2 VSPH 1194/2010-P25-7
KSPL 29 INS 9705/2010 2 VSPH 1194/2010-P25-7

Usnesení

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužníka TEGA GASTRO, s.r.o., sídlem Lesní 7/318, Karlovy Vary, o odvolání Marcela Dvořáka, bytem Závodu míru 23/131, Karlovy Vary, proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 29 INS 9705/2010-P25-2 ze dne 19.listopadu 2010

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 29 INS 9705/2010-P25-2 ze dne 19.listopadu 2010 se potvrzuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni usnesením č.j. KSPL 29 INS 9705/2010-P25-2 ze dne 19.11.2010 odmítl přihlášku pohledávky Marcela Dvořáka (dále jen odvolatel) ve výši 6.000.000,-Kč ze dne 16.11.2010 do insolvenčního řízení týkajícího se TEGA GASTRO, s.r.o. (dále jen dlužník).

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že usnesením ze dne 6.10.2010 rozhodl o úpadku dlužníka a vyzval jeho věřitele, kteří dosud nepřihlásili pohledávky proti dlužníkovi do insolvenčního řízení, aby tak učinili do třiceti dnů. Lhůta k přihlašování pohledávek skončila dne 8.11.2010. Protože přihlášku pohledávky ve výši 6.000.000,-Kč uplatnil odvolatel u insolvenčního soudu prostřednictvím pošty až dne 16.11.2010, postupoval soud podle ust. § 185 insolvenčního zákona a rozhodl, jak uvedeno výše.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Plzni se odvolatel včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil a aby rozhodl o tom, že pohledávka ve výši 6.000.000,-Kč z titulu smlouvy o půjčce, již uplatnil přihláškou ze dne 14.10.2010, byla řádně přihlášena do insolvenčního řízení a zařazuje se do seznamu pohledávek. V odvolání uvedl, že již dne 14.10.2010 doručil insolvenčnímu soudu přihlášku, jíž vůči dlužníkovi uplatnil pohledávky v celkové výši 6.041.830,-Kč. Protože mu insolvenční správce Ing. Ivan Chrtek (dále jen správce) doručil sdělení, že uznává pouze nárok ve výši 41.830,-Kč, a vyzval ho k doplnění přihlášky ohledně pohledávky ve výši 6.000.000,-Kč, odvolatel přihlášku opravil a doplnění doručil soudu dne 18.11.2010. Spolu s doplněním přihlášky předložil řadu listin (zástavní smlouvu, prohlášení o převodu peněžních prostředků, smlouvu o bankovních produktech, výpisy z bankovních účtů aj.). Zdůraznil, že tedy pohledávku ve výši

6.000.000,-Kč uplatnil u insolvenčního soudu včas již dne 14.10.2010 a že dne 18.11.2010 původní přihlášku toliko doplnil.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 173 odst. 1 insolvenčního zákona podávají věřitelé přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Prominutí zmeškání lhůty není podle ust. § 83 insolvenčního zákona v insolvenčním řízení přípustné.

Rozhodnutí o úpadku musí podle ust. § 136 odst. 2 písm. d) insolvenčního zákona obsahovat výzvu, aby věřitelé, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, tak učinili ve stanovené lhůtě, a poučení o následcích jejího zmeškání podle ust. § 173 odst. 1 téhož zákona. Lhůta k přihlášení pohledávek nesmí být podle ust. § 136 odst. 3 insolvenčního zákona kratší 30 dnů a delší 2 měsíců; je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, činí tato lhůta dle ust. § 136 odst. 4 téhož zákona 30 dnů. Jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud podle ust. § 185 insolvenčního zákona odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Dále považoval odvolací soud za nutné uvést, že ust. § 71 a násl. insolvenčního zákona obsahuje zvláštní úpravu doručování soudních písemností v insolvenčním řízení (vyvěšení usnesení vydaných insolvenčním soudem na úřední desce okresního soudu, v jehož obvodu je dlužníkův podnik nebo jeho bydliště, jsou-li mimo sídlo soudu, jak to ukládalo ust. § 13 odst. 5 zákona o konkursu a vyrovnání v případě usnesení o prohlášení konkursu, insolvenční zákon nevyžaduje), a proto má pro insolvenční řízení klíčový význam insolvenční rejstřík, tj. veřejně přístupný informační systém obsahující údaje podle insolvenčního zákona (zejména seznam insolvenčních správců, seznam dlužníků a insolvenční spisy) spravovaný Ministerstvem spravedlnosti České republiky (blíže viz ust. § 2 písm. i) a § 419 až 425 insolvenčního zákona).

Z údajů obsažených v insolvenčním rejstříku odvolací soud zjistil, že dne 25.8.2010 v 10 hod. 33 min. bylo u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. KSPL 29 INS 9705/2010 zahájeno insolvenční řízení týkající se dlužníka, v jehož průběhu rozhodl insolvenční soud dne 7.10.2010 o úpadku dlužníka (tento údaj byl v insolvenčním rejstříku zveřejněn téhož dne v 8 hod. 47 min.). Co se týče usnesení č.j. KSPL 29 INS 9705/2010-A-16 ze dne 6.10.2010, jímž soud prvního stupně rozhodl o úpadku dlužníka, je třeba uvést, že nepostrádá žádnou ze zákonem předepsaných náležitostí, jinými slovy obsahuje vše, co podle ust. § 136 odst. 2 insolvenčního zákona obsahovat má, včetně lhůty k přihlášení pohledávek, jejíž délku stanovil insolvenční soud v souladu s ust. § 136 odst. 3 insolvenčního zákona, a poučení o následcích jejího zmeškání. Konec stanovené lhůty připadl na pondělí 8.11.2010.

V daném případě soud prvního stupně nepochybil, když o přihlášce odvolatele ze dne 16.11.2010 rozhodl podle ust. § 185 insolvenčního zákona, neboť odvolatel jí uplatnil pohledávku ve výši 6.000.000,-Kč opětovně novou přihláškou, z jejíhož obsahu nelze dovodit, že by se jednalo toliko o doplnění přihlášky dříve podané, a tuto přihlášku podal opožděně po uplynutí lhůty stanovené k uplatnění pohledávek. Dlužno přitom poznamenat, že až podáním ze dne 10.12.2010, jež označil jako doplnění přihlášky č. P6, doplnil odvolatel tuto přihlášku výpisem z Komerční banky, a.s. ze dne 12.8.2009 a čestným prohlášením, a soud dne 15.12.2010 předal doplnění správci.

Ohledně pohledávek uplatněných odvolatelem včas podanou přihláškou ze dne 13.10.2010 došlou insolvenčnímu soudu dne 14.10.2010 odvolací soud ze spisu zjistil, že byly přezkoumány na přezkumném jednání konaném dne 24.11.2010 pod označením P6 a že správce uznal pohledávku ve výši 41.830,-Kč, zatímco pohledávku ve výši 6.000.000,-Kč popřel. Jinými slovy, pohledávka ve výši 6.000.000,-Kč z titulu smlouvy o půjčce, již uplatnil přihláškou ze dne 13.10.2010 a jejíhož zařazení do seznamu přihlášených pohledávek a přezkoumání se odvolatel v odvolání domáhal, do seznamu zařazena byla a byla přezkoumána.

Na základě těchto zjištění neshledal odvolací soud odvolání odvolatele důvodným a napadené usnesení podle ust. § 219 občanského soudního řádu jako ve výroku věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat dovolání do dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Plzni.

V Praze dne 2.března 2011

JUDr. Jiří Kareta, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: V. Chalupová