2 VSPH 1133/2015-B-38
KSHK 45 INS 24275/2011 2 VSPH 1133/2015-B-38

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců Mgr. Martina Lišky a Mgr. Kláry Halové ve věci dlužníka Miloše Komžáka, bytem Bílá Třemešná 205, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 45 INS 24275/2011-B-28 ze dne 24. dubna 2015

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 45 INS 24275/2011-B-28 ze dne 24. dubna 2015 se v bodech I. a II. výroku potvrzuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové usnesením č.j. KSHK 45 INS 24275/2011-B-28 ze dne 24.4.2015 zrušil schválené oddlužení Miloše Komžáka (dále jen dlužník) a prohlásil na jeho majetek konkurs (body I. a II. výroku) s tím, že bude projednáván jako konkurs nepatrný (bod III. výroku).

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že usnesením ze dne 7.8.2012 (č.d. A-8) rozhodl o úpadku dlužníka, povolil jeho řešení oddlužením a insolvenčním správcem ustanovil IREKON, v.o.s. (dále jen správce) a usnesením ze dne 27.3.2013 (č.d. B-6) schválil oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře. Do insolvenčního řízení přihlásilo pohledávky v celkové výši 414.117,51 Kč šest nezajištěných věřitelů, dlužník tvrdil, že má dvě vyživovací povinnosti, je zaměstnán na dobu neurčitou u AGRO BT, a.s., u níž pobírá čistou mzdu ve výši cca 10.000,-Kč měsíčně, a podle smlouvy u důchodu ze dne 14.3.2012 se mu Radka Dvořáková zavázala vyplácet důchod ve výši 3.000,-Kč měsíčně. V pravidelných zprávách o stavu insolvenčního řízení ze dne 29.7.2013, 9.10.2013, 20.1.2014, 17.4.2014 a 21.10.2014 informoval správce soud o tom, že dlužník neplní povinnosti podle schváleného splátkového kalendáře, neboť z došlých srážek nemohlo být na uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů použito nic. Dne 21.1.2014 požádal dlužník soud o oddálení plnění splátkového kalendáře z důvodu tíživé finanční situace, do níž se dostal v důsledku pracovního úrazu a neplnění smlouvy o důchodu. Uvedl, že v důsledku pracovního úrazu pobíral v roce 2013 pouze dávky při dlouhodobé pracovní neschopnosti, bude mu přiznán invalidní důchod a následně ukončí pracovní poměr z důvodu neschopnosti výkonu dosavadní práce. Na výzvu soudu mu dlužník a Radka Dvořáková sdělili, že z důvodu finanční tísně nemůže jmenovaná poskytovat plnění dle smlouvy o důchodu, Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště Hradec Králové-Dvůr Králové nad Labem dne

18.3.2014 soudu sdělil, že dlužník je od 4.2.2014 evidován jako uchazeč o zaměstnání, že za únor 2014 mu pro insolvenční řízení byla sražena částka 3.258,-Kč, a bude-li nadále evidován, bude srážka za březen 2014 činit 3.682,-Kč. Dne 11.8.2014 vyzval soud dlužníka k řádnému plnění splátkového kalendáře a k předložení potvrzení o jeho příjmech, přičemž ho mimo jiné poučil o povinnosti vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost, popř. usilovat o získání příjmů, a o podmínkách zrušení schváleného oddlužení. Na den 10.11.2014 nařídil soud za účelem zjištění aktuálních majetkových/příjmových poměrů dlužníka jednání, z něhož se dlužník ze zdravotních důvodů omluvil a sdělil, že splátkový kalendář není schopen plnit. Správce na jednání informoval soud o tom, že na výživném dluží dlužník 6.380,-Kč, na odměně a hotových výdajích správce dluží 4.356,-Kč a na uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů nebylo dosud poskytnuto nic. Na základě těchto zjištění dovodil soud, že dlužník neplní podstatné podmínky schváleného oddlužení, a podle ust. § 418 odst. 1 písm. a) insolvenčního zákona rozhodl o zrušení schváleného oddlužení a o prohlášení konkursu na majetek dlužníka, jak uvedeno shora.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Hradci Králové se dlužník včas odvolal a-jak plyne z odvolání a jeho doplnění, byť to v nich výslovně neuvedl-požadoval, aby je odvolací soud zrušil ve výrocích o zrušení schváleného oddlužení a prohlášení konkursu na jeho majetek. V odvolání vysvětlil, že mu Radka Dvořáková není schopna poskytovat důchod ve výši 3.000,-Kč měsíčně, neboť se jí v mezidobí narodila dvojčata, je samoživitelka a její finanční situace neumožňuje, aby mu přispívala na oddlužení, a jeho příjem tvoří pouze invalidní důchod ve výši 5.778,-Kč měsíčně, z něhož jen na nájemném, inkasu a dalších platbách hradí 4.680,-Kč měsíčně, a na plnění oddlužení není schopen poskytovat nic. Spolu s rozhodnutím o přiznání invalidního důchodu a pokladních dokladů osvědčujících jeho výdaje předložil dlužník písemná prohlášení Michaely Komžákové ze dne 22.10.2012 a Nikoly Komžákové ze dne 1.6.2014 o tom, že jeho vyživovací povinnost vůči nim zanikla a že vůči němu žádné pohledávky z tohoto titulu nemají.

Na jednání konaném dne 3.7.2015 sdělil správce odvolacímu soudu, že mu poslední splátka na plnění splátkového kalendáře došla dne 15.7.2014 (jednalo se o srážku provedenou Úřadem práce), potvrdil skutečnosti týkající se pracovního úrazu dlužníka, ukončení jeho pracovního poměru a následných příjmových poměrů tvrzených dlužníkem, sdělil, že po vydání napadeného usnesení narostl dluh dlužníka na jeho odměně a hotových výdajích, a uvedl, že dle jeho výpočtů by na uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů v rozsahu alespoň 30% bylo třeba, aby dlužník od července 2015 splácel alespoň 4.600,-Kč měsíčně.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené rozhodnutí i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto závěrům:

Podle ust. § 418 odst. 1 insolvenčního zákona zruší insolvenční soud schválené oddlužení a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení (písm. a), nebo se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit (písm. b), nebo v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení plánu oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti (písm. c), anebo to navrhne dlužník (písm. d). Podle ust. § 418 odst. 3 téhož zákona zruší insolvenční soud schválené oddlužení a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem také tehdy, vyjdou-li po schválení oddlužení najevo okolnosti, na jejichž základě lze důvodně předpokládat, že oddlužením je sledován nepoctivý záměr. Podle ust. § 418 odst. 4 téhož zákona může insolvenční soud vydat rozhodnutí podle odstavce 1 a 3, jen dokud nevezme na vědomí splnění oddlužení. Učiní tak po jednání, ke kterému předvolá dlužníka, insolvenčního správce, věřitelský výbor a věřitele, který zrušení oddlužení navrhl. Rozhodnutí podle odstavce 1 a písm. a) až c) může insolvenční soud vydat i bez návrhu.

Ze spisu odvolací soud zjistil, že usnesením č.j. KSHK 45 INS 24275/2011-B-6 ze dne 27.3.2013 schválil insolvenční soud oddlužení dlužníka splátkovým kalendářem. Dle informací poskytnutých správcem, jejichž správnost dlužník zpochybnil prohlášeními Michaely a Nikoly Komžákové, jež připojil k odvolání, toliko ohledně existence dluhu na výživném, neplnil dlužník podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, a ukázalo se, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit. Jak bylo zjištěno, plnění, jež poskytl, resp. bylo z jeho příjmů sraženo, nepostačovalo ani na plnou úhradu odměny a hotových výdajů správce, a na uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů z něj nebylo možné použít nic. Jak dlužník sám potvrdil v odvolání a jeho doplnění, na jeho příjmových poměrech se přitom po vydání napadeného usnesení nezměnilo nic, neboť osoba, jež zavázala vyplácet mu pro potřeby oddlužení pravidelně důchod, není schopna tento závazek plnit a z vlastního příjmu dlužníka, jenž tvoří pouze invalidní důchod, nelze na plnění splátkového kalendáře nic použít.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání dlužníka důvodným a napadené usnesení podle ust. § 219 občanského soudního řádu v bodech I. a II. výroku jako věcně správné potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové.

V Praze dne 3. července 2015

JUDr. Jiří K a r e t a, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová