2 VSPH 1135/2010-P1-9
KSUL 71 INS 8348/2010 2 VSPH 1135/2010-P1-9

Usnesení

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužnice Andrey Altmanové, bytem Baráčnická 808/1, Ústí nad Labem, o odvolání PhDr. Romana Petra, místem podnikání Buzulucká 589/1, Praha 6, proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 71 INS 8348/2010-P1-3 ze dne 29.října 2010

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 71 INS 8348/2010-P1-3 ze dne 29.října 2010 se mění tak, že se přihláška pohledávky věřitele PhDr. Romana Petra ze dne 17.srpna 2010 ve výši 29.060,-Kč neodmítá.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem v insolvenčním řízení dlužnice Andrey Altmanové (dále jen dlužnice) ve výroku označeným usnesením rozhodl, že se přihláška pohledávky věřitele č. 1 PhDr. Romana Petra (dále též jen věřitel) ve výši 29.060,-Kč odmítá a že právní mocí usnesení jeho účast v insolvenčním řízení končí.

V odůvodnění usnesení soud konstatoval, že přihláška věřitele neobsahovala všechny náležitosti, a insolvenční správkyně GRM Insolvence, v.o.s. (dále jen správkyně) ho proto vyzvala, aby do patnácti dnů ode dne doručení výzvy doplnil přihlášku tak, že sdělí, z jakého důvodu nárokuje celkem částku 29.060,-Kč, a doloží originál směnky ze dne 26.1.2010. Zdůraznil, že výzva byla věřiteli řádně doručena dne 1.9.2010, že sice přihlášku částečně doplnil, ale originál směnky nepředložil. Proto soud cituje ust. § 185 a § 188 odst. 2 insolvenčního zákona (dále jen IZ) rozhodl, jak uvedeno výše.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem se věřitel včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil a aby jeho přihláška byla do insolvenčního řízení zařazena. Namítal, že správkyni informoval o tom, že originál směnky je uložen u Městského soudu v Praze jako důkaz v řízení o žalobě, jíž se vůči dlužnici domáhá zaplacení směnečné pohledávky. Správkyni vytýkal, že v této situaci měla postupovat podle ust. § 188 odst. 1 IZ a požádat o součinnost Městský soud v Praze. Současně poukazoval na to, že dle předepsaného formuláře přihlášky pohledávky zveřejněného na adrese www.insolvencnizakon.cz postačuje, aby jako přílohy přihlášky byly předloženy kopie smluv, soudních nebo jiných rozhodnutí a dalších listin dokládajících údaje uvedené v přihlášce pohledávky , což učinil předložením kopie směnky.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům : Z ust. § 173 odst. 1 IZ plyne, že věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

Přihlášku pohledávky lze podle ust. § 176 IZ podat pouze na formuláři, jehož náležitosti stanoví jednací řád pro insolvenční řízení a jehož podoba je bezplatně zveřejněna ministerstvem spravedlnosti na adrese www.insolvencnizakon.cz. Kromě obecných náležitostí podání (vymezených v ust. § 42 odst. 4 občanského soudního řádu) musí přihláška obsahovat důvod vzniku a výši přihlašované pohledávky. Důvodem vzniku přihlašované pohledávky se dle ust. § 174 odst. 2 IZ rozumí uvedení skutečností, na nichž se pohledávka zakládá.

Insolvenční správce přezkoumá přihlášku pohledávky postupem podle ust. § 188 odst. 1 IZ. Nelze-li přihlášku přezkoumat pro její vady nebo neúplnost, vyzve insolvenční správce věřitele, aby ji opravil do patnácti dnů, nestanoví-li lhůtu delší. Současně jej poučí, jak je nutné opravu a doplnění provést. Přihlášky pohledávek, které nebyly včas a řádně doplněny nebo opraveny, předloží insolvenční správce insolvenčnímu soudu k rozhodnutí o tom, že se k přihlášce pohledávky nepřihlíží; o tomto následku musí být věřitel poučen (ust. § 188 odst. 2 IZ).

Ust. § 185 IZ pak určuje, že nastala-li v průběhu insolvenčního řízení skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Z uvedeného vyplývá, že insolvenční zákon stanoví v ust. § 176 požadavek formy přihlášky pohledávky a v ust. § 174 odst. 2 (ve spojení s ust. § 175 IZ) předepisuje její povinné obsahové náležitosti, zatímco v ust. § 177 IZ ve spojení s § 22 vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení (dále jen vyhláška) určuje, jaké listiny je třeba k přihlášce připojit. IZ tedy-tak, jak je vlastní i občanskému soudnímu řádu (dále jen OSŘ)-rozlišuje procesní úkon, kterým je přihláška pohledávky, a přílohy, které jsou dle ust. § 79 odst. 2 OSŘ listinnými důkazy , jichž se věřitel dovolává.

Judikatura Vrchního soudu v Praze (viz např. usnesení č.j. KSUL 45 INS 150/2008, 1 VSPH 94/2008-P16-11 ze dne 15.7.2008) je již ustálena v tom, že postup podle ust. § 188 odst. 2 IZ spočívající v odmítnutí přihlášky se uplatní pouze tehdy, jestliže je vadný sám procesní úkon, tj. přihláška pohledávky. Nepřipojí-li věřitel požadované přílohy, nejde o vadu nebo o neúplnost přihlášky pohledávky, a taková okolnost nemůže mít jiný následek, než že uplatněný nárok neprokáže (nesplní důkazní povinnost). Jestliže věřitel nedoplní zákonem požadované přílohy (kopie smluv, soudních nebo jiných rozhodnutí a dalších listin dokládajících údaje uvedené v přihlášce pohledávky) čili listinné důkazy dle ust. § 177 IZ, je na správci, zda takovou pohledávku co do pravosti nebo obsahu zpochybní a podle ust. § 192 a násl. IZ ji popře. Jinými slovy, nesplnění povinnosti připojit listiny, jichž se přihláška dovolává, nemůže být v žádném případě důvodem pro odmítnutí přihlášky, neboť nejde o vadu bránící přezkumu přihlášené pohledávky.

V posuzované věci je však napadené rozhodnutí postaveno právě na tom, že přihláška směnečné pohledávky věřitele vykazuje vadu bránící přezkumu, neboť věřitel na výzvu správkyně nepředložil listinu, jíž se v přihlášce dovolával (originál směnky). Právní posouzení věci soudem prvního stupně je tedy zjevně nesprávné.

Napadené rozhodnutí však neobstojí ani z důvodů prezentovaných věřitelem v odvolání. Z obsahu spisu totiž plyne, že věřitel k přihlášce směnečné pohledávky připojil kopii směnky ze dne 26.1.2010 s tím, že její originál je uložen u Městského soudu v Praze jako důkaz, jenž předložil k žalobě o zaplacení směnky vůči dlužnici.

Ust. § 177 IZ ani § 22 písm. b) vyhlášky ovšem věřiteli povinnost připojit k přihlášce originály listin, jichž se přihláška dovolává, neukládají. Zákon zde vychází z toho, že správce přezkoumá podané přihlášky pohledávek zejména podle připojených dokladů a podle účetnictví dlužníka anebo jeho evidence vedené podle zvláštního právního předpisu. Z těchto důvodů nelze považovat za postup odporující zákonu, pokud správce přezkoumá přihlášky pohledávek pouze na základě kopií listin dokládajících údaje uvedené v přihlášce.

S odvolatelem lze navíc souhlasit i v tom, že správkyni nic nebrání (nebránilo) v tom, aby případné pochybnosti o tom, zda se předložená kopie směnky shoduje s originálem, ověřila u Městského soudu v Praze, jenž je podle ust. § 188 odst. 1 IZ povinen poskytnout jí v tomto směru součinnost.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora shledal odvolací soud odvolání věřitele důvodným, napadené usnesení proto podle ust. § 220 odst. 3 OSŘ změnil a rozhodl o tom, že se přihláška pohledávky věřitele neodmítá.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 11.března 2011

JUDr. Jiří Kareta, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová