2 VSPH 1165/2013-A-13
KSHK 35 INS 8830/2013 2 VSPH 1165/2013-A-13

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátČ složeném z p edsedy JUDr. Ji ího Karety a soudc JUDr. Ji ího Goldsteina a JUDr. Mgr.Tomáše Brauna ve vČci dlužníka BB GREEN, s.r.o., sídlem Bašnice 93, zahájené na návrh dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové .j. KSHK 35 INS 8830/2013-A-7 ze dne 13. ervna 2013

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové .j. KSHK 35 INS 8830/2013-A-7 ze dne 13. ervna 2013 se m Č n í tak, že se dlužníkovi ukládá zaplatit zálohu na náklady insolvenního ízení ve výši 30.000,-K do deseti dn od právní moci tohoto usnesení na úet nebo v hotovosti do pokladny Krajského soudu v Hradci Králové.

Od vodnČní:

Krajský soud v Hradci Králové usnesením .j. KSHK 35 INS 8830/2013-A-7 ze dne 13.6.2013 uložil BB GREEN, s.r.o. (dále jen dlužník), jež se insolvenním návrhem ze dne 29.3.2013 domáhala vydání rozhodnutí o úpadku a prohlášení konkursu na sv j majetek, aby do pČti dn od právní moci usnesení zaplatila zálohu na náklady insolvenního ízení ve výši 50.000,-K.

V od vodnČní usnesení soud s poukazem na ust. § 108 odst. 1 a 2 insolvenního zákona vysvČtlil, že zaplacení zálohy ve stanovené výši je nutné k tomu, aby insolvenní správce mČl bezprost ednČ po ustanovení do funkce k dispozici finanní prost edky nezbytné k jejímu výkonu, a aby tak byla zajištČna úhrada jeho odmČny a hotových výdaj .

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Hradci Králové se dlužník vas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zmČnil tak, že není povinen hradit zálohu na náklady insolvenního ízení. Argumentoval zejména tím, že na jeho útu je pouze ástka 14.910,-K, která nepostauje k úhradČ zálohy v plné výši. Naopak zpenČžením movitého a nemovitého majetku bude možné uspokojit veškeré náklady insolvenního ízení. Jedná se zejména o nemovitý majetek v hodnotČ 7.717.783,91 K, drobný majetek v hodnotČ 104.200,-K a zásoby v hodnotČ 372.671,21 K. Vrchní soud v Praze p ezkoumal napadené usnesení i ízení jeho vydání p edcházející a dospČl k tČmto zjištČním a závČr m:

Podle ust. § 108 odst. 1 až 3 insolvenního zákona m že insolvenní soud p ed rozhodnutím o insolvenním návrhu uložit insolvennímu navrhovateli, aby ve stanovené lh tČ zaplatil zálohu na náklady insolvenního ízení až do ástky 50.000,-K, je-li to nutné ke krytí náklad ízení a prost edky k tomu nelze zajistit jinak. Nebude-li záloha na náklady insolvenního ízení ve stanovené lh tČ zaplacena, m že insolvenní soud p ed rozhodnutím o insolvenním návrhu insolvenní ízení zastavit, a neuiní-li tak, m že p ikroit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenního navrhovatele pouit. Povinnost zaplatit zálohu nelze uložit insolvennímu navrhovateli, který je zamČstnancem dlužníka a jehož pohledávka spoívá pouze v pracovních nárocích.

Úelem institutu zálohy je p edevším umožnit insolvennímu správci výkon jeho funkce, p edejít hrozbČ nedostatku finanních prost edk bezprost ednČ po rozhodnutí o úpadku a poskytnout záruku úhrady alespo ásti nárok insolvenního správce pro p ípad, že by je nebylo možno uhradit z majetkové podstaty.

Dále považoval odvolací soud za nutné poznamenat, že-vyjma p ípad vymezených v ust. § 144 insolvenního zákona-neposkytuje zákon v p ípadČ zjištČní absence majetku dlužníka použitelného pro úely insolvenního ízení podklad pro další pokraování v insolvenním ízení. Testem k tomu, aby nejistota v této otázce mohla být odstranČna na samém zaátku insolvenního ízení a aby insolvenní ízení nebylo zneužíváno pro úely, k nimž sloužit nesmí, je právČ uložená povinnost dlužníka zaplatit zálohu na náklady insolvenního ízení. Disponuje-li dlužník takovým majetkem a zálohu na náklady insolvenního ízení z nČho zaplatí, lze pak požadovat, aby insolvenní ízení probČhlo alespo v režimu nepatrného konkursu.

Z insolvenního návrhu a seznam k nČmu p ipojených odvolací soud zjistil, že dlužník má závazky v celkové výši 28.564.887,94 K, a to z obchodních vztah ve výši 1.727.388,94 K, z pojištČní ve výši 132.264,-K, v i finannímu ú adu ve výši 146.039,-K a z titulu p jek ve výši 26.559.196,-K. Jeho majetek tvo í pohledávky ve výši 2.606.542,-K, nemovitý majetek-výrobní haly . 2 a 3 vetnČ technologických za ízení, správní budova, budova pohonných hmot v hodnotČ 7.717.783,-K, drobný majetek v hodnotČ 104.200,-K a zásoby v hodnotČ 372.671,21 K.

Odvolací soud je s insolvenním soudem zajedno v tom, že v tomto p ípadČ p ichází v úvahu jako zp sob ešení úpadku dlužníka toliko konkurs. V konkursu tvo í náklady insolvenního ízení mimo jiné vždy i hotové výdaje a odmČna insolvenního správce, která bude-bude-li dosaženo výtČžku zpenČžení p ipadajícího na zajištČného vČ itele nebo alespo výtČžku ureného k rozdČlení mezi nezajištČné vČ itele-init nejménČ 45.000,-K dle ust. § 1 vyhlášky, jinak však bude urena úvahou soudu dle ust. § 5 téže vyhlášky. Vzhledem k tomu, že dlužník nedisponuje dostatenými likvidními prost edky, jež by insolvenní správce mohl použít na úhradu prvotních náklad insolvenního ízení po svém ustanovení do funkce, je odvolací soud stejnČ jako soud prvního stupnČ toho názoru, že složení zálohy je nezbytné. S p ihlédnutím k majetkové situaci dlužníka, kdy dlužník má majetek, jehož zpenČžením bude získána dostatená ástka, která postaí k úhradČ náklad insolvenního ízení, je odvolací soud na rozdíl od soudu prvního stupnČ toho názoru, že p imČ enou je v daném p ípadČ záloha ve výši 30.000,-K s ohledem na skutenost, že p ezkoumání p ihlášených pohledávek, provedení soupisu majetkové podstaty a p ípadné zpenČžení majetku dlužníka bude vyžadovat okamžité vynaložení uritých náklad .

Pouení: Proti tomuto rozhodnutí je dovolání p ípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vy ešení otázky hmotného nebo procesního práva, p i jejímž ešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vy ešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílnČ anebo má-li být dovolacím soudem vy ešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou mČsíc od doruení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu prost ednictvím Krajského soudu v Hradci Králové.

V Praze dne 21. srpna 2012

JUDr. Ji í K a r e t a, v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva