2 VSPH 1152/2013-B-21
KSPA 48 INS 4613/2012 2 VSPH 1152/2013-B-21

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátČ složeném z p edsedy JUDr. Ji ího Karety a soudc JUDr. Ji ího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve vČci dlužník a) Josefa Jebouska a b) Evy Jebouskové, obou bytem T ebovice 54, o odvolání dlužník proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, poboky v Pardubicích .j. KSPA 48 INS 4613/2012-B-8 ze dne 14. února 2013

takto:

Odvolání se o d m í t á .

Od vodnČní:

Krajský soud v Hradci Králové, poboka v Pardubicích ve výroku oznaeným usnesením schválil oddlužení manžel Josefa Jebouska a Evy Jebouskové (dále jen dlužník a dlužnice nebo dlužníci) splátkovým kalendá em a stanovil podmínky jeho plnČní. Dlužník m zejména uložil, aby poínaje mČsícem dubnem 2013 po dobu následujících pČti let nebo do úplného uspokojení pohledávek mČsínČ platili prost ednictvím insolvenního správce nezajištČným vČ itel m v pomČru stanoveném v bodČ II. výroku ze svých p íjm ástku ve stejném rozsahu, v jakém z nich mohou být p i výkonu rozhodnutí nebo p i exekuci uspokojeny p ednostní pohledávky. Do splátkového kalendá e byla kromČ jiných za azena i pohledávka PROFI CREDIT Czech, a.s. (dále jen VČ itelka . 1) ve výši 51.161,-K a pohledávka M & M reality holding, a.s. (dále jen VČ itelka . 2) ve výši 153.698,-K.

Proti tomuto usnesení podali dlužníci vasné odvolání, v nČmž namítali, že do splátkového kalendá e nemČly být za azeny pohledávky VČ itelky . 1 ve výši 51.161,-K a VČ itelky . 2 ve výši 153.698,-K, ale toliko ve výši cca 5.000,-K a 49.000,-K.

Odvolací soud se v prvé adČ zabýval tím, zda jsou dlužníci oprávnČni podat proti uvedenému usnesení odvolání, a dospČl k závČru, že tomu tak není.

Podle ust. § 398 odst. 3 insolvenního zákona (dále jen IZ) je dlužník p i oddlužení plnČním splátkového kalendá e povinen po dobu 5 let mČsínČ splácet nezajištČným vČ itel m ze svých p íjm ástku ve stejném rozsahu, v jakém z nich mohou být p i výkonu rozhodnutí nebo p i exekuci uspokojeny p ednostní pohledávky. Tuto ástku rozvrhne dlužník prost ednictvím insolvenního správce mezi nezajištČné vČ itele podle pomČru jejich pohledávek zp sobem ureným v rozhodnutí insolvenního soudu o schválení oddlužení. ZajištČní vČ itelé se uspokojí jen z výtČžku zpenČžení zajištČní; p i tomto zpenČžení se postupuje obdobnČ podle ustanovení o zpenČžení zajištČní v konkursu. Podle ust. § 391 odst. 2 IZ m že dlužník, který navrhuje oddlužení plnČním splátkového kalendá e, v návrhu na povolení oddlužení požádat insolvenní soud o stanovení nižších než zákonem urených mČsíních splátek. V takovém p ípadČ musí v návrhu na povolení oddlužení uvést také výši navrhovaných mČsíních splátek nebo zp sob jejich urení a vysvČtlit d vody, které vedly k jeho úpadku. Ustanovení § 395 tím není doteno.

Podle ust. § 406 odst. 4 IZ m že podat odvolání proti rozhodnutí o schválení oddlužení plnČním splátkového kalendá e pouze ten dlužník, jehož žádosti o stanovení jiné výše mČsíních splátek insolvenní soud nevyhovČl.

Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že insolvenní ízení dlužníka a dlužnice byla zahájena dne 27.12.2012 na základČ jejich samostatnČ podaných insolvenních návrh , s nimiž spojili návrhy na povolení oddlužení podané na p edepsaném formulá i, v nČmž nepožádali insolvenní soud o stanovení nižších než zákonem urených mČsíních splátek, naopak v p íslušné kolonce . 15 výslovnČ vyznaili, že takový návrh nepodávají. K jakékoli jejich pozdČjší žádosti o nižší splátky-byla-li by podána, což se do vydání napadeného usnesení nestalo-by dle ust. § 398 odst. 4 IZ jako k opoždČné nebylo možno p ihlížet.

Z uvedeného je z ejmé, že dlužníci nejsou osobami legitimovanými k podání odvolání proti napadenému usnesení. Odvolací soud proto postupoval podle ust. § 218 písm. b) obanského soudního ádu a jejich odvolání jako nep ípustné odmítl.

Pro úplnost považoval odvolací soud za nutné dodat, že odvolání neobstojí ani v rovinČ vlastní argumentace. Z protokolu o p ezkumném jednání konaném dne 20.11.2012 (.l. B-4) totiž plyne, že dlužníci nevyužili svého práva obsaženého v ust. § 192 odst. 1 IZ a pohledávky VČ itelky . 1 ve výši 51.161,-K a VČ itelky . 2 ve výši 153.698,-K co do pravosti, výše nebo po adí nepop eli.

P o u e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání p ípustné.

V Praze dne 1. srpna 2013

JUDr. Ji í K a r e t a, v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva