2 VSPH 117/2011-B-24
KSHK 42 INS 11430/2010 2 VSPH 117/2011-B-24

Usnesení

Vrchní soud v Praze rozhodl jako soud odvolací v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a ze soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužnice Věry Dubnové, bytem Komenského 554, Česká Skalice, o odvolání PROTHEA FINANCE, a.s., sídlem U Habrovky 247/11, Praha 4, zast. advokátem JUDr. Milanem Novákem, sídlem Dukelská 15, Hradec Králové, proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 42 INS 11430/2010-B-12 ze dne 9.prosince 2010

takto:

Odvolání se odmítá.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové usnesením č.j. KSHK 42 INS 11430/2010-B-12 ze dne 9.12.2010 schválil oddlužení Věry Dubnové (dále jen dlužnice), dlužnici uložil, aby po následujících pět let od právní moci tohoto usnesení platila nezajištěným věřitelům uvedeným v bodě II. výroku ve zde vymezeném poměru ze svých příjmů částku ve stejném rozsahu, v jakém mohou být při výkonu rozhodnutí nebo v exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, s tím, že první splátka bude zaplacena z invalidního důchodu a mzdy dlužnice ke dni 25.1.2011, další povinnosti uložil plátcům invalidního důchodu a mzdy dlužnice a insolvenčnímu správci, jemuž též stanovil odměnu a náhradu hotových výdajů, a věřitelům uložil, aby insolvenčnímu správci sdělili informace o bankovním spojení pro účely výplaty částek pro ně určených.

Toto usnesení napadl odvoláním věřitel PROTHEA FINANCE, a.s. (dále jen odvolatel) a tvrdil, že v řízení byly okolnosti vyžadující zvláštní posouzení případu . Poukazoval na to, že měl důvodné podezření, že se dlužnice vůči němu dopustila trestného činu a podáním insolvenčního návrhu sledovala nepoctivý záměr. Proto dne 2.11.2010 podal trestní oznámení, o jehož podání informoval soud dne 12.11.2010, a dne 22.11.2010 je soudu předložil. Dne 30.11.2010 kvalifikovala policie trestný čin popsaný v trestním oznámení jako trestný čin úvěrového podvodu a odvolatel se jako poškozený připojil k řízení, jež se nachází ve fázi prověřování. Ke dni konání přezkumného jednání a schůze věřitelů (6.12.2010) neměl odvolatel k dispozici žádné další informace, proto proti schválení oddlužení nemohl vznést žádné námitky a insolvenčnímu soudu nemohl předložit žádný důkaz o nepoctivém záměru dlužnice, neboť v tomto směru je odkázán na výsledky šetření Policie České republiky. V této souvislosti vyjádřil názor, podle něhož je platná právní úprava nedostatečnou, když dodatečné zjištění, že oddlužením byl sledován nepoctivý záměr, sankcionuje pouze nepřiznáním osvobození od placení neuspokojené části závazků dlužníka.

Podle ust. § 406 odst. 4 insolvenčního zákona doručí insolvenční soud rozhodnutí o schválení oddlužení zvlášť dlužníku, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru. Odvolání proti tomuto rozhodnutí může podat pouze věřitel, který hlasoval proti přijetí schváleného způsobu oddlužení, nebo věřitel, jehož námitkám uplatněným podle ust. § 403 odst. 2 insolvenčního zákona insolvenční soud nevyhověl. Proti rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře může podat odvolání také dlužník, jehož žádosti o stanovení jiné výše měsíčních splátek insolvenční soud nevyhověl, nebo věřitel, který nesouhlasí se stanovením jiné výše měsíčních splátek a který proti tomu hlasoval.

Ze spisu odvolací soud zjistil, že odvolatel nehlasoval proti přijetí schváleného způsobu oddlužení ani nevznesl námitky podle ust. § 403 odst. 2 insolvenčního zákona, když se-stejně jako ostatní insolvenční věřitelé-nezúčastnil schůze, která rozhodovala o způsobu oddlužení. V odvolání zmiňovaným podáním ze dne 12.11.2010 dal soudu toliko na vědomí, že dne 2.11.2010 odeslal Policii České republiky oznámení o skutečnostech nasvědčujících spáchání trestného činu dlužnicí, a dne 22.11.2010 mu na jeho výzvu předložil kopii tohoto oznámení.

Protože odvolatel není podle ust. § 406 odst. 4 insolvenčního zákona osobou oprávněnou k podání odvolání proti rozhodnutí o schválení oddlužení, postupoval odvolací soud podle ust. § 218 písm. b) občanského soudního řádu a jeho odvolání odmítl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 25.března 2011

JUDr. Jiří Kareta, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: V. Chalupová