2 VSPH 1122/2013-A-21
KSPL 29 INS 9971/2013 2 VSPH 1122/2013-A-21

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátČ složeném z p edsedy JUDr. Ji ího Karety a soudc JUDr. Ji ího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve vČci dlužnice Kamily Haasové, bytem Osvraín 181, pošta Sta kov, zahájené na návrh dlužnice, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Plzni .j. KSPL 29 INS 9971/2013-A-11 ze dne 5. ervna 2013

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni .j. KSPL 29 INS 9971/2013-A-11 ze dne 5. ervna 2013 se v bodech III., IV. a V. výroku z r u š u j e a vČc se vrací tomuto soudu k dalšímu ízení.

Od vodnČní:

Krajský soud v Plzni usnesením .j. KSPL 29 INS 9971/2013-A-11 ze dne 5.6.2013 rozhodl pod bodem I. výroku o tom, že se zjiš uje úpadek Kamily Haasové (dále jen dlužnice), insolvenní správkyní ustanovil JUDr. So u Ulovou (bod II. výroku), odmítl návrh dlužnice na povolení oddlužení (bod III. výroku) a prohlásil na její majetek konkurs s tím, že bude projednán jako nepatrný (body IV. a V. výroku), rozhodl, že úinky rozhodnutí o úpadku nastávají okamžikem jeho zve ejnČní v insolvenním rejst íku (bod VI. výroku), vČ itele, kte í dosud nep ihlásili své pohledávky, vyzval, aby tak uinili do t iceti dn ode dne zve ejnČní rozhodnutí o úpadku a aby insolvenní správkyni neprodlenČ sdČlili, jaká zajiš ovací práva uplatní na majetku dlužnice, a vyzval osoby, které mají závazky v i dlužnici, aby plnČní neposkytovaly jí, ale insolvenní správkyni (body VII., VIII. a IX. výroku), na den 31.7.2013 na ídil p ezkumné jednání, svolal sch zi vČ itel a stanovil její program (body X. a XI. výroku), insolvenní správkyni uložil, aby mu p edložila zpracovaný seznam p ihlášených pohledávek (bod XII. výroku), dlužnici uložil, aby kontaktovala insolvenní správkyni (bod XIII. výroku), a rozhodl, že jeho rozhodnutí budou zve ej ována v insolvenním rejst íku (bod XIV. výroku).

V od vodnČní usnesení soud uvedl, že insolvenní návrh dlužnice spojený s návrhem na oddlužení obsahoval všechny nutné náležitosti osvČdující úpadek dlužnice, proto rozhodl o tom, že se zjiš uje její úpadek. V bodČ 16 návrhu dlužnice mimo jiné uvedla, že je vlastníkem bytu 3 + 1 v družstevním domČ SBD Domažlice ve spoleném jmČní manžel na adrese Osvraín 181, pošta Sta kov. Soud ji proto usnesením .j. KSPL 29 INS 9971/2013-A-6 ze dne 15.4.2013 vyzval, aby p edložila ocenČní nemovitostí vypracované znalcem podle ust. § 392 odst. 2 insolvenního zákona, a pouil ji podle ust. § 393 odst. 3 insolvenního zákona o tom, že návrh na povolení oddlužení odmítne, nep iloží-li požadované p ílohy. Podáním dorueným soudu dne 2.5.2013 požádala dlužnice o prodloužení lh ty k p edložení znaleckého posudku do 18.5.2013. V této lh tČ však požadovaný znalecký posudek nep edložila. Vzhledem k tomu, že znalecký posudek je nezbytnou náležitostí návrhu na povolení oddlužení a dlužnice ho nep edložila, postupoval soud podle ust. § 393 odst. 3 insolvenního zákona, návrh na povolení oddlužení odmítl, na majetek dlužnice prohlásil konkurs a s odkazem na ust. § 314 odst. 1 insolvenního zákona rozhodl, že bude ešen jako nepatrný.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Plzni podala dlužnice vasné odvolání, jež podle obsahu smČ uje toliko proti bod m III., IV. a V. výroku a požadovala, aby bylo v této ásti zrušeno. V odvolání uvedla, že nemá žádný zajištČný závazek, ze svého p ijmu je schopna uhradit témČ 50 % všech nezajištČných závazk a v p ípadČ, že by splátky byly nízké a nedošlo by ke zpenČžení majetkové podstaty, p ipojil by se k návrhu manžel a bylo by možné uhradit 100 % všech nezajištČných závazk . P ípadnČ je schopna p edložit darovací smlouvu tak, aby vČ itelé byli uspokojeni a nedošlo k prodeji nemovitosti. Proto požadovala, aby jí odvolací soud povolil oddlužení splátkovým kalendá em.

Vrchní soud v Praze p ezkoumal napadené usnesení i ízení jeho vydání p edcházející a dospČl k tČmto zjištČním a závČr m:

Z od vodnČní napadeného usnesení vyplývá, že soud prvního stupnČ odmítl návrh na povolení oddlužení a prohlásil konkurs na majetek dlužnice, protože k návrhu na povolení oddlužení nebyla p ipojena p íloha dle ust. § 392 odst. 1 a 2 insolvenního zákona, když mu dlužnice ani p es výzvu k doplnČní návrhu na povolení oddlužení nep edložila znalecký posudek k ocenČní bytové jednotky v bytovém domČ . 181/4 Osvraín.

Odvolací soud považuje za nutné zmínit, že se pro insolvenní ízení a pro incidenní spory podle ust. § 7 odst. 1 insolvenního zákona použijí p imČ enČ ustanovení obanského soudního ádu, nestanoví-li insolvenní zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spoívá insolvenní ízení. To mimo jiné znamená, že i rozhodnutí vydaná v pr bČhu insolvenního ízení musí odpovídat požadavk m vyjád eným v ust. § 157, § 167 a § 169 obanského soudního ádu.

Odvolací soud z obsahu spisu zjistil, že insolvenní soud usnesením .j. KSPL 29 INS 9971/2013-A-6 ze dne 15.4.2013 vyzval dlužnici, aby doplnila návrh na povolení oddlužení ve lh tČ sedmi dn od doruení usnesení, p iemž ji podrobnČ pouil o tom, jak opravu a doplnČní provést, i o následku spoívajícím v odmítnutí návrhu, nebudou-li nedostatky návrhu bránící pokraování v ízení v urené lh tČ odstranČny, pop . nebudou-li k nČmu doplnČny ádné p ílohy. Dlužnice na toto usnesení reagovala podáním dorueným soudu dne 2.5.2013, jímž ho požádala, aby lh tu k p edložení znaleckého posudku prodloužil do 18.5.2013.

Dále odvolací soud zjistil, že dne 31.5.2013 byl do spisu (viz .l. A-10) založen znalecký posudek znalce Ing. Ji ího Hrušky . 255-28-2013 ze dne 15.5.2013 objednaný dlužnicí, jehož p edmČtem je ocenČní bytové jednotky v bytovém domČ . 181/4 Osvraín, která je ve spoleném jmČní dlužnice a jejího manžela. Z tohoto zjištČní plyne, že konstatování soudu prvního stupnČ, že dlužnice do doby vydání napadeného usnesení požadovaný znalecký posudek nep edložila, neodpovídá skutenosti. Jinými slovy, dlužnice povinnost p edložit znalecký posudek k ocenČní nemovitosti p edložila insolvennímu soudu d íve než vydal napadené usnesení, a d vod, o nČjž opíral insolvenní soud napadené usnesení, tedy dán nebyl.

Vzhledem ke shora popsané vadČ zmatenostní povahy vyluující posouzení vČcné správnosti napadeného rozhodnutí v odvolacím ízení postupoval odvolací soud podle ust. § 219a odst. 1 písm. a) a § 221 odst. 1 písm. a) obanského soudního ádu, napadené usnesení v bodech III., IV. a V. výroku zrušil a vČc vrátil soudu prvního stupnČ k dalšímu ízení.

Pouení: Proti tomuto rozhodnutí je dovolání p ípustné, jestliže dovolací soud dospČje k závČru, že napadené rozhodnutí závisí na vy ešení otázky hmotného nebo procesního práva, p i jejímž ešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vy ešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílnČ anebo má-li být dovolacím soudem vy ešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou mČsíc od doruení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ýR prost ednictvím Krajského soudu v Plzni.

V Praze dne 22. srpna 2013

JUDr. Ji í K a r e t a, v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kate ina VanČková