2 VSPH 118/2011-A-12
KSLB 76 INS 12209/2010 2 VSPH 118/2011-A-12

Usnesení Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a ze soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužníka Milana Vaška, bytem Sídliště 536/18, Hejnice, zahájené na návrh dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky v Liberci č.j. KSLB 76 INS 12209/2010-A-7 ze dne 11.ledna 2011

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky v Liberci č.j. KSLB 76 INS 12209/2010-A-7 ze dne 11.ledna 2011 se potvrzuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci usnesením č.j. KSLB 76 INS 12209/2010-A-7 ze dne 11.1.2011 odmítl insolvenční návrh, jímž se Milan Vašek (dále jen dlužník) domáhal vydání rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že se dlužník domáhal vydání rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení. Protože dlužník přes výzvu soudu i poté, kdy mu soud na jeho žádost prodloužil lhůtu o 2 měsíce, nepředložil seznam závazků opatřený prohlášením o tom, že údaje v něm uvedené jsou správné a úplné, soud podle ust. § 128 odst. 2 insolvenčního zákona rozhodl, jak uvedeno shora.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky v Liberci se dlužník včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil. V odvolání tvrdil, že listiny, jejichž předložení soud požadoval, nemohl včas předložit, neboť v prosinci byl práce neschopen, poté byly Vánoce a Nový rok. Požadoval proto o přehodnocení situace s tím, že spolu s manželkou hledá východisko z nedobré finanční situace.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 128 odst. 1 insolvenčního zákona odmítne insolvenční soud insolvenční návrh, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný anebo neurčitý, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení; učiní tak neprodleně, nejpozději do 7 dnů poté, co byl insolvenční návrh podán. Ustanovení § 43 občanského soudního řádu se nepoužije.

Náležitosti insolvenčního návrhu vymezuje ust. § 103 odst. 1 a 2 insolvenčního zákona. Kromě požadavku, aby obsahoval obecné náležitosti podání, musí insolvenční návrh obsahovat označení insolvenčního navrhovatele a dlužníka, musí v něm být uvedeny rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek, skutečnosti, ze kterých vyplývá oprávnění podat návrh, není-li insolvenčním navrhovatelem dlužník, musí být označeny důkazy, kterých se insolvenční navrhovatel dovolává, a musí z něj být patrno, čeho se jím insolvenční navrhovatel domáhá.

Podle ust. § 128 odst. 2 insolvenčního zákona určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu, nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti. Tato lhůta nesmí být delší než 7 dnů; to neplatí, jde-li o insolvenční návrh podle § 98 odst. 1. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne.

Ust. § 104 téhož zákona ukládá dlužníkovi, jenž podává insolvenční návrh, povinnost připojit k němu určité přílohy (seznamy majetku, závazků a zaměstnanců a listiny, které dokládají úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek), a v odstavcích 2 a 3 vymezuje obsah seznamu majetku a seznamu závazků. Odstavec 4 dlužníkovi ukládá, aby seznamy (týká se všech požadovaných seznamů) podepsal a aby v nich výslovně uvedl, že jsou správné a úplné, a ohledně seznamů majetku a seznamu zaměstnanců vyžaduje, aby skutečnost, že žádné dlužníky nebo zaměstnance nemá, v těchto seznamech uvedl.

Ze spisu odvolací soud zjistil, že soud prvního stupně vyzval dlužníka, jenž se insolvenčním návrhem ze dne 19.10.2010 domáhal vydání rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení, aby do 7 dnů od doručení výzvy doplnil insolvenční návrh o seznamy majetku a závazků a o další listiny, přičemž ve výzvě podrobně popsal jejich obsah a dlužníka poučil o následcích v případě, že listiny nepředloží a insolvenční návrh nedoplní. Podáním ze dne 3.11.2010 předložil dlužník soudu seznam majetku a požádal o prodloužení lhůty k předložení zbývajících listin. Přestože insolvenční soud vyčkal více než dva měsíce, dlužník seznam svých závazků ani další listiny nepředložil. Soudu prvního stupně proto nelze vytknout žádné pochybení, když za této situace postupoval podle ust. § 128 odst. 2 insolvenčního zákona a insolvenční návrh odmítl. Pro úplnost dlužno poznamenat, že zákonem požadované přílohy, jež byl povinen předložit spolu s insolvenčním návrhem a k jejichž předložení ho soud vyzval, nepřipojil dlužník ani k odvolání.

Vzhledem k tomu, že napadené usnesení shledal ve výroku věcně správným, postupoval odvolací soud podle ust. § 219 občanského soudního řádu a napadené usnesení potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat dovolání do dvou měsíců od jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky v Liberci.

V Praze dne 31.března 2011

JUDr. Jiří Kareta, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: V. Chalupová