2 VSPH 1146/2015-P1-9
KSPH 35 INS 12805/2013 2 VSPH 1146/2015-P1-9

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců Mgr. Tomáše Brauna a Mgr. Martina Lišky ve věci dlužnice Jiřiny anonymizovano , anonymizovano , bytem Jungmannova 153, Roztoky u Prahy, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 35 INS 12805/2013-P1-4 ze dne 18. května 2015

takto:

Odvolání se o d m í t á.

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze usnesením č.j. KSPH 35 INS 12805/2013-P1-4 ze dne 18.5.2015 vzal na vědomí částečné zpětvzetí přihlášky pohledávky Credico europe a.s. (dále jen věřitel) ve výši 1.306.073,91 Kč s tím, že v tomto rozsahu vzal věřitel zpět přihlášku pohledávky v celkové výši 4.956.625,66 Kč, již přihlásil do insolvenčního řízení.

Toto usnesení napadla dlužnice včas podaným odvoláním, v němž uvedla: Odvolávám se proti rozhodnutí převzetí pohledávky věřitele, neboť tato společnost dostala zaplaceno z prodeje pozemku, podruhé z prodeje nemovitosti .

Podle ust. § 184 odst. 1 insolvenčního zákona (dále jen IZ) může věřitel, který podal přihlášku pohledávky nebo na něhož se hledí jako na věřitele přihlášeného, kdykoli v průběhu insolvenčního řízení vzít přihlášku pohledávky zpět. Insolvenční soud vezme zpětvzetí přihlášky na vědomí rozhodnutím, které se zvlášť doručuje věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen věřitel nebo osoba, která podala návrh na vstup do řízení na místo věřitele (§ 183 odst. 2 IZ). Právní mocí tohoto rozhodnutí věřitelova účast v řízení končí.

Protože odvolání proti usnesení vydanému insolvenčním soudem podle ust. § 184 odst. 1 IZ podala v daném případě dlužnice, jež podle shora citovaného ustanovení není k podání odvolání subjektivně legitimována, neboť není věřitelem ani osobou, jež podala návrh na vstup do řízení na místo něj, postupoval odvolací soud podle ust. § 218 písm. b) občanského soudního řádu a její odvolání odmítl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 29. června 2015

JUDr. Jiří K a r e t a, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová