2 VSPH 1122/2012-P9-7
KSUL 46 INS 9730/2012 2 VSPH 1122/2012-P9-7

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužnice Miroslavy Němcové, bytem Koželužská 1510, Kadaň, o odvolání JUDr. Dalimila Miky, LL.M., sídlem Za Beránkem 836, Klatovy, proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 46 INS 9730/2012-P9-2 ze dne 7. srpna 2012

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 46 INS 9730/2012-P9-2 ze dne 7. srpna 2012 se potvrzuje s tím, že právní mocí tohoto usnesení účast věřitele JUDr. Dalimila Miky, LL.M., v řízení nekončí.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem ve výroku označeným usnesením odmítl pro opožděnost přihlášku pohledávky evidovanou pod č. P9 věřitele č. 1 JUDr. Dalimila Miky, LL.M. (dále jen odvolatel) do insolvenčního řízení týkajícího se Miroslavy Němcové (dále jen dlužnice) s tím, že účast odvolatele v insolvenčním řízení končí právní mocí tohoto usnesení.

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že usnesením ze dne 7.5.2012 rozhodl o úpadku dlužnice a její věřitele, kteří dosud pohledávky nepřihlásili, vyzval, aby tak učinili do třiceti dnů ode dne rozhodnutí o úpadku. Protože odvolatel doručil přihlášku pohledávky ze dne 16.7.2012 do insolvenčního řízení elektronickou poštou až dne 17.7.2012 po uplynutí lhůty k přihlášení pohledávek, jež skončila dnem 6.6.2012, postupoval insolvenční soud podle ust. § 185 insolvenčního zákona (dále jen IZ) a rozhodl, jak uvedeno výše, přičemž odvolatele zároveň poučil o tom, že právní mocí usnesení jeho účast v řízení končí.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem se odvolatel včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil. Namítal, že přihlášku pohledávky považuje za včasnou, neboť ji insolvenčnímu soudu doručil již dne 16.5.2012, jak prokazuje připojená doručenka ze systému datových schránek.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 173 odst. 1 IZ podávají věřitelé přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení 2 VPSH 1122/2012 neuspokojují. Prominutí zmeškání lhůty není podle ust. § 83 téhož zákona v insolvenčním řízení přípustné.

Podle ust. § 136 odst. 2 písm. d) IZ musí rozhodnutí o úpadku obsahovat výzvu, aby věřitelé, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, tak učinili ve stanovené lhůtě, a poučení o následcích jejího zmeškání podle ust. § 173 odst. 1 téhož zákona. Lhůta k přihlášení pohledávek nesmí být podle ust. § 136 odst. 3 IZ kratší 30 dnů a delší 2 měsíců; je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, činí tato lhůta dle ust. § 136 odst. 4 téhož zákona 30 dnů. Jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud podle ust. § 185 IZ odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Z údajů obsažených v insolvenčním rejstříku odvolací soud ověřil, že dne 23.4.2012 v 16 hodin 21 minut bylo u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp.zn. KSUL 46 INS 9730/2012 zahájeno insolvenční řízení týkající se dlužnice, v jehož průběhu rozhodl insolvenční soud dne 7.5.2012 o úpadku dlužnice (tento údaj byl v insolvenčním rejstříku zveřejněn téhož dne ve 13 hodin 58 minut.). Co se týče usnesení č.j. KSUL 46 INS 9730/2012-A-9 ze dne 7.5.2012, jímž soud prvního stupně rozhodl o úpadku dlužnice, je třeba uvést, že nepostrádá žádnou ze zákonem předepsaných náležitostí, jinými slovy obsahuje vše, co podle ust. § 136 odst. 2 IZ obsahovat má, včetně třicetidenní lhůty stanovené k přihlášení pohledávek a poučení o následcích jejího zmeškání. Konec stanovené lhůty připadl v dané věci na středu 6.6.2012.

Pro posouzení důvodnosti odvolání jsou rozhodující tato skutková zjištění: 1) dne 16.5.2012 v 18 hodin 31 minut 18 sekund byla do datové schránky insolvenčního soudu pod ID (identifikátor datové zprávy) č. 85200405 doručena přihláška pohledávky odvolatele ve výši 7.800,-Kč evidovaná pod č. P1 (č.l P1-1) z titulu náhrady nákladů exekuce (dále též jen Pohledávka č. 1); k této přihlášce bylo připojeno usnesení Okresního soudu v Chomutově o nařízení exekuce č.j. 26 EXE 11586/2011-11 ze dne 18.7.2011 a příkaz k úhradě nákladů exekuce č.j. 120 EX 26253/11-21, 2) na přezkumném jednání konaném dne 19.6.2012 (č.l. B-2) byla Pohledávka č. 1 zjištěna, 3) dne 17.7.2012 v 19 hodin 47 minut 7 sekund byla do datové schránky insolvenčního soudu doručena přihláška pohledávky odvolatele ve výši 7.800,-Kč evidovaná pod č. P9 (č.l P9-1) z titulu náhrady nákladů exekuce (dále též jen Pohledávka č. 2); k této přihlášce bylo připojeno usnesení Okresního soudu v Chomutově o nařízení exekuce č.j. 26 EXE 10945/2012-9 ze dne 19.6.2012 a příkaz k úhradě nákladů exekuce č.j. 120 EX 26613/12-7, 4) usnesením ze dne 7.8.2012 rozhodl soud o odmítnutí přihlášky Pohledávky č. 2 pro opožděnost (č.l. P9-2), 5) podáním ze dne 16.8.2012 podal odvolatel odvolání proti usnesení o odmítnutí přihlášky Pohledávky č. 2 (č.l. P9-3), k němuž připojil potvrzení o doručení písemnosti do datové schránky, z něhož plyne, že dne 16.5.2012 v 18 hodin 31 2 VPSH 1122/2012 minut 18 sekund byla do datové schránky insolvenčního soudu pod ID č. 85200405 odeslána přihláška pohledávky, k níž byly připojeny dokumenty 26 EXE 11586/2011-11 OS C a 120 EX 26253/11-21 .

Z výše uvedeného je zřejmé, že odvolatel brojí proti závěru o opožděnosti přihlášky Pohledávky č. 2 důkazem, který potvrzuje včasnost podání přihlášky Pohledávky č. 1. Jinými slovy, odvolateli se nepodařilo zpochybnit závěr soudu, že přihlášku Pohledávky č. 2 podal do insolvenčního řízení opožděně dne 17.7.2012.

Na základě těchto zjištění neshledal odvolací soud odvolání odvolatele důvodným a napadené usnesení podle ust. § 219 občanského soudního řádu potvrdil. S ohledem na to, že odvolatel zůstává účastníkem insolvenčního řízení v rozsahu Pohledávky č. 1, považoval odvolací soud za vhodné uvědomit ho o tom, že jeho účast v tomto řízení nekončí.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat dovolání do dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem.

V Praze dne 3.prosince 2012

JUDr. Jiří K a r e t a, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva