2 VSPH 118/2010-A-93
KSPL 29 INS 2123/2008 2 VSPH 118/2010-A-93

Usnesení

Vrchní soud v Praze rozhodl jako soud odvolací v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a ze soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužníka IDS Distributor, s.r.o., sídlem nám. Jiřího z Poděbrad 106, Toužim, o odvolání Zdeňka Plačka, místem podnikání Fibichova 771, Karlovy Vary, zast. advokátem JUDr. Pavlem Tomkem, sídlem Polská 4, Karlovy Vary, proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 29 INS 2123/2008-A-58 ze dne 3.srpna 2009

takto:

Odvolání se odmítá.

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni usnesením č.j. KSPL 29 INS 2123/2008-A-58 ze dne 3.8.2009 v insolvenčním řízení týkajícím se IDS Distributor, s.r.o. (dále jen dlužníka) zastavil řízení o návrhu insolvenčního věřitele Zdeňka Plačka (dále jen odvolatel) ze dne 24.7.2009, aby na jeho místo vstoupil do řízení Ing. Jaroslav Šulc.

V odůvodnění usnesení uvedl, že projednání návrhu brání skutečnost, že o totožném návrhu podaném odvolatelem dne 14.7.2009 již rozhodl usnesením č.j. KSPL 29 INS 2123/2008-A-52 ze dne 16.7.2009, jímž návrhu nevyhověl proto, že k němu nebyla připojena postupní smlouva opatřená podpisy osob, které ji podepsaly. Toto usnesení bylo dne 20.7.2009 doručeno zástupci odvolatele a na vědomí postupníkovi Ing. Jaroslavu Šulcovi. I když je odvoláním ze dne 28.7.2009 napadl dlužník, jedná se o odvolání podané osobou, jež k jeho podání oprávněna nebyla, a nic nemění na tom, že právní moci nabylo dnem 5.8.2009.

Návrh ze dne 24.7.2009, jenž byl soudu prvního stupně doručen dne 31.7.2009, odůvodněný stejnými skutečnostmi, k němuž na rozdíl od prvého návrhu byla připojena postupní smlouva opatřená doložkou ze dne 29.7.2009 o ověření podpisů účastníků smlouvy, nemohl soud projednat, neboť tomu bránila skutečnost, že dosud nebylo pravomocně skončeno řízení o tomtéž návrhu. Protože překážka věci zahájené je neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení, soud podle ust. § 7 odst. 1 insolvenčního zákona a ust. § 83, 103 a 104 odst. 1 občanského soudního řádu rozhodl o tom, že se řízení o návrhu odvolatele ze dne 24.7.2009 zastavuje.

Toto usnesení napadl odvolatel včasným odvoláním, v němž požadoval, aby je odvolací soud změnil a aby vyhověl jeho návrhu na vstup Ing. Jaroslava Šulce do insolvenčního řízení na jeho místo. V odvolání namítal, že soud nevyhověl jeho návrhu ze dne 14.7.2009 s tím, že předložená smlouva o postoupení pohledávky nebyla opatřena úředně ověřenými podpisy postupitele a postupníka. Protože proti takovému rozhodnutí není podle ust. § 18 odst. 4 insolvenčního zákona odvolání přípustné, nabylo zamítavé usnesení ze dne 16.7.2009 právní moci doručením dne 20.7.2009. Protože nový návrh na připuštění vstupu Ing. Jaroslava Šulce na jeho místo do řízení podal odvolatel dne 24.7.2009, překážka věci zahájené nebránila soudu v tom, aby rozhodl o novém návrhu, k němuž byla připojena postupní smlouva opatřená úředně ověřenými podpisy, a pro postup, jenž insolvenční soud zvolil, nebyl žádný důvod.

Protože Vrchní soud v Praze usnesením č.j. KSPL 29 INS 2123/2008, 1 VSPH 466/2009-A-83 ze dne 19.11.2009, jež nabylo právní moci dne 11.2.2010, změnil usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 29 INS 2123/2008-A-55 ze dne 16.7.2009, jímž insolvenční soud na návrh Pěkný-Unimex, s.r.o. a odvolatele rozhodl o úpadku dlužníka, jejich insolvenční návrhy zamítl a uložil jim zaplatit dlužníkovi 22.848,-Kč na náhradu nákladů řízení, a insolvenční řízení tím skončilo, stalo se odvolání odvolatele bezpředmětným. Odvolací soud proto podle ust. § 218 písm. c) občanského soudního řádu odvolání odmítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 22.února 2010

JUDr. Jiří Kareta, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová