2 VSPH 1144/2010-A-35
MSPH 96 INS 126/2010 2 VSPH 1144/2010-A-35

Usnesení Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a ze soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužníka IDEA DEKOR CZ, s.r.o., sídlem Evropská 32, Praha 6, zast. advokátem JUDr. Jozefem Haládikem, sídlem U Družstva Práce 29, Praha 4, zahájené na návrh dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 96 INS 126/2010-A-30 ze dne 25.října 2010

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 96 INS 126/2010-A-30 ze dne 25.října 2010 se potvrzuje.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením č.j. MSPH 96 INS 126/2010-A-30 ze dne 25.10.2010 zastavil řízení o insolvenčním návrhu, jímž se IDEA DEKOR CZ, s.r.o. (dále jen dlužník) domáhala vydání rozhodnutí o úpadku a prohlášení konkursu.

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že pravomocným usnesením č.j. MSPH 96 INS 126/2010-A-15 ze dne 25.5.2010, jež potvrdil Vrchní soud v Praze, bylo dlužníkovi uloženo, aby do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč. Zástupce dlužníka sdělil, že prostředky na úhradu zálohy jsou složeny na účtu dlužníka, jenž však momentálně nemá obsazen statutární orgán, jenž by byl oprávněn za něj jednat a jenž by měl přístup k této částce. Z výpisu z obchodního rejstříku ze dne 13.10.2010 insolvenční soud zjistil, že jako jednatel dlužníka je zapsán Ing. Jiří Poulíček, a k jeho dotazu mu obchodní rejstřík sdělil, že tak je tomu nadále a že ke dni 18.10.2010 nebyl podán žádný návrh na výmaz jmenovaného z obchodního rejstříku. Protože dlužník zálohu ve stanovené lhůtě nezaplatil, postupoval insolvenční soud podle ust. § 108 odst. 3 insolvenčního zákona a rozhodl, jak uvedeno výše.

Proti tomuto usnesení se dlužník včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil a nařídil pokračovat v insolvenčním řízení. Podle jeho názoru je napadené usnesení nezákonné, neboť se insolvenční soud nevypořádal s jím navrženými důkazy k získání stavu bankovního konta dlužníka a k vydání rozhodnutí zavazujícího banku k provedení příkazu k úhradě z bankovního účtu dlužníka, ignoroval své oprávnění vymáhat zálohu a nesprávně posoudil otázku neobsazení statutárního orgánu dlužníka, když nepřihlédl k tomu, že dosavadní jednatel Ing. Jiří Poulíček dne 9.1.2010 z funkce odstoupil a valná hromada téhož dne odstoupení z funkce projednala. Protože dlužník ani jeho jediný společník (jímž je dle údajů zapsaných v obchodním rejstříku rovněž Ing. Jiří Poulíček) od té doby nenalezl náhradu za původního jednatele, pověřil advokáta JUDr. Haládika zastupováním dlužníka v insolvenčním řízení tak, aby nebyly ohroženy zájmy dlužníka. Rozhodnutí, jímž mu byla uložena povinnost zaplatit zálohu, je podle dlužníka nevykonatelné proto, že nemá obsazen statutární orgán a není schopen úhradu zálohy realizovat.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a odvolání důvodným neshledal.

Podle ust. § 108 odst. 1 až 3 insolvenčního zákona může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení až do částky 50.000,-Kč, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit.

V daném případě odvolací soud ze spisu zjistil, že zdejší soud potvrdil usnesením ze dne 10.8.2010 usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 96 INS 126/2010-A-15 ze dne 25.5.2010, jímž bylo dlužníkovi uloženo zaplatit do 3 dnů od právní moci zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč. Dlužník, jemuž bylo usnesení odvolacího soudu doručeno dne 27.9.2010, ač řádně poučen o následku v případě nesplnění povinnosti zaplatit zálohu, povinnost, jež mu byla uložena pravomocným soudním rozhodnutím, ve stanovené lhůtě nesplnil. Soudu prvního stupně, jenž za této situace postupoval podle ust. § 108 odst. 3 insolvenčního zákona a rozhodl o zastavení insolvenčního řízení pro nezaplacení zálohy, proto nelze vytknout žádné pochybení.

Protože se tato situace nezměnila ani v průběhu odvolacího řízení, postupoval odvolací soud podle ust. § 219 občanského soudního řádu a napadené usnesení potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 8.prosince 2010

JUDr. Jiří Kareta, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: V. Chalupová