního správce se uspokojují z majetkové podstaty, a pokud k tomu nestačí, ze zálohy na náklady insolvenčního řízení; není-li jejich uspokojení z těchto zdrojů možné, hradí je stát (odst. 2). Vyúčtování odměny a hotových výdajů provede insolvenční správce v konečné zprávě, a není-li jí, ve zprávě o své činnosti. Insolvenční soud může podle okolností případu po projednání s věřitelským výborem odměnu insolvenčního správce přiměřeně zvýšit nebo snížit. Důvodem ke snížení odměny je zejména skutečnost, že insolvenční správce porušil některou ze svých povinností nebo že nenavrhl provedení částečného rozvrhu, ačkoliv to stav zpeněžení majetkové podstaty umožňoval (odst. 3). Insolvenční soud může v průběhu insolvenčního řízení rozhodnout o vyplacení zálohy odměny insolvenčnímu správci, a to i opětovně (odst. 4). Způsob určení odměny a některých hotových výdajů insolvenčního správce, jejich nejvyšší přípustnou výši a podmínky a rozsah hrazení odměny a hotových výdajů státem stanoví prováděcí právní předpis (odst. 5).

Podle ust. § 308 odst. 1 písm. d) insolvenčního zákona rozhodne insolvenční soud i bez návrhu o zrušení konkursu, zjistí-li, že pro uspokojení věřitelů je majetek dlužníka zcela nepostačující; přitom se nepřihlíží k věcem, právům a jiným majetkovým hodnotám vyloučeným z majetkové podstaty.

Přestože ust. § 302 odst. 1 insolvenčního zákona výslovně uvádí, že po zpeněžení majetkové podstaty je povinností insolvenčního správce předložit insolvenčnímu soudu konečnou zprávu a na ně navazující ustanovení vymezují její obsah, mimo jiné ukládají insolvenčnímu správci povinnost sestavit účetní závěrku a předložit insolvenčnímu soudu vyúčtování své odměny a hotových výdajů a upravují postup při přezkoumání konečné zprávy a vyúčtování, je odvolací soud přesvědčen o tom, že zpráva insolvenčního správce o jeho činnosti obsahující sdělení, že nezjistil žádný majetek dlužníka, a vyúčtování odměny a hotových výdajů, které je povinen spolu se zprávou předložit insolvenčnímu soudu podle ust. § 38 odst. 3 insolvenčního zákona, podléhají režimu ust. § 304 téhož zákona, obdobně jako je tomu v případě zprávy o dosavadních výsledcích projednání konkursu v případě úmrtí dlužníka (srovnej ust. § 310 odst. 2 insolvenčního zákona). Jinými slovy, i takovou zprávu insolvenčního správce je třeba spolu s předloženým vyúčtováním přezkoumat způsobem popsaným v tomto ustanovení.

Ze spisu odvolací soud zjistil, že na schůzi věřitelů konané dne 24.6.2010 přednesl správce zprávu o své činnosti a o hospodářské situaci dlužníka, již v písemné podobě zpracovanou dne 16.6.2010 soudu předložil a podle níž mu dlužník neposkytl žádanou součinnost a správce nezjistil žádný majetek dlužníka ani aktuální počet jeho zaměstnanců, přestože realizoval poměrně rozsáhlou pátrací činnost spočívající v tom, že vyzval k součinnosti osoby vedoucí evidenci cenných papírů sdělením údajů o evidovaných cenných papírech, které náleží do majetku dlužníka, vyzval banky, spotřební a úvěrní družstva a pobočky zahraničních bank ke sdělení čísel dlužníkových účtů a informování o stavech těchto účtů a pohybech peněžních prostředků na nich, vyzval registr vozidel ke sdělení, zda na dlužníka eviduje motorová vozidla, a Český úřad zeměměřičský a katastrální ke sdělení informací o nemovitém majetku dlužníka . Zprávu doplnil sdělením, že podle informací věřitele Ing. Mikesky by se v nebytových prostorách, které měl dlužník pronajaty v Ostravě, měl nacházet movitý majetek dlužníka (cyklistické oděvy a jízdní kola). V písemné zprávě ze dne 23.7.2010 uvedl, že od poslední zprávy nedošlo k žádným změnám ohledně zjištění majetku dlužníka, že dlužníka vyzval k vydání účetnictví a zajištění prohlídky nebytových prostor užívaných dlužníkem na adrese Gagarina 2, Ostrava, že mu dlužník telefonicky přislíbil, že mu účetnictví a další podklady předá do konce července a že dohodne termín prohlídky nebytových prostor. Podle sdělení dlužníka jsou však movité věci umístěné v nebytových prostorách ve vlastnictví třetích osob.

Podáním ze dne 12.10.2010 navrhl správce soudu, aby konkurs zrušil podle ust. § 308 odst. 1 písm. d) insolvenčního zákona a aby rozhodl o jeho hotových výdajích ve výši 3.000,-Kč a o odměně podle ust. § 1 odst. 5 vyhlášky. V podání zopakoval, že provedl rozsáhlé pátrání, jež nevedlo ke zjištění majetku dlužníka, že mu statutární orgán dlužníka zaslal doklady, které mají představovat účetnictví úpadce , že je přezkoumal a žádný majetek, jenž by mohl být zapsán do soupisu majetkové podstaty dlužníka nezjistil. Z těchto důvodů navrhl, aby insolvenční soud zrušil konkurs s tím, že vyčísluje hotové výdaje (poštovné, místní přepravné, náklady na telekomunikační služby, kancelářské potřeby) částkou 3.000,-Kč .

Podáním ze dne 29.10.2010 vyjádřil zástupce věřitelů souhlas s hotovými výdaji insolvenčního správce ve výši 3.000,-Kč tak, jak je navrhl ve svém podání ze dne 12.10.2010 . Na výzvu soudu pak správce podáním ze dne 4.11.2010 soudu sdělil, že dopisem ze dne 25.10.2010, jehož kopii k podání připojil, vysvětlil věřiteli Ing. Mikeskovi, že zboží, jež je uloženo v Ostravě v nebytovém prostoru tohoto věřitele, nepatří dlužníkovi, ale obchodní společnosti Mototrading, s.r.o., a proto nemohlo být zapsáno do soupisu majetkové podstaty dlužníka.

Z těchto zjištění je zřejmé, že insolvenční soud zprávu správce a jeho vyúčtování nepřezkoumal a neprojednal postupem vymezeným v ust. § 304 insolvenčního zákona a bez dalšího (toliko s přihlédnutím k obsahu podání zástupce věřitelů, jenž se ovšem vyjádřil pouze k hotovým výdajům správce), rozhodl o zrušení konkursu a o nárocích správce. V této souvislosti dlužno poznamenat, že zřejmě i z tohoto důvodu ponechal zcela bez povšimnutí skutečnost, že správce popsal činnosti, které v konkursu prováděl, zcela nekonkrétně, že ve zprávě naznačil pochybnost ohledně úplnosti zjištění majetkové situace dlužníka tím, že zmínil, že za tím účelem měl k dispozici doklady, které mají představovat účetnictví úpadce a dostupné podklady předané dlužníkem , a konečně že mu správce vůbec nepředložil vyúčtování své odměny a hotových výdajů.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora shledal odvolací soud odvolání důvodným a napadené usnesení podle ust. § 219a odst. 1 písm. a) a § 221 odst. 1 písm. a) občanského soudního řádu zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení, v němž bude třeba, aby správce předložil insolvenčnímu soudu řádnou zprávu o své činnosti, v níž konkrétně popíše činnosti, jež v konkursu provedl, a z níž bude zřejmé, jakým způsobem splnil své zákonné povinnosti, spolu s vyúčtováním své odměny a hotových výdajů, a aby zpráva s vyúčtováním byla následně zákonem předepsaným způsobem přezkoumána.

Pro úplnost považoval odvolací soud za nutné připomenout, že dle ustálené soudní judikatury vyjádřené např. v usnesení zdejšího soudu sp. zn. MSPH 88 INS 5284/2008, 2 VSPH 348/2009 ze dne 30.9.2009 a především v usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. MSPH 77 INS 8029/2009, 29 NSČR 27/2010 ze dne 29.10.2010 za situace, kdy v konkursu nebyl zpeněžen žádný majetek náležející do majetkové podstaty dlužníka, nelze odměnu insolvenčního správce určit podle ust. § 1 vyhlášky, ale je třeba postupovat podle ust. § 5 vyhlášky.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 9.března 2011

JUDr. Jiří Kareta, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová