2 VSPH 1186/2012-B-43
KSUL 45 INS 3212/2009 2 VSPH 1186/2012-B-43

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a ze soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna v insolvenční věci dlužnice Marty Šimonové, bytem Nám. 8. května 325, Meziboří, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 45 INS 3212/2009-B-37 ze dne 6. srpna 2012

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 45 INS 3212/2009-B-37 ze dne 6. srpna 2012 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem nadepsaným usnesením v bodě I. výroku zrušil oddlužení dlužnice, na její majetek prohlásil nepatrný konkurs (body II. a III. výroku) s tím, že účinky prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveřejnění usnesení v insolvenčním rejstříku (bod IV. výroku), a insolvenční správkyni uložil předložit průběžnou zprávu, případně konečnou zprávu do 30.11.2012 (bod V. výroku).

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že oddlužení dlužnice bylo povoleno usnesením č.j. KSUL 45 INS 3212/2009-A-10 ze dne 15.6.2009 a insolvenční správkyní byla ustanovena Ing. Judita Lechová. Podáním doručeným soudu dne 17.7.2012 mu správkyně sdělila, že dlužnice dlouhodobě neplní splátkový kalendář, nepodařilo se jí zajistit zaměstnání ani avizovanou větší sumu peněz od své sestry ze Slovenska za prodej nemovitostí. V průběhu řízení byla opakovaně nařizována jednání podle ust. § 418 insolvenčního zákona (27.9.2010, 23.5.2011, 21.7.2011 a 31.1.2012) a soud vždy vyčkával, zda se dlužnici podaří zajistit finanční prostředky na doplacení dluhu jak věřitelům, tak správkyni na její odměně a hotových výdajích. V poslední průběžné zprávě navrhla správkyně zrušení oddlužení a prohlášení konkursu na majetek dlužnice, neboť splátkový kalendář plněn není a ani jí není nic placeno na náklady a odměnu, a dlužnici tak vzniká další závazek po schválení oddlužení.

Soud posoudil skutková tvrzení správkyně v souvislostech listinných důkazů obsažených v insolvenčním spise a zveřejněných v insolvenčním rejstříku a dospěl k závěru, že dlužnice dlouhodobě neplní splátkový kalendář ani nehradí řádně odměnu a hotové výdaje správce, jednání o zrušení oddlužení bylo opakovaně nařizováno a vysvětlení správkyně ani vysvětlení soudu ohledně vážnosti situace v případě zrušení oddlužení nevedlo u dlužnice k nápravě, byť jinak dlužnice se správkyní spolupracuje a dokládá upřímnou snahu o shánění zaměstnání.

Soud proto podle ust. § 418 odst. 1 písm. a) insolvenčního zákona rozhodl o zrušení oddlužení a na majetek dlužnice prohlásil nepatrný konkurs s tím, že pokud správkyně nedohledá žádný majetek, může namísto průběžné zprávy podat konečnou zprávu. Proti tomuto usnesení se dlužnice včas odvolala a namítala, že zaměstnání si stále hledala, ale bezvýsledně. V současné době má přislíbenou práci od září 2012 a poté se bude snažit dlužné částky doplatit. V srpnu již uhradila 5.500,-Kč. V odvolání se zavázala , že dluh za předchozí měsíce doplatí.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Dle ust. § 418 odst. 1 insolvenčního zákona zruší insolvenční soud schválené oddlužení a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže a) dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nebo b) se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, nebo c) v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení plánu oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, anebo d) to navrhne dlužník.

V daném případě schválil soud prvního stupně oddlužení plněním splátkového kalendáře usnesením č.j. KSUL 45 INS 3212/2009-B-4 ze dne 31.7.2009, které bylo změněno usnesením č.j. KSUL 45 INS 3212/2009-B-7 ze dne 8.9.2009 tak, že u věřitele č. 9 změnil zjištěnou částku z původních 6.000,-Kč na 0,-Kč. V rozhodnutí č.j. KSUL 45 INS 3212/2009-B-4 ze dne 31.7.2009, jímž bylo povoleno oddlužení, vyšel soud ze zjištění, že dlužnice doložila svůj aktuální příjem ve výši 19.996,-Kč a do insolvenčního řízení se přihlásilo devatenáct věřitelů s pohledávkami ve výši 667.378,13 Kč. Správkyně navrženým způsobem řešení úpadku souhlasila, neboť po celou dobu insolvenčního řízení jí dlužnice poskytovala řádnou součinnost. Ze zprávy správkyně ze dne 6.11.2009 vyplývá, že dlužnice plnila svoje povinnosti, od října 2009 je však nezaměstnaná. Podle zprávy ze dne 25.3.2010 byla dlužnice stále bez zaměstnání, v březnu uhradila pouze 3.000,-Kč. Podle zprávy ze dne 2.8.2010 byla dlužnice stále nezaměstnaná. Usnesením č.j. KSUL 45 INS 3212/2009-B-17 vyslovil soud souhlas s vydáním výtěžku zpeněžení garáže ve výši 24.465,-Kč zajištěnému věřiteli. Podle zprávy ze dne 10.1.2011 se dlužnici stále nepodařilo získat zaměstnání a uhradila pouze částky 3.000,-Kč a 3.500,-Kč, které získala darem od příbuzných. Podle zprávy ze dne 10.4.2011 dlužnice stále nezískala zaměstnání a uhradila 5.000,-Kč. Na jednání konaném dne 21.7.2011 předala dlužnice soudu darovací smlouvu uzavřenou s Alenou Lencovou, jíž se jí jmenovaná zavázala přispívat na splátkový kalendář částkou 4.300,-Kč měsíčně. Zprávou ze dne 15.7.2012 správkyně soud informovala, že si dlužnice stále aktivně hledá zaměstnání, ale neúspěšně, a vzhledem k tomu, že dlužnice neplní své povinnosti, navrhla zrušení oddlužení. Alena Lencová podáním ze dne 16.8.2012 soudu oznámila, že od darovací smlouvy odstoupila.

Rozhodná zjištění, z nichž soud prvního stupně vycházel a jež dlužnice v odvolání nijak nezpochybnila, lze shrnout tak, že schválený splátkový kalendář není od října 2010 realizován, protože dlužnice ztratila zaměstnání a dosud se jí nepodařilo zajistit si stálé zaměstnání, byť vyvinula aktivitu za účelem jeho získání. Dlužnice není schopna hradit měsíční splátky věřitelům ani odměnu a náhradu hotových výdajů správkyni.

Nutno zdůraznit, že oddlužení je způsobem řešení dlužníkova úpadku, který za zákonem stanovených podmínek vede k osvobození dlužníka od placení zbytku jeho dluhů dle ust. § 414 a násl. insolvenčního zákona. K tomu však může dojít, jen pokud dlužník všechny své povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení řádně a včas splnil. Při oddlužení formou splátkového kalendáře je přitom soud již v jeho průběhu povinen zohlednit zjištění, že dlužník s ním spojené povinnosti v podstatné míře neplní, a že z tohoto důvodu nelze očekávat završení oddlužení osvobozením dlužníka od placení zbytku jeho dluhů. Pak není důvodu vyčkávat splnění celého splátkového kalendáře a naopak je třeba proces oddlužení za podmínek stanovených v ust. § 418 insolvenčního zákona ukončit. K takovému rozhodnutí učiněnému ve prospěch všech věřitelů nepotřebuje insolvenční soud jako strážce jejich společného zájmu ani návrh žádného z věřitelů.

V daném případě byla dlužnice v usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře poučena o všech povinnostech, k nimž je v průběhu trvání tohoto oddlužení zavázána, i o důsledcích jejich neplnění spočívajících ve zrušení schváleného oddlužení a prohlášení konkursu na její majetek.

Odvolací soud je přesvědčen o tom, že byť dlužnice projevuje snahu o nalezení zaměstnání, předložila soudu darovací smlouvu ze dne 3.11.2011 uzavřenou s Alenou Lencovou a komunikuje se správkyní, vzhledem k tomu, jak dlouhou dobu stav neplnění splátkového kalendáře trvá (byť s výjimkou několika mimořádných splátek), nelze v takovém stavu nadále setrvávat již s ohledem na to, že dlužnici vzniká další závazek z titulu dlužné odměny a náhrady hotových výdajů vůči správkyni. Dlužnice již v minulosti tvrdila, že dostala příslib zaměstnání, avšak nakonec práci nezískala, a v odvolání rovněž toliko tvrdí, že jí bylo zaměstnání od září 2012 toliko přislíbeno.

Ačkoliv odvolací soud chápe subjektivní postoj dlužnice k její současné situaci i snahu nalézt si zaměstnání, vzhledem k narůstajícím nákladům insolvenčního řízení nemůže připustit, aby tento dlouhodobě existující stav řízení, které neplní svoji funkci spočívající v uspokojování pohledávek věřitelů, nadále trval.

Protože dlužnice v odvolání neuvedla nic, čím by vyvrátila správnost závěru soudu prvního stupně o tom, že nedokáže plnit podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, byl naplněn důvod pro zrušení schváleného oddlužení podle ust. § 418 odst. 1 písm. a) insolvenčního zákona.

Napadené usnesení, jímž soud prvního stupně zrušil schválené oddlužení a na majetek dlužnice prohlásil konkurs, tudíž odvolací soud shledal věcně správným, proto je podle ust. § 219 občanského soudního řádu v celém rozsahu potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné, ledaže na základě dovolání podaného do dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem dospěje dovolací soud k závěru, že napadené rozhodnutí má ve věci samé po právní stránce zásadní význam.

V Praze dne 22. října 2012

JUDr. Jiří K a r e t a, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva