2 VSPH 1120/2013
MSPH 76 INS 13540/2013 2 VSPH 1120/2013 A 15 U S N E S E N Í Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senát' složeném z piedsedy JUDr. Jiiího Karety a soudc JUDr. Jiiího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve v'ci dlužníka EYBEL HIT, s.r.o., sídlem Václavské nám'stí 834/17, Praha 1, zast. advokátkou JUDr. Martinou Jankovskou, sídlem Revoluní 3, Praha 1, zahájené na návrh VN 17, a.s., sídlem nám. Svobody 91/20, Brno, zast. advokátem Markem Procházkou, LL.M., sídlem Jáchymova 26/2, Praha 1, o odvolání navrhovatele proti usnesení M'stského soudu v Praze .j. MSPH 76 INS 13540/2013 A 10 ze dne 21. ervna 2013 t a k t o : I. Usnesení M'stského soudu v Praze .j. MSPH 76 INS 13540/2013 A 10 ze dne 21. ervna 2013 se p o t v r z u j e . II. Žádný z úastník iízení nemá právo na náhradu náklad iízení. O d v o d n ' n í : M'stský soud v Praze usnesením .j. MSPH 76 INS 13540/2013 A 10 ze dne 21.6.2013 odmítl insolvenní návrh, jímž se VN 17, a.s. (dále jen navrhovatel) domáhala vydání rozhodnutí o úpadku a prohlášení konkursu na majetek EYBEL HIT s.r.o. (dále jen dlužník), a rozhodl o tom, že žádný z úastník nemá právo na náhradu náklad. V odvodn'ní usnesení soud uvedl, že navrhovatel v návrhu tvrdil, že má za dlužníkem pohledávku ve výši 3.981.598,26 EUR piedstavující škodu, která mu vznikla v souvislosti s pln'ním smlouvy o dílo ze dne 7.5.2008. Za dalšího v'iitele dlužníka oznail Skanska Transbeton, s.r.o. s tím, že má za dlužníkem pohledávku ve výši 5.983.928, K s piíslušenstvím piiznanou pravomocným a vykonatelným rozhodím nálezem Rozhodího soudu pii Hospodáiské komoie +eské republiky a Agrární komoie +eské republiky sp.zn. Rsp 1143/10 ze dne 19.11.2010 s tím, že dne 31.3.2011 byla Obvodním soudem pro Prahu 1 pro tuto pohledávku naiízena exekuce na majetek dlužníka a dne 29.6.2011 vydal exekutor exekuní piíkaz prodejem podniku dlužníka pod .j. 149 EX. 295/11 119. Podle soudu prvního stupn' není samotné neuhrazení pohledávky navrhovatele dlužníkem stejn' jako odkaz na vydaný exekuní piíkaz relevantními dkazy o objektivní neschopnosti dlužníka plnit splatné závazky. Protože v insolvenním návrhu chybí konkrétní uvedení rozhodujících skuteností, které osv'dují úpadek dlužníka, vykazuje návrh vadu, která brání pokraování v iízení. Podle ust. § 128 odst. 1 insolvenního zákona proto insolvenní návrh odmítl. Proti tomuto usnesení se navrhovatel vas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil a v'c vrátil soudu prvního stupn' k dalšímu iízení. Argumentoval zejména tím, že insolvenní návrh obsahuje všechny zákonem stanovené požadavky. Zdraznil, že detailn' popsal existenci své splatné pohledávky vi dlužníkovi a uvedl konkrétní údaje o splatné pohledávce dalšího v'iitele dlužníka Skanska Transbeton, s.r.o. a k návrhu piipojil listiny, z nichž vyplývá, že ohledn' pohledávky tohoto v'iitele je vedeno exekuní iízení. Z návrhu je tak zjevný dvod i splatnost pohledávky druhého v'iitele. Vzhledem k n'kolika letm probíhající exekuce je ziejmé, že dlužník není schopen plnit své závazky. Vrchní soud v Praze piezkoumal napadené usnesení i iízení jeho vydání piedcházející a dosp'l k t'mto zjišt'ním a záv'rm: Podle ust. § 128 odst. 1 insolvenního zákona odmítne insolvenní soud insolvenní návrh, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný anebo neuritý, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokraovat v iízení; uiní tak neprodlen', nejpozd'ji do 7 dn poté, co byl insolvenní návrh podán. Ustanovení § 43 obanského soudního iádu se nepoužije. Náležitosti insolvenního návrhu vymezuje ust. § 103 odst. 1 a 2 insolvenního zákona. Krom' obecných náležitostí každého podání musí insolvenní návrh obsahovat oznaení insolvenního navrhovatele a dlužníka, musí v n'm být uvedeny rozhodující skutenosti, které osv'dují úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek, skutenosti, ze kterých vyplývá oprávn'ní podat návrh, není li insolvenním navrhovatelem dlužník, musí být oznaeny dkazy, kterých se insolvenní navrhovatel dovolává, a musí z n'j být patrno, eho se jím insolvenní navrhovatel domáhá. Podle ust. § 3 odst. 1 insolvenního zákona je dlužník v úpadku, jestliže má a) více v'iitel, b) pen'žité závazky po dobu delší 30 dn po lht' splatnosti a c) tyto závazky není schopen plnit (dále jen platební neschopnost ). K posledn' uvedené podmínce ust. § 3 odst. 2 insolvenního zákona stanoví, že dlužník není schopen plnit své pen'žité závazky, jestliže a) zastavil platby podstatné ásti svých pen'žitých závazk, nebo b) je neplní po dobu delší 3 m'síc po lht' splatnosti, nebo c) není možné dosáhnout uspokojení n'které ze splatných pen'žitých pohledávek vi dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo d) nesplnil povinnost piedložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1, kterou mu uložil insolvenní soud. Ze spisu odvolací soud ov'iil, že navrhovatel v insolvenním návrhu popsal a piedloženými listinami dokládal, že má vi dlužníkovi pohledávku piedstavující náhradu škody, která mu vznikla v souvislosti s pln'ním smlouvy o dílo ze dne 7.5.2008. Dále uvedl, že dalším v'iitelem dlužníka je Skanska Transbeton, s.r.o., které dlužník dluží 5.983.928, K na základ' pravomocného a vykonatelného rozhodího nálezu Rozhodího soudu pii Hospodáiské komoie +eské republiky a Agrární komoie +eské republiky sp.zn. Rsp 1143/10 ze dne 19.11.2010. Pokud se týká splatnosti této pohledávky, navrhovatel uvedl, že ohledn' ní je již vedeno exekuní iízení, a odkázal na exekuní piíkaz prodejem podniku dlužníka pod .j. 149 EX.295/11 119 vydaný Obvodním soudem pro Prahu 1, konkrétní údaj o její splatnosti však neuvedl. Jak vyložil Nejvyšší soud +R v usnesení sp.zn. KSBR 31 INS 1583/2008, 29 NS+R 7/2008 A (R 91/2009) ze dne 26.2.2009, požadavek formulovaný v ust. § 103 odst. 2 insolvenního zákona je srovnatelný s požadavkem kladeným na obsah v'iitelského návrhu na prohlášení konkursu ust. § 4 odst. 2, v'ty první zákona o konkursu a vyrovnání ve zn'ní úinném do 31.12.2007, jež bylo piedm'tem výkladu podaného pod bodem VII. stanoviska obanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu +R sp. zn. Cpjn 19/98 ze dne 17.6.1998 uveiejn'ného pod íslem 52/1998 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek. Tam Nejvyšší soud +R na dané téma uzaviel, že v'iitel musí v návrhu uvést též konkrétní údaje o dalším v'iiteli (dalších v'iitelích) se splatnou pohledávkou proti dlužníkovi. Piitom zdraznil, že povinnost vylíit v insolvenním návrhu rozhodující skutenosti, které osv'dují úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek, není spln'na ani tím, že insolvenní navrhovatel ohledn' t'chto skuteností odkáže na listinný dkaz, který piipojí k insolvennímu návrhu jako piílohu. Vzhledem k závažnosti dopad, jež mže vyvolat i vadný insolvenní návrh v pom'rech dlužníka nebo tietích osob, není dvod formulovat rozdíln' požadavky na kvalitu jednotlivých skutkových tvrzení, z nichž se odvíjí posouzení úpadku dlužníka. To znamená, že není zásadní rozdíl v požadavku na náležitou identifikaci splatné pohledávky insolvenního navrhovatele za dlužníkem a na kvalitu údaj, jejichž prostiednictvím musí být v insolvenním návrhu identifikován další v'iitel (v'iitelé) se splatnou pohledávkou za dlužníkem. V daném piípad' nedostál navrhovatel povinnosti uvést o dalších v'iitelích a jejich splatných pohledávkách za dlužníkem takové skutenosti, z nichž by bylo možno dovodit, že dlužník je v úpadku. Protože ohledn' pohledávky dalšího v'iitele odkázal na rozhodí nález a uvedl, že ohledn' pohledávky, o níž bylo tímto nálezem rozhodnuto, bylo zahájeno exekuní iízení, ale o její splatnosti nic neuvedlm je záv'r odvolacího soudu shodný se záv'rem, k n'muž dosp'l soud prvního stupn', totiž že insolvenní návrh navrhovatele vykazuje nedostatky, pro n'ž v iízení nelze pokraovat. Na základ' t'chto zjišt'ní a veden názory vyjádienými shora neshledal odvolací soud odvolání dvodným a napadené usnesení podle ust. § 219 obanského soudního iádu jako v'cn' správné potvrdil. O nákladech odvolacího iízení rozhodl s piihlédnutím k tomu, že v n'm navrhovatel nem'l úsp'ch a dlužník v n'm žádné náklady nevynaložil. P o u e n í : Proti tomuto rozhodnutí je dovolání piípustné, jestliže dovolací soud dosp'je k záv'ru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyiešení otázky hmotného nebo procesního práva, pii jejímž iešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyiešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdíln' anebo má li být dovolacím soudem vyiešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou m'síc od doruení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu +R prostiednictvím M'stského soudu v Praze. V Praze dne 22. srpna 2013 JUDr. Jiií K a r e t a, v. r. piedseda senátu Za správnost vyhotovení: Brožová Eva