2 VSPH 113/2013-B-17
KSHK 42 INS 15622/2012 2 VSPH 113/2013-B-17

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátČ složeném z p edsedy JUDr. Ji ího Karety a soudc JUDr. Františka Kuery a JUDr. Ji ího Goldsteina ve vČci dlužníka Miroslava Dana, bytem Polákovy domy 187, Broumov-Velká Ves, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové .j. KSHK 42 INS 15622/2012-B-9 ze dne 20. prosince 2012

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové .j. KSHK 42 INS 15622/2012-B-9 ze dne 20.prosince 2012 se zrušuje a vČc se vrací tomuto soudu k dalšímu ízení.

Od vodnČní :

Krajský soud v Hradci Králové usnesením .j. KSHK 42 INS 15622/2012-B-9 ze dne 20.12.2012 neschválil oddlužení Miroslava Dana (dále jen dlužník), prohlásil na jeho majetek konkurs a rozhodl o tom, že bude projednán jako nepatrný a že úinky prohlášení konkursu nastávají dne 20.12.2012.

V od vodnČní usnesení soud uvedl, že usnesením ze dne 19.7.2012 rozhodl o úpadku dlužníka, povolil jeho ešení oddlužením a ustanovil insolvenního správce. P i povolení oddlužení vycházel z tvrzení dlužníka, že má závazky v celkové výši cca 222.000,-K a jeho pr mČrný mČsíní p íjem iní 17.226,-K, a pr bČhu oddlužení by se tak vČ itel m dostalo plnČní v rozsahu 79% jejich pohledávek. Do ízení se však p ihlásili vČ itelé s pohledávkami v celkové výši 966.235,-K. Na p ezkumném jednání, jež se konalo dne 17.9.2012, byly všechny p ihlášené pohledávky zjištČny jako nezajištČné. Hypotení banka, a.s. sice p ihlásila pohledávku ve výši 735.861,56 K jako zajištČnou, protože však je zástavní právo zajiš ující pohledávku z ízeno k nemovitostem ve vlastnictví t etí osoby, je na ni t eba pohlížet jako na nezajištČní. P estože z tohoto d vodu umožnil insolvenní soud dlužníkovi, aby do 30 dn zajistil p íjem pot ebný ke schválení oddlužení, do vydání napadeného usnesení zajištČní takového p íjmu dlužník nedoložil. S poukazem na dlužníkem doložený p íjem a na to, že má vyživovací povinnost k nezletilým dČtem, dospČl soud k závČru, že by v pr bČhu oddlužení bylo na uspokojení pohledávek vČ itel plnČno pouze 176.040,-K, což odpovídá pouze 24% pohledávek, a není tak splnČna podmínka vyžadovaná ust. § 395 odst. 1 a § 405 odst. 1 insolvenního zákona. Podle ust. § 402 odst. 2, § 314 a § 315 téhož zákona proto rozhodl, jak uvedeno shora. Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Hradci Králové se dlužník vas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zmČnil a schválil ešení jejího úpadku oddlužením formou plnČní splátkového kalendá e. V odvolání uvedl, že se jeho p íjem v mezidobí po zahájení ízení zvýšil a že 19.12.2012 došel insolvennímu soudu výmČr od jeho zamČstnavatele, podle nČhož dosahoval za poslední t i mČsíce pr mČrného istého p íjmu 20.048,-K. Podle insolvenního kalkulátoru by z tohoto p íjmu mČl vČ itel m uhradit 33% jejich pohledávek. Podle jeho názoru z ejmČ došlo k nedopat ení, když se tato listina nedostala k rukám soudkynČ JUDr. Jolany Maršíkové, která dne 20.12.2012 v ranních hodinách vydala napadené usnesení. Dlužník vyjád il p esvČdení, že splatí nejménČ 30% pohledávek vČ itel , a slíbil se, že se pokusí zvýšit sv j p íjem, aby byl schopen uspokojit pohledávky ve vČtším rozsahu. Pro p ípad, že by na to jeho plat nestail, tvrdil, že mu t etí osoba poskytne finanní pomoc.

Vrchní soud v Praze p ezkoumal napadené usnesení i ízení jeho vydání p edcházející a dospČl k tČmto zjištČním a závČr m:

Podle ust. § 405 odst. 1 a 2 insolvenního zákona neschválí insolvenní soud oddlužení, jestliže v pr bČhu insolvenního ízení vyšly najevo skutenosti, které by jinak od vod ovaly zamítnutí návrhu na povolení oddlužení; v p ípadČ uvedeném v ust. § 402 odst. 5 insolvenního zákona tak rozhodne namísto rozhodnutí o zp sobu oddlužení. Jestliže insolvenní soud oddlužení neschválí, rozhodne souasnČ o zp sobu ešení dlužníkova úpadku konkursem.

Podle ust. § 395 odst. 1 insolvenního zákona zamítne insolvenní soud návrh na povolení oddlužení, jestliže se z etelem ke všem okolnostem lze d vodnČ p edpokládat, a) že jím je sledován nepoctivý zámČr, nebo b) že hodnota plnČní, které by p i oddlužení obdrželi nezajištČní vČ itelé, bude nižší než 30 % jejich pohledávek, ledaže tito vČ itelé s nižším plnČním souhlasí.

Jak je z ejmé z toho, co uvedeno výše, neschválil insolvenní soud oddlužení dlužníka proto, že by podle údaj , z nichž vycházel, nebyl dlužník schopen splnit podmínku zakotvenou ve shora citovaném ustanovení, tj. že by nezajištČným vČ itel m neposkytl plnČní alespo v rozsahu 30% jejich pohledávek. Ze spisu však odvolací soud ovČ il, že dne 19.12.2012 skutenČ insolvennímu soudu došlo podání ze dne 12.12.2012, jímž mu zamČstnavatel dlužníka SICO RUBENA, s.r.o. sdČlil, že istý p íjem dlužníka v zá í 2012 inil 19.281,-K, v íjnu 2012 inil 20.635,-K a v listopadu 2012 inil 20.230,-K. Dlužníkovi lze tedy p isvČdit v tom, že by dle údaj platných v dobČ vydání napadeného usnesení byl schopen uhradit 414.300,-K, p iemž by na uspokojení pohledávek nezajištČných vČ itel po odpotu odmČny a náhrady hotových výdaj insolvenního správce vetnČ danČ z p idané hodnoty p ipadlo 349.500,-K, což p edstavuje cca 36,2% jejich pohledávek. I po p epotu provedeném podle stavu v roce 2013 by dlužník byl p i zachování p íjmu doloženého podáním ze dne 12.12.2012 schopen uhradit pohledávku vČ itel ve výši 319.320,-K, což p edstavuje cca 33% jejich pohledávek. Z tČchto údaj je z ejmé, že hodnota plnČní, jež by podle nich mČli p i oddlužení obdržet nezajištČní vČ itelé, by nebyla nižší než 30 % jejich pohledávek.

Na základČ tČchto zjištČní a veden názory vyjád enými shora shledal odvolací soud odvolání dlužníka d vodným a napadené usnesení podle ust. § 219a odst. 2 a § 221 odst. 1 písm. a) obanského soudního ádu zrušil a vČc vrátil soudu prvního stupnČ k dalšímu ízení s tím, že v jeho pr bČhu bude nezbytné ovČ it, zda nedošlo ke zmČnČ v osobních pomČrech dlužníka (podle insolvenního návrhu nebyl ženat a mČl vyživovací povinnost v i t em nezletilým dČtem) a zda nadále dosahuje shodných p íjm , jak uvedl jeho zamČstnavatel v podání ze dne 12.12.2012.

Pouení: Proti tomuto rozhodnutí je dovolání p ípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vy ešení otázky hmotného nebo procesního práva, p i jejímž ešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vy ešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílnČ anebo má-li být dovolacím soudem vy ešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou mČsíc od doruení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ýR prost ednictvím Krajského soudu v Hradci Králové.

V Praze dne 15. srpna 2013

JUDr. Ji í K a r e t a, v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva