2 VSPH 1164/2012-P46-13
KSPH 55 INS 8306/2009 2 VSPH 1164/2012-P46-13

I

USNESENI

Vrchní soud vPraze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném zpředsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužnice PERNES, s.r.o., sídlem Havlíčkova 142, Týnec nad Labem, o odvolání A L l C O , s.r.o., sídlem Orebitská 99, Kolín lV., proti usnesení Krajského soudu vPraze č.j. KSPH 55 INS 8306/2009-P31-3 ze dne 2.července 2012 takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 55 INS 8306/2009-P31-3 ze dne 2.července 2012 se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu kdalšímu řízení.

Odůvodněnh

Krajský soud v Praze v insolvenčním řízení vedeném na majetek PERNES, s.r.o. (dále jen dlužnice) usnesením č.j. KSPH 55 INS 8306/2009-P31-3 (správně mělo být uvedeno KSPH 55 INS 8306/2009-P46-6) ze dne 2.7.2012 rozhodl o tom, že se přihláška pohledávky věřitelky č. 46 A L l C O , s.r.o. (dále jen Věřitelka) odmítá a že se k ní nepřihlíží (bod l. výroku). Současně uvědomil Věřitelku o tom, že právní mocí usnesení její účast v insolvenčním řízení končí (bod ll. výroku).

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že poté, co mu dne 18.2.2010 byla doručena přihláška pohledávky Věřitelky, předal ji insolvenčnímu správci JUDr. Michalu Marešovi (dále jen správce), který ji přezkoumal. Protože přihláška trpěla vadami, vyzval správce Věřitelku, aby ji opravila a doplnila do 15 dnů od doručení výzvy (dále jen Výzva). Ačkoli byla Výzva Věřitelce doručena dne 2.3.2010 a 15denní lhůta uplynula dne 17.4.2010 (zřejmě mělo být uvedeno 17.3.2010), Věřitelka přihlášku nedoplnila. Správce proto dne 15.5.2012 předložil přihlášku soudu krozhodnutí otom, že se kní nepřihlíží. Insolvenční soud po přezkoumání přihlášky aVýzvy dospěl kzávěru, že jsou splněny podmínky ust. § 188 insolvenčního zákona (dále jen IZ) a že se k přihlášce nepřihlíží. Proto rozhodl, jak uvedeno výše.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Praze podala Věřitelka včasné odvolání, v němž soud prvního stupně v první řadě kritizovala za to, že řádně nezjistil skutkový stav věci, který popsala tak, že:

1) podáním ze dne 9.2.2010 přihlásila do insolvenčního řízení vedeného na majetek dlužnice mimo jiné pohledávku ve výši 11.077.366,-Kč (dále jen Pohledávka č. 2) sestávající zjistiny ve výši 2.390.004,60 Kč a příslušenství ve výši 8.687.361,43 Kč a pohledávku ve výši 3.833.816,57 Kč (dále jen Pohledávka č. 3) sestávající z jistiny ve výši 999.200,-Kč a příslušenství ve výši 2.834.616,57 Kč,

2) na přezkumném jednání konaném dne 12.5.2010 popřel správce pravostPohledávek č. 2 a 3,

3) žalobou podanou soudu dne 30.5.2010 se Věřitelka domáhala určení pravosti a zajištění Pohledávek č. 2 a 3,

4) rozsudkem Vrchního soudu v Praze sp. zn. 103 VSPH 9/2011 ze dne 29.2.2012 (dále jen rozsudek odvolacího soudu) byl změněn zamítavý rozsudek Krajského soudu vPraze sp. zn. 55 lCm 451/2010 ze dne 3.11.2010 tak, že se žaloba pro předčasnost zamítá s odůvodněním, že Věřitelka nebyla řádně vyzvána k odstranění vad přihlášky.

Věřitelka namítala, že v napadeném usnesení absentují údaje o tom, jak měla být přihláška doplněna a jak doplněna nebyla. Opakovaně zdůraznila, že ji správce nepoučil o tom, jak je třeba opravu a doplnění přihlášky provést, a že ačkoli insolvenční soud konstatoval, že jí lhůta k opravě a doplnění přihlášky uplynula (již) dne 17.4.2010, vydal napadené usnesení až dne 2.7.2012. Proto požadovala, aby odvolací soud napadené usnesení změnil tak, že se určuje, že Věřitelka má za dlužnicí Pohledávky č. 2 a 3 s právem na uspokojení ze zajištění na nemovitostech specifikovaných v přihlášce, nebo aby je zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Správce ve vyjádření k odvolání uvedl, že Výzva obsahovala řádné poučení, tedy že opravenou nebo doplněnou přihlášku Pohledávek č. 2 a 3 je třeba zaslat ve dvojím vyhotovení do 15 dnů od doručení Výzvy Krajskému soudu v Praze stím, že pokud přihláška nebude řádně a včas doplněna, předloží ji soudu k rozhodnutí o tom, že se k ní nepřihlíží. Dodal, že kopie Výzvy s dokladem o jejím doručení je založena v soudním spise.

Vrchní soud vPraze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Zust. § 173 odst. 1 IZ plyne, že věřitelé podávají přihlášky pohledávek uinsolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

Přihlášku pohledávky lze podle ust. § 176 IZ podat pouze na formuláři, jehož náležitosti stanoví jednací řád pro insolvenční řízení a jehož podoba je bezplatně zveřejněna ministerstvem spravedlnosti na adrese www.insolvencnizakon.cz. Kromě obecných náležitostí podání (vymezených v ust. § 42 odst. 4 občanského soudního řádu (dále jen OSŘ) musí přihláška obsahovat důvod vzniku a výši přihlašované pohledávky (ust. § 174 odst. 2 IZ). K přihlášce pohledávky je nutné připojit listiny, kterých se přihláška dovolává (ust. § 177 IZ).Insolvenční správce přezkoumá přihlášku pohledávky postupem podle ust. § 188 odst. 1 IZ. Nelze-li přihlášku přezkoumat pro její vady nebo neúplnost, vyzve insolvenční správce věřitele, aby ji opravil do patnácti dnů, nestanoví-li lhůtu delší. Současně jej poučí, jak je nutné opravu a doplnění provést. Přihlášky pohledávek, které nebyly včas a řádně doplněny nebo opraveny, předloží insolvenční správce insolvenčnímu soudu k rozhodnutí o tom, že se k přihlášce pohledávky nepřihlíží; o tomto následku musí být věřitel poučen (ust. § 188 odst. 2 IZ).Podle ust. § 185 IZ nastala-li v průběhu insolvenčního řízení skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Odvolací soud nejprve považoval za nezbytné uvést, že ve svých rozhodnutích již mnohokrát akcentoval, že ze zásady přiměřené aplikace OSŘ je třeba dovodit, žei usnesení vydaná soudem v insolvenčním řízení musí odpovídat požadavkům vymezeným v příslušných ustanoveních OSŘ (míněno zejména ust. § 157 odst. 2 ve spojení s § 167 odst. 2). Proto i v odůvodnění usnesení, jímž se odmítá přihláška pohledávky, musí soud kromě jiného stručně a jasně vyložit, jaké vady měla přihláška věřitele či v čem byla neúplná a co ho vedlo kzávěru, že tyto nedostatky vylučovaly, aby přihlášená pohledávka byla přezkoumána. Soud dbá o to, aby odůvodnění rozhodnutí bylo přesvědčivé.

Jinými slovy vyjádřeno, pro odmítnutí přihlášky podle ust. § 185 IZ nepostačuje zjištění či dokonce pouhé konstatování soudu, že věřitel přihlášku řádně a včas nedoplnil, nýbrž takové rozhodnutí musí být založeno i na posouzení, zda je (byla) přihláška skutečně vadná či neúplná, zda insolvenční správce řádně věřitele vyzval kjejímu doplnění či odstranění vadnosti, zda jej poučil, jak při tom postupovat, a zda přihlášku pro tyto vady nelze přezkoumat. Dlužno podotknout, že názorem insolvenčního správce není soud vázán.

V daném případě odvolací soud shledal, že napadené usnesení shora uvedeným požadavkům zjevně neodpovídá. Vjeho odůvodnění, jež bylo reprodukováno shora, se totiž insolvenční soud v zásadě omezil jen na konstatování, že správce marně vyzval Věřitelku kdoplnění vadné přihlášky, a následně dospěl kobecnému závěru, že jsou splněny podmínky obsažené v ust. § 188 IZ a že se kpřihlášce nepřihlíží. Neuvedl však, jaké konkrétní vady bránící přezkoumání přihláška vykazovala a co bylo obsahem správcovy Výzvy. Z napadeného usnesení tak není patrné, zda byl důvod Věřitelku k opravě či doplnění její přihlášky vyzývat azda kodstranění nedostatků přihlášky byla správcem postupem dle ust. § 188 odst.2 IZ řádně vedena. Napadené usnesení tudíž postrádá skutková zjištění rozhodná pro závěr, že ohledně přihlášky Pohledávek č. 2 a 3 nastal následek, že se k nim nepřihlíží a že podmínky pro vydání napadeného usnesení byly dány.

Na tom nic nemění ani to, že v odůvodnění rozsudku odvolacího soudu bylo konstatováno, že přihláška Pohledávek č. 2 a 3 (vskutku) nebyla přezkoumatelná, že správce měl postupovat podle ust. § 188 IZ a činit kroky k odstranění jejích vad, a pokud přes vytčené nedostatky přihlášku přezkoumal, nemohlo se tak stát kvalifikovaně, jeho popření nemohlo mít zákonných účinků a žaloba a rozhodnutí o ní jsou předčasná. Již proto ne, že v rozsudku odvolacího soudu nebyla nijak řešena např. otázka, zda Výzva obsahovala řádné poučení či jak je nutné opravu a doplnění přihlášky provést, což bylo předmětem odvolací argumentace v této věci. Odvolací soud na tomto místě poznamenává, že ve spise nedohledal kopii Výzvy s dokladem o doručení, ačkoli by v něm podle vyjádření správce měla být založena.Dlužno dodat, že výrok ll. napadeného usnesení, jímž insolvenční soud deklaroval, že účast Věřitelky v insolvenčním řízení končí, je nesprávný již vzhledem k tomu, že na zvláštním přezkumném jednání konaném dne 12.5.2010 byla zjištěna pohledávka Věřitelky ve výši 16.679,30 Kč označená jako Pohledávka č. 1.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora shledal odvolací soud odvolání Věřitelky důvodným, postupoval proto podle ust. § 219a odst. 1 písm. a) a odst. 2 a § 221 odst. 1 písm. a) OSŘ, napadené usnesení zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže dovolací soud dospěje kzávěru, že napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu prostřednictvím Krajského soudu v Praze.

V Praze dne 22.března 2013

JUDr. Jiří Kareta, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová