2 VSPH 1124/2010-A-16
MSPH 89 INS 12028/2010 2 VSPH 1124/2010-A-16

Usnesení

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužníka AGRO 2000, s.r.o., sídlem U Barborky 1, Třebíč, zahájeném na návrh VELPA GOLD, s.r.o., sídlem Stránského 3033/28, Brno, o odvolání navrhovatele proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 89 INS 12028/2010-A-5 ze dne 18.října 2010

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 89 INS 12028/2010-A-5 ze dne 18.října 2010 se potvrzuje.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze ve výroku označeným usnesením vyslovil svoji místní nepříslušnost k projednání věci a k rozhodnutí o insolvenčním návrhu VELPA GOLD, s.r.o. (dále jen navrhovatel) proti AGRO 2000, s.r.o. (dále jen dlužník) a rozhodl o tom, že po právní moci usnesení bude věc postoupena Krajskému soudu v Brně jako soudu místně příslušnému.

V odůvodnění usnesení uvedl, že se navrhovatel insolvenčním návrhem ze dne 28.9.2010 domáhal vydání rozhodnutí o zjištění úpadku dlužníka. Z návrhu soud zjistil, že dlužník má sídlo v Třebíči, v kraji Vysočina, v obvodu působnosti Krajského soudu v Brně. Proto podle ust. § 105 odst. 2 o.s.ř. vyslovil svoji místní nepříslušnost a rozhodl o tom, že po právní moci usnesení postoupí věc Krajskému soudu v Brně, který je podle ust. § 85 odst. 3 a § 85a o.s.ř. soudem místně příslušným k projednání tohoto insolvenčního návrhu.

Proti tomuto usnesení podal navrhovatel včasné odvolání. Uvedl v něm, že doložil, že dlužník má nové sídlo v Praze, a poukázal na to, že se zástupci dlužníka jednal vždy v Praze.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Z ust. § 7 odst. 2 insolvenčního zákona vyplývá, že pro určení věcné a místní příslušnosti soudu, který rozhoduje v insolvenčním řízení a v incidenčních sporech, je třeba přímo aplikovat ustanovení o.s.ř.

Podle ust. § 105 odst. 1 o.s.ř zkoumá soud místní příslušnost před tím, než začne jednat o věci samé. Později ji zkoumá jen k námitce účastníka, je-li uplatněna při prvním úkonu, který účastníku přísluší. Podle ust. § 11 odst. 1 o.s.ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení. Podle ust. § 85 odst. 3 o.s.ř. je obecným soudem právnické osoby okresní soud, v jehož obvodu má sídlo. Podle ust. § 85a o.s.ř. je-li pro řízení v prvním stupni věcně příslušný krajský soud a místní příslušnost se řídí obecným soudem účastníka, je místně příslušným krajský soud, v jehož obvodu je obecný soud účastníka.

Ze spisu odvolací soud zjistil, že ke dni 15.10.2010, kdy bylo insolvenční řízení zahájeno, měl dlužník (a dosud má) sídlo zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložce 35952 na adrese U Barborky 1, Třebíč. Z vyjádření dlužníka k insolvenčnímu návrhu navíc mimo jiné vyplývá, že má sídlo na adrese zapsané v obchodním rejstříku a nikdy je nezměnil. Za této situace je obecným soudem dlužníka Okresní soud v Třebíči, jenž patří do obvodu Krajského soudu v Brně.

Soud prvního stupně tudíž nepochybil, když vyslovil svoji místní nepříslušnost a rozhodl o tom, že věc bude postoupena Krajskému soudu v Brně. Odvolací soud proto postupoval podle ust. § 219 o.s.ř. a napadené usnesení jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 31.března 2011

JUDr. Jiří K a r e t a , v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: V. Chalupová