2 VSPH 1123/2012-A-15
KSPH 39 INS 17150/2012 2 VSPH 1123/2012-A-15

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a ze soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužníka Daniela Zikána, bytem a místem podnikání Ukrajinská 2194/138, Kladno, zahájené na návrh EURO DEVELOPMENT BOHEMIA, s.r.o., sídlem Ječná 550/1, Praha 2, zast. advokátem Mgr. Jakubem Vavříkem, sídlem Peckova 280/9, Praha 8, o odvolání navrhovatelky proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 39 INS 17150/2012-A-8 ze dne 23.července 2012

takto:

I. Odvolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze v záhlaví označeným usnesením (správně mělo být označeno jako dokument A-7) uložil EURO DEVELOPMENT BOHEMIA, s.r.o. (dále jen navrhovatelka), jež se insolvenčním návrhem ze dne 28.6.2012 domáhala vydání rozhodnutí o zjištění úpadku Daniela Zikána a prohlášení konkursu na jeho majetek, aby do 3 dnů od právní moci usnesení zaplatila zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč.

Proti tomuto usnesení se navrhovatelka včas odvolala a požadovala, aby je odvolací soud změnil tak, že jí povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení neuloží, nebo aby je zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení. Protože podáním ze dne 23.1.2013 (č.l. A-13) vzala odvolání zpět, postupoval odvolací soud podle ust. § 207 odst. 2 občanského soudního řádu (dále jen OSŘ) a odvolací řízení zastavil.

Ačkoli je dle ust. § 146 odst. 2 věty první OSŘ povinen hradit náklady řízení ten z účastníků, který zavinil, že řízení muselo být zastaveno (v tomto případě navrhovatelka), odvolací soud právo na jejich náhradu dlužníkovi nepřiznal, jelikož mu podle obsahu spisu žádné náklady v odvolacím řízení nevznikly.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí není dovolání přípustné.

V Praze dne 29.ledna 2013

JUDr. Jiří Kareta, v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Borodáčová