2 VSPH 1154/2012-P19-12
MSPH 88 INS 6060/2012 2 VSPH 1154/2012-P19-12

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužníka Ing. Radima Hereše, bytem Evropská 96/645, Praha 6, o odvolání Ing. Karla Nývlta, bytem Noutonice 23, proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 88 INS 6060/2012-P19-3 ze dne 2.srpna 2012

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 88 INS 6060/2012-P19-3 ze dne 2.srpna 2012 se potvrzuje.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením č.j. MSPH 88 INS 6060/2012-P19-3 ze dne 2.8.2012 odmítl přihlášku pohledávky Ing. Karla Nývlta (dále jen odvolatel) do insolvenčního řízení týkajícího se Ing. Radima Hereše (dále jen dlužník) a rozhodl o tom, že účast odvolatele v insolvenčním řízení končí právní mocí tohoto usnesení.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že usnesením ze dne 30.5.2012 rozhodl o úpadku dlužníka, na jeho majetek prohlásil konkurs a vyzval věřitele, kteří dosud nepřihlásili pohledávky proti dlužníkovi do insolvenčního řízení, aby tak učinili do 30 dnů ode dne rozhodnutí o úpadku. Konec lhůty pro přihlášení pohledávek připadl v daném případě na den 29.6.2012. Protože odvolatel podal přihlášku pohledávky ve výši 7.755.599,-Kč do insolvenčního řízení prostřednictvím pošty až dne 12.7.2012, postupoval soud podle ust. § 185 insolvenčního zákona a rozhodl, jak uvedeno výše.

Proti tomuto usnesení Městského soudu v Praze se odvolatel včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud změnil tak, že se přihláška neodmítá. V odvolání zejména namítal, že již dne 31.7.2012 podal soudu vysvětlení, v němž uvedl, že již dne 29.6.2012 podal na poště v Odoleně Vodě přihlášku do tohoto insolvenčního řízení. Protože následně zjistil, že přihláška není zveřejněna v insolvenčním rejstříku, z opatrnosti učinil nové podání přihlášky pohledávky dne 12.7.2012 . Ke podání ze dne 31.7.2012 připojil kopii podacího lístku. K jeho žádosti mu pak Česká pošta, s.p. potvrdila, že zásilka podaná dne 29.6.2012 byla adresátovi doručena dne 2.7.2012.

V doplnění odvolání ze dne 29.10.2012 poukázal odvolatel na to, že Vrchní soud v Praze usnesením č.j. 1 VSPH 1419/2012-B-46 ze dne 16.10.2012 zrušil usnesení, jímž Městský soud v Praze zamítl jeho návrh na určení, že přihlášku do insolvenčního řízení podal včas. Z usnesení odvolacího soudu však vyrozuměl, že přihláška podaná k poštovní přepravě dne 29.6.2012 a obsahově shodná přihláška podaná dne 12.7.2012 by měly být považovány za přihlášku jedinou, a proto by i o včasnosti přihlášky podané dne 29.6.2012 mělo být rozhodnuto v tomto odvolacím řízení.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 173 odst. 1 insolvenčního zákona podávají věřitelé přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Prominutí zmeškání lhůty není podle ust. § 83 insolvenčního zákona v insolvenčním řízení přípustné.

Rozhodnutí o úpadku musí podle ust. § 136 odst. 2 písm. d) insolvenčního zákona obsahovat výzvu, aby věřitelé, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, tak učinili ve stanovené lhůtě, a poučení o následcích jejího zmeškání podle ust. § 173 odst. 1 téhož zákona. Lhůta k přihlášení pohledávek nesmí být podle ust. § 136 odst. 3 insolvenčního zákona kratší 30 dnů a delší 2 měsíců; je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, činí tato lhůta dle ust. § 136 odst. 4 téhož zákona 30 dnů.

Jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud podle ust. § 185 insolvenčního zákona odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Dále považoval odvolací soud za nutné uvést, že ust. § 71 a násl. insolvenčního zákona obsahuje zvláštní úpravu doručování soudních písemností v insolvenčním řízení (vyvěšení usnesení vydaných insolvenčním soudem na úřední desce okresního soudu, v jehož obvodu je dlužníkův podnik nebo jeho bydliště, jsou-li mimo sídlo soudu, jak to ukládalo ust. § 13 odst. 5 zákona o konkursu a vyrovnání v případě usnesení o prohlášení konkursu, insolvenční zákon nevyžaduje), a proto má pro insolvenční řízení klíčový význam insolvenční rejstřík, tj. veřejně přístupný informační systém obsahující údaje podle insolvenčního zákona (zejména seznam insolvenčních správců, seznam dlužníků a insolvenční spisy) spravovaný Ministerstvem spravedlnosti České republiky (blíže viz ust. § 2 písm. i/ a § 419 až 425 insolvenčního zákona).

Z údajů obsažených v insolvenčním rejstříku odvolací soud zjistil, že dne 13.3.2012 ve 14 hod. 12 min. bylo u Městského soudu v Praze pod sp. zn. MSPH 88 INS 6060/2012 zahájeno insolvenční řízení týkající se dlužníka, v jehož průběhu rozhodl insolvenční soud dne 30.5.2012 o úpadku dlužníka (tento údaj byl v insolvenčním rejstříku zveřejněn téhož dne v 9 hod. 59 min.). Co se týče usnesení č.j. MSPH 88 INS 6060/2012-A-12 ze dne 30.5.2012, jímž soud prvního stupně rozhodl o úpadku dlužníka, je třeba uvést, že nepostrádá žádnou ze zákonem předepsaných náležitostí, jinými slovy obsahuje vše, co podle ust. § 136 odst. 2 insolvenčního zákona obsahovat má, včetně lhůty k přihlášení pohledávek, jejíž délku stanovil insolvenční soud v souladu s ust. § 136 odst. 3 insolvenčního zákona, a poučení o následcích jejího zmeškání. Konec stanovené lhůty připadl na pátek 29.6.2012.

Odvolací soud dále z podání věřitele ze dne 2.8.2012 (ve spise pod č. P19-4) zjistil, že odvolatel podal na poště v Odoleně Vodě dne 29.6.2012 podání označené spisovou značkou MSPH 88 INS 6060/2012 adresované Městskému soudu v Praze, Slezská 9, 120 00 Praha 2, jež dle protokolu o sledování zásilek mělo být doručeno prostřednictvím pošty 110 07.

Odvolací soud je přesvědčen o tom, že v daném případě soud prvního stupně nepochybil, když o přihlášce odvolatele a o ukončení jeho účasti v insolvenčním řízení rozhodl podle ust. § 185 insolvenčního zákona, neboť odvolatel podal odmítnutou přihlášku opatřenou datem 30.6.2012 do insolvenčního řízení opožděně až dne 12.7.2012 po uplynutí lhůty stanovené k uplatnění pohledávek. Odvolací soud považoval za nutné zdůraznit, že tuto přihlášku podal odvolatel, jak sám uvedl, toliko z opatrnosti a že tato přihláška není totožnou s přihláškou, již měl dle svého tvrzení předat poště k doručení Městskému soudu v Praze již dne 29.6.2012. Názor vyjádřený v usnesení zdejšího soudu sp. zn. 1 VSPH 1419/2012 ze dne 16.10.2012, podle něhož by o včasnosti podání přihlášky podané údajně dne 29.6.2012 mělo být rozhodnuto v tomto odvolacím řízení, tedy zjevně není správný, neboť vychází z nesprávného zjištění, že je třeba posoudit včasnost uplatnění pohledávky jednou přihláškou, již odvolatel podal opakovaně dne 29.6.2012 a 12.7.2012. Jak však již uvedeno výše, o totožnou přihlášku se jednat nemůže, neboť přihláška, jež byla předmětem tohoto řízení, byla odvolatelem vyhotovena až dne 30.6.2012, kdy původní přihláška již měla být předána k poštovní přepravě. V dalším řízení bude proto nezbytné, aby se insolvenční soud opětovně zabýval návrhem odvolatele na určení, že přihláška podaná doporučeně k poštovní přepravě dne 29.6.2012 byla podána včas, o němž dosud pravomocně rozhodnuto nebylo.

Na základě těchto zjištění neshledal odvolací soud odvolání odvolatele důvodným a napadené usnesení podle ust. § 219 občanského soudního řádu jako ve výroku věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí je na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Městského soudu v Praze dovolání přípustné, jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

V Praze dne 14.ledna 2013

JUDr. Jiří Kareta, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová