2 VSPH 1175/2010-A-15
KSPL 27 INS 10994/2010 2 VSPH 1175/2010-A-15

Usnesení

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a ze soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužníka GOLEM-autodoprava, s.r.o., sídlem Závodu míru 233/70, Karlovy Vary, zahájené na návrh a) Daniela Gorošáka, bytem Alšova 1739, Sokolov, a b) VLABRI-Transport, s.r.o., sídlem Plzeňská 201, Zruč, zast. advokátem JUDr. Martinem Alešem, sídlem Houškova 30, Plzeň, o odvolání navrhovatele b) proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 27 INS 10994/2010-A-7 ze dne 23.listopadu 2010

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 27 INS 10994/2010-A-7 ze dne 23.listopadu 2010 se mění tak, že se odvolání VLABRI-Transport, s.r.o. proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 27 INS 10994/2010-A-4 ze dne 14.října 2010 neodmítá.

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni usnesením č.j. KSPL 27 INS 10994/2010-A-7 ze dne 23.11.2010 odmítl odvolání VLABRI-Transport, s.r.o. (dále jen navrhovatel b) proti usnesení č.j. KSPL 27 INS 10994/2010-A-4 ze dne 14.10.2010, jímž insolvenční soud odmítl podle ust. § 128 odst. 1 insolvenčního zákona insolvenční návrh Daniela Gorošáka (dále jen navrhovatel a) směřující proti GOLEM-autodoprava, s.r.o. (dále jen dlužník).

V odůvodnění soud uvedl, že usnesení č.j. KSPL 27 INS 10994/2010-A-4 ze dne 14.10.2010, jímž odmítl návrh navrhovatele a), bylo podle ust. § 71 odst. 2 insolvenčního zákona doručeno zveřejněním v insolvenčním rejstříku dne 14.10.2010. Poslední den lhůty pro podání odvolání proti němu proto připadl na pátek 29.10.2010. Protože navrhovatel b) podal odvolání k soudu až dne 1.11.2010, podal je opožděně. Soud je proto podle ust. § 208 odst. 1 občanského soudního řádu odmítl.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Plzni se navrhovatel b) včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil. V odvolání namítl, že počátek běhu lhůty k podání odvolání proti usnesení o odmítnutí insolvenčního návrhu nebyl spojen s jeho zveřejněním v insolvenčním rejstříku, ale s jeho doručením zvláštním způsobem navrhovateli a). Protože v době, kdy navrhovatel b) podal odvolání, nebylo usnesení o odmítnutí insolvenčního návrhu dosud navrhovateli a) zvláštním způsobem doručeno, navrhovateli b) dosud neuplynula lhůta k podání odvolání a insolvenční soud pochybil, když je pro opožděnost odmítl.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení včetně řízení jeho vydání předcházejícího a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 107 odst. 3 insolvenčního zákona byl-li další insolvenční návrh podán v době, kdy insolvenční soud již rozhodl o původním insolvenčním návrhu jinak než rozhodnutím o úpadku, avšak toto rozhodnutí dosud nedoručil účastníkům insolvenčního řízení, doručí insolvenční soud vydané rozhodnutí i dalšímu insolvenčnímu navrhovateli. Došel-li další insolvenční návrh insolvenčnímu soudu až po doručení rozhodnutí o původním insolvenčním návrhu, avšak předtím, než toto rozhodnutí nabylo právní moci, může další insolvenční navrhovatel podat proti takovému rozhodnutí odvolání ve lhůtě počítané od jeho doručení poslednímu z těch účastníků, kteří jsou oprávněni podat proti rozhodnutí odvolání; to neplatí, jestliže rozhodnutí o původním insolvenčním návrhu bylo dalšímu insolvenčnímu navrhovateli již dříve doručeno.

Protože odvolací soud ze spisu zjistil, že napadené usnesení bylo navrhovateli a) doručeno až dne 24.11.2010 podle ust. § 80 insolvenčního zákona vyvěšením vyhlášky na úřední desce a jejím zveřejněním v insolvenčním rejstříku, tedy až poté, kdy navrhovatel b) přistoupil k řízení podáním dalšího insolvenčního návrhu a kdy usnesení o odmítnutí insolvenčního návrhu navrhovatele a) napadl odvoláním, dovodil z toho, že je navrhovatel b) podal včas. Kromě toho, že insolvenční soud nesprávně posoudil otázku včasnosti podání odvolání navrhovatelem b), je z obsahu spisu zřejmé, že nerespektoval ani povinnost zakotvenou ve shora citovaném ust. § 107 odst. 3 insolvenčního zákona a navrhovateli b) nedoručil napadené rozhodnutí, ačkoliv navrhovatel b) podal další insolvenční návrh, kdy rozhodnutí o původním návrhu nebylo dosud doručeno všem dosavadním účastníkům insolvenčního řízení.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora shledal odvolací soud odvolání důvodným, podle ust. § 220 odst. 3 občanského soudního řádu proto napadené usnesení změnil a rozhodl o tom, že se odvolání navrhovatele b) neodmítá.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 22.února 2011

JUDr. Jiří Kareta, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: V. Chalupová