2 VSPH 1194/2014-A-12
KSLB 54 INS 12144/2014 2 VSPH 1194/2014-A-12

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců Mgr. Tomáše Brauna a Mgr. Martina Lišky ve věci dlužníků Marcela anonymizovano , anonymizovano , a Kateřiny anonymizovano , anonymizovano , obou bytem Jiráskovo nábřeží 717, Železný Brod, zahájené na návrh dlužníků, o odvolání dlužníků proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky v Liberci č.j. KSLB 54 INS 12144/2014-A-7 ze dne 16. května 2014

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky v Liberci č.j. KSLB 54 INS 12144/2014-A-7 ze dne 16. května 2014 se mění tak, že se insolvenční návrh neodmítá.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci ve výroku označeným usnesením odmítl insolvenční návrh, jímž se manželé Marcel a Kateřina anonymizovano (dále jen dlužník a dlužnice, popř. dlužníci) domáhali vydání rozhodnutí o svém úpadku a povolení oddlužení.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že dlužníci podali insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení, přičemž seznam závazků, který k němu připojili, nebyl řádný, neboť postrádal údaje o splatnosti jednotlivých závazků. Soud proto dlužníky usnesením ze dne 5.5.2014 (č.d. A-5) vyzval k předložení řádného seznamu závazků a poučil je, že u každého z nich musí uvést datum jeho splatnosti. Nato konstatoval, že dlužníci podáním ze dne 9.5.2014 (č.d. A-6) doplnili svůj návrh o seznam závazků a věřitelů-nezajištěné závazky a věřitelé , v němž uvedli datum splatnosti pouze u pěti z jedenácti závazků a u ostatních uvedli datum poslední úhrady, resp. poslední splátky (duben 2014). S poukazem na to, že z údajů o úhradě poslední splátky neplyne, zda je splatný celý vykázaný dluh nebo jen jeho část (splátka) a kdy splatnost nastala, dospěl k závěru, že dlužníci nepředložili řádný seznam závazků, neboť nevyznačili údaje o splatnosti všech svých závazků. Postupoval proto dle ust. § 128 odst. 2 insolvenčního zákona (dále jen IZ) a návrh odmítl.

Proti tomuto usnesení se dlužníci včas odvolali a požadovali, aby je odvolací soud zrušil a povolil jim oddlužení dle jejich návrhu. Konstatovali, že data splatnosti uvedli pouze u pěti závazků z toho důvodu, že ostatní závazky dosud zesplatněny nebyly, a vysvětlili, že termín splátky k naposled předepsanému datu splatnosti znamená, kdy byla splatná další (již neuhrazená) měsíční splátka, nikoliv celý dluh. K odvolání připojili nový opravený seznam závazků.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k následujícím zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 128 odst. 2 IZ určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu, nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti. Tato lhůta nesmí být delší než 7 dnů; to neplatí, jde-li o insolvenční návrh podle ust. § 98 odst. 1. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne.

Podle ust. § 104 odst. 1 IZ podá-li insolvenční návrh dlužník, je povinen k němu připojit a) seznam svého majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků, b) seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů, c) seznam svých zaměstnanců a d) listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek.

Podle odstavce třetího téhož ustanovení je dlužník povinen označit v seznamu závazků jako své věřitele všechny osoby, o kterých je mu známo, že vůči němu mají pohledávky nebo jiná majetková práva, nebo které vůči němu pohledávky nebo jiná majetková práva uplatňují. Jsou-li věřiteli dlužníka osoby dlužníkovi blízké nebo osoby, které tvoří s dlužníkem koncern, musí dlužník tyto skutečnosti výslovně uvést. Dlužník v seznamu závazků uvede údaj o výši a splatnosti jednotlivých závazků a stručně uvede, které z pohledávek svých věřitelů popírá co do důvodu nebo co do výše a proč. Má-li dlužník věřitele, o kterých je mu známo, že proti němu mají právo na uspokojení ze zajištění, nebo kteří toto právo proti němu uplatňují, uvede je odděleně. U pohledávek těchto věřitelů dále označí věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, u kterých se uplatňuje uspokojení ze zajištění, včetně údaje o tom, které movité věci se nacházejí v držení věřitele nebo třetí osoby, dále označení druhu zajištění a důvodu jeho vzniku. Dále dlužník uvede, zda a v jakém rozsahu právo na uspokojení ze zajištění popírá a proč.

Podle odstavce čtvrtého téhož ustanovení musí dlužník předložené seznamy podepsat a výslovně v nich uvést, že jsou správné a úplné. Pro označení osob v seznamech platí obdobně ust. § 103 odst. 1 IZ, jež kromě jiného určuje, že právnická osoba musí být označena obchodní firmou nebo názvem, sídlem a identifikačním číslem. Nemá-li dlužník žádné zaměstnance nebo žádné dlužníky, uvede to v seznamech výslovně.

Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že dlužníci podali insolvenční návrh spojený se společným návrhem manželů na povolení oddlužení na předepsaném formuláři, v němž uvedli, že vůči sedmi věřitelům mají nezajištěné závazky v celkové výši 461.392,-Kč, jež jsou déle než 30 dnů po splatnosti. Kolonku č. 7 přitom doplnili vloženým listem charakteristika závazků a věřitelů-nezajištěné závazky a věřitelé , v němž specifikovali jednotlivé věřitele, výši jejich závazků a jejich splatnost, resp. datum jejich poslední úhrady a datum předepsané splatnosti dalších splátek, a připojili též seznam závazků shodného znění. Protože dle soudu prvého stupně obsahoval tento seznam u šesti z jedenácti závazků nejednoznačný údaj o splatnosti, vyzval je usnesením ze dne 5.5.2014 (A-5), aby předložili úplný a řádný seznam závazků, v němž měli uvést konkrétní data splatnosti u všech závazků, a zároveň je poučil o následku nesplnění uložené povinnosti spočívajícím v odmítnutí návrhu. Na výzvu reagovali dlužníci podáním ze dne 9.5.2014 (č.d. A-6), jímž předložili seznam závazků a věřitelů-nezajištěné závazky a věřitelé , jenž je obsahově shodný se seznamem původním (toliko místo výrazu splatnost je uvedeno datum splatnosti ).

Soud prvého stupně při rozhodování nesprávně vycházel z toho, že seznam závazků předložený dlužníky nebyl úplný a řádný z důvodu, že v něm chyběly údaje o splatnosti u všech závazků. Dlužníci však v něm u pěti závazků z celkového počtu jedenácti konkrétní datum splatnosti výslovně uvedli, u jednoho uvedli datum poslední úhrady a u zbývajících uvedli údaj, jenž označili jako splátky k naposled předepsanému datu splatnosti od , přičemž specifikovali konkrétní datum, od něhož již splátky nehradí; z tohoto údaje lze dle odvolacího soudu dovodit (jak dlužníci potvrzují v seznamu připojeném k odvolání), že od data tam uvedeného (včetně), k němuž byly jednotlivé splátky splatné, již věřitelům nic neplnili (jde tedy vždy o datum splatnosti první neuhrazené splátky), takže jsou v prodlení s jejich plněním po dobu a ve výši uvedených v seznamu závazků.

Dlužníci tedy předložili seznamy odpovídající požadavkům uvedeným v § 104 IZ, na jejichž základě lze insolvenční návrh projednat a rozhodnout. Vzhledem k tomu, že jejich návrh (přílohy) nepostrádá ani jiné předepsané obsahové náležitosti, nebyl žádný důvod k tomu, aby je soud prvého stupně podle ust. § 128 odst. 2 IZ vyzýval k předložení nového seznamu závazků a následně jejich návrh dle téhož ustanovení odmítl.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora postupoval odvolací soud podle ust. § 220 odst. 1 za použití ust. § 167 odst. 2 o.s.ř. a napadené usnesení změnil způsobem ve výroku uvedeným.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky v Liberci k Nejvyššímu soudu ČR.

V Praze dne 29. června 2015

JUDr. Jiří K a r e t a, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová