2 VSPH 1145/2010-A-75
MSPH 96 INS 8991/2010 2 VSPH 1145/2010-A-75

Usnesení

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a ze soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužníka ALUMIL CZ, s.r.o., sídlem Dělnická 12/213, Praha 7, zahájené na návrh a) Milana Baďury, bytem Klínky 383, Ráječko, a b) 3sixty, s.r.o., sídlem Horáčkova 1222/5, Praha 4, zast. advokátem JUDr. Filipem Chytrým, sídlem Rubešova 83/10, Praha 2, o odvolání navrhovatele b) a dlužníka proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 96 INS 8991/2010-A-46 ze dne 10.listopadu 2010

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 96 INS 8991/2010-A-46 ze dne 10.listopadu 2010 se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením č.j. MSPH 96 INS 8991/2010-A-46 ze dne 10.11.2010 uložil 3sixty, s.r.o. (dále jen navrhovatel b), jež dne 18.8.2010 přistoupila podáním insolvenčního návrhu k insolvenčnímu řízení zahájenému na návrh Milana Baďury (dále jen navrhovatel a) proti ALUMIL CZ, s.r.o. (dále jen dlužník), aby do tří dnů od právní moci usnesení zaplatila na účet soudu zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč.

V odůvodnění usnesení soud s poukazem na ust. § 108 insolvenčního zákona, vysvětlil, že záloha na náklady insolvenčního řízení je určena na pokrytí nezbytných výdajů, které budou vynaloženy insolvenčním správcem v případě uvažovaného řešení dlužníkova úpadku konkursem, a že její výši stanovil v daném případě s přihlédnutím k předpokládaným nákladům spojeným se zjišťováním či zajišťováním dlužníkova majetku a potřebě úhrady odměny insolvenčního správce, jež podle ust. § 1 odst. 5 vyhlášky č. 313/2007 Sb. činí minimálně 45.000,-Kč. Podle názoru soudu nelze akceptovat, aby náklady insolvenčního řízení byly hrazeny ze státního rozpočtu.

Proti tomuto usnesení Městského soudu v Praze se včas odvolali navrhovatel b) a dlužník a shodně požadovali, aby je odvolací soud zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení. Zatímco navrhovatel b) tvrdil, že dlužník disponuje majetkem dostatečným k úhradě nákladů insolvenčního řízení, a prostředky na jejich úhradu tedy lze zajistit jinak než složením zálohy, a navíc připomněl, že není jediným insolvenčním navrhovatelem, a proto pokud to měl za nezbytné, neměl soud uložit povinnost zaplatit zálohu toliko jemu, ale měl k jejímu splnění zavázat společně s ním i navrhovatele a), dlužník soudu prvního stupně vytkl, že nerespektoval závazný právní názor vyjádřený v usnesení odvolacího soudu ze dne 29.9.2010 a nenapravil protiprávní stav v řízení spočívající v tom, že řízení bylo zahájeno a insolvenční soud v něm pokračuje, přestože nebyly odstraněny vady insolvenčního návrhu.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 108 odst. 1 až 3 insolvenčního zákona může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení až do částky 50.000,-Kč, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit. Zálohu nelze uložit insolvenčnímu navrhovateli, který je zaměstnancem dlužníka a jehož pohledávka spočívá pouze v pracovněprávních nárocích. Je-li insolvenčních navrhovatelů více, jsou povinni zaplatit zálohu společně a nerozdílně.

Účelem institutu zálohy je především umožnit insolvenčnímu správci výkon jeho funkce, překlenout tak nedostatek finančních prostředků bezprostředně po rozhodnutí o úpadku a poskytnout záruku úhrady alespoň části nároků insolvenčního správce pro případ, že by je nebylo možno uhradit z majetkové podstaty.

Jak již připomněl odvolací soud v usnesení č.j. MSPH 96 INS 8991/2010, 2 VSPH 849/2010-A-19 ze dne 29.9.2010, vyžaduje ust. § 105 insolvenčního zákona, aby insolvenční věřitel, jenž se insolvenčním návrhem domáhá vydání rozhodnutí o úpadku dlužníka, připojil k insolvenčnímu návrhu přihlášku pohledávky vůči dlužníkovi. Pokud tak neučiní, je vyloučeno činit vůči němu jiná opatření než ta, jež směřují k odstranění nedostatků jeho návrhu. Teprve poté, co bude tímto postupem insolvenční návrh potřebným způsobem doplněn a bude zajištěn řádný podklad pro další průběh insolvenčního řízení, může soud zvážit splnění zákonných podmínek pro uložení povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení a posoudit přiměřenost její výše. Současně odvolací soud upozornil na to, že tuto povinnost nesplnil v daném případě ani navrhovatel a), ani navrhovatel b), a vyjádřil závazný právní názor, že dříve než jim insolvenční soud uloží, aby zaplatili zálohu na náklady insolvenčního řízení, bude nezbytné, aby je vyzval ke splnění této povinnosti a aby též vyzval dlužníka k předložení seznamů jeho majetku a závazků.

Ze spisu odvolací soud zjistil, že insolvenční soud jeho právní názor důsledně nerespektoval, když sice vyzval navrhovatele b) k podání přihlášky a dlužníka k předložení seznamů (dlužno přitom poznamenat, že navrhovatel b) přihlášku podal, leč dlužník seznamy nepředložil), ale navrhovatele a) opomněl vyzvat k doplnění insolvenčního návrhu o přihlášku pohledávky vůči dlužníkovi. Jinými slovy, všechny potřebné úkony podmiňující vydání rozhodnutí, jímž podle ust. § 108 insolvenčního zákona může navrhovatelům uložit povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení, dosud neučinil.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora postupoval odvolací soud podle ust. § 219a odst. 1 písm. a) a § 221 odst. 1 písm. a) občanského soudního řádu, napadené usnesení zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 14.února 2011

JUDr. Jiří Kareta, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: V. Chalupová