2 VSPH 1143/2010-B-29
MSPH 96 INS 4730/2009 2 VSPH 1143/2010-B-29

Usnesení Vrchní soud v Praze rozhodl jako soud odvolací v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a ze soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužnice Zdenky Forstové, bytem Ke Kolodějům 125, Praha 9, o odvolání dlužnice proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 96 INS 4730/2009-B-23 ze dne 29.září 2010

takto:

Odvolání se odmítá.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením č.j. MSPH 96 INS 4730/2009-B-23 ze dne 29.9.2010 změnil usnesení č.j. MSPH 96 INS 4730/2009-A-12 ze dne 9.9.2009 a zamítl návrh dlužnice na povolení oddlužení, prohlásil na její majetek konkurs a rozhodl o tom, že účinky prohlášení konkursu nastávají dne 30.9.2010 v 8 hod. 24 min.

V odůvodnění usnesení zejména uvedl, že mu byl dne 6.5.2010 doručen trestní příkaz sp. zn. 21 T 162/2009, jenž nabyl právní moci dne 29.1.2010 a jímž bylo rozhodnuto o tom, že dlužnice je vinna, že spáchala trestný čin úvěrového podvodu podle ust. § 250b odst. 1 a 3 trestního zákona, a odsuzuje se proto k trestu odnětí svobody v trvání deseti měsíců, přičemž trest se podmíněně odkládá a stanoví se zkušební doba v trvání 36 měsíců. Z toho, že trestný čin byl spáchán v roce 2007 (dne 8.11.2007 zažádala dlužnice o poskytnutí spotřebitelského úvěru Cetelem, a.s., do dotazníku ohledně závazků uvedla pouze splátky vůči České spořitelně, a.s. a zamlčela závazky vůči dalším věřitelům) a trestní řízení zahájeno v roce 2009, soud dovodil, že dlužnice podáním návrhu na povolení oddlužení sledovala nepoctivý záměr. Proto podle ust. § 395 odst. 1 písm. a) insolvenčního zákona rozhodl, jak uvedeno výše.

Toto usnesení napadla dlužnice včas podáním ze dne 20.10.2010, jež označila jako odvolání a v němž se omezila na sdělení, že trestný čin nespáchala úmyslně, ale při vyplňování údajů došlo k nedorozumění.

Protože dlužnice v rozporu s ust. § 205 odst. 1 občanského soudního řádu v podání neuvedla, v čem spatřuje nesprávnost napadeného rozhodnutí nebo postupu soudu vedoucího k jeho vydání (odvolací důvod) a čeho se v odvolacím řízení domáhá (odvolací návrh), vyzval ji insolvenční soud usnesením č.j. MSPH 96 INS 4730/2009-B-25 ze dne 25.10.2010 k doplnění podání a k odstranění vad odvolání do deseti dnů od doručení výzvy.

Protože dlužnice na výzvu, jež jí byla doručena dne 3.11.2010 vložením do poštovní schránky, nijak nereagovala, podání označené jako odvolání nedoplnila a vytčené nedostatky neodstranila, odvolací soud její odvolání pro absenci zákonem předepsaných náležitostí podle ust. § 43 odst. 2 občanského soudního řádu za použití ust. § 211 téhož zákona odmítl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 8.prosince 2010

JUDr. Jiří Kareta, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: V. Chalupová