2 VSPH 1119/2013-P1-10
MSPH 98 INS 27933/2012 2 VSPH 1119/2013-P1-10

US NESE N Í

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců JUDr. Františka Kučery a JUDr. Jiřího Goldsteina ve věci dlužnice Markéty Brockové, bytem Kurzova 2245/6, Praha 5, o odvolání Městské části Praha 13, sídlem Sluneční náměstí 13, Praha 5, zast. advokátem JUDr. Jaroslavem Zikou, sídlem Václavské náměstí 43, Praha 1, proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 98 INS 27933/2012-P1-3 ze dne 10.května 2013

tak to:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 98 INS 27933/2012-P1-3 ze dne 10.května 2013 se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odův odně ní:

Městský soud v Praze usnesením č.j. MSPH 98 INS 27933/2012-P1-3 ze dne 10.5.2013 odmítl přihlášku pohledávky Městské části Praha 13 (dále jen odvolatel) do insolvenčního řízení týkajícího se Markéty Brockové (dále jen dlužnice) a rozhodl o tom, že účast odvolatele v insolvenčním řízení právní mocí tohoto usnesení končí.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že usnesením č.j. MSPH 98 INS 27933/2012-A-10 ze dne 21.1.2013 byl zjištěn úpadek dlužnice a povoleno jeho řešení oddlužením splátkovým kalendářem. Odvolatel přihláškou ze dne 21.12.2012 doručenou soudu dne 27.12.2012 přihlásil do insolvenčního řízení pohledávky v celkové výši 504.302,60 Kč. Insolvenční správce Mgr. Milan Edelmann vyzval odvolatele podle ust. § 188 odst. 2 insolvenčního zákona k odstranění vad přihlášky a současně ho poučil o tom, že pokud nebude přihláška pohledávky ve stanovené lhůtě doplněna, nebude k přihlášce pohledávky přihlíženo. Výzva byla odvolateli doručena dne 6.3.2013. Odvolatel na výzvu reagoval podáním doručeným soudu dne 15.3.2013, ale nedoplnil přihlášku tak, aby ji bylo možné přezkoumat. Vzhledem k tomu postupoval soud podle ust. § 185 insolvenčního zákona, přihlášku odmítl a rozhodl, že účast odvolatele v insolvenčním řízení končí.

Proti tomuto usnesení Městského soudu v Praze se odvolatel včas odvolal. V odvolání uvedl, že nesprávnost napadeného usnesení spočívá v tom, že soud nepřihlédl k jeho tvrzením a zejména ke skutečnosti, že přihlášku řádně doplnil. Přihláškou byly přihlášeny pohledávky představující dlužné nájemné, některé z těchto pohledávek byly v mezidobí uhrazeny. Na výzvu insolvenčního správce reagoval odvolatel doplněním ze dne 11.3.2013, přesně odpověděl na všechny požadavky insolvenčního správce a doplnil, že celková výše přihlášených pohledávek činí 441.605,60 Kč.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Z ust. § 173 odst. 1 insolvenčního zákona vyplývá, že věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

Přihlášku pohledávky podle ust. § 176 insolvenčního zákona lze podat pouze na formuláři, jehož náležitosti stanoví jednací řád pro insolvenční řízení a jehož podoba je bezplatně zveřejněna ministerstvem spravedlnosti. Kromě obecných náležitostí podání (vymezených v ust. § 42 odst. 4 o.s.ř.) musí přihláška obsahovat důvod vzniku a výši přihlašované pohledávky (ust. § 174 odst. 2 insolvenčního zákona). K přihlášce pohledávky je nutné připojit listiny, kterých se přihláška dovolává (ust. § 177 insolvenčního zákona).

Insolvenční správce přezkoumá přihlášku pohledávky postupem podle ust. § 188 odst. 1 insolvenčního zákona. Nelze-li přihlášku přezkoumat pro její vady nebo neúplnost, vyzve insolvenční správce věřitele, aby ji opravil do patnácti dnů, nestanoví-li lhůtu delší. Současně jej poučí, jak je nutné opravu a doplnění provést. Přihlášky pohledávek, které nebyly včas a řádně doplněny nebo opraveny, předloží insolvenční správce insolvenčnímu soudu k rozhodnutí o tom, že se k přihlášce pohledávky nepřihlíží; o tomto následku musí být věřitel poučen (ust. § 188 odst. 2 insolvenčního zákona).

Podle ust. § 185 insolvenčního zákona nastala-li v průběhu insolvenčního řízení skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Pro odmítnutí přihlášky podle ust. § 185 insolvenčního zákona nepostačuje zjištění soudu, že věřitel přihlášku řádně a včas nedoplnil, nýbrž takové rozhodnutí soudu musí být založeno i na posouzení, zda přihláška je skutečně vadná či neúplná, zda insolvenční správce řádně věřitele vyzval k jejímu doplnění či odstranění vadnosti, zda jej poučil, jak při tom postupovat, a zda přihlášku pro tyto vady nelze přezkoumat. Názorem insolvenčního správce není soud vázán.

Odvolací soud považuje za nutné připomenout, že se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory podle ust. § 7 odst. 1 insolvenčního zákona použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li insolvenční zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení. To mimo jiné znamená, že i rozhodnutí vydaná v průběhu insolvenčního řízení musí odpovídat požadavkům vyjádřeným v ust. § 157, § 167 a § 169 občanského soudního řádu.

Ze spisu odvolací soud zjistil, že odvolatel přihlásil do insolvenčního řízení osm pohledávek v celkové výši 504.302,60 Kč, když ohledně pěti pohledávek odkázal na rozsudky Obvodního soudu pro Prahu 5 a ohledně zbývajících tří uvedl, že se jedná o dlužné nájemné. Podle sdělení odvolatele byl insolvenčním správcem vyzván výzvou ze dne 4.3.2013, aby přihlášku doplnil a opravil. Výzva však není v insolvenčním spise založena. Na výzvu reagoval odvolatel podáním ze dne 11.3.2013, v němž uvedl, že pohledávka č. 1 představuje dlužné nájemné ve výši 30.470,-Kč a odkázal přitom na platební rozkaz Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 6.1.2010, uvedl důvody vzniku pohledávek č. 3 a 6 a doplnil, že celkový nárok byl snížen o 180.950,-Kč.

Odvolací soud konstatuje, že napadené usnesení neobsahuje posouzení, zda přihláška je skutečně vadná či neúplná, a z jeho odůvodnění není tedy zřejmé, jak soud prvního stupně dospěl k závěru, že ji nelze přezkoumat. Vzhledem k tomu, že výzva není ve spise založena, nelze ani zjistit, v čem insolvenční správce spatřoval vadnost a neúplnost přihlášky a zda byl odvolatel srozumitelně poučen, jak má být přihláška doplněna. Soud prvního stupně se tím, zda insolvenční správce řádně odvolatele vyzval k doplnění či odstranění vadnosti přihlášky a zda ho řádně poučil o tom, jak má přihlášku doplnit, vůbec nezabýval.

Vzhledem ke shora popsaným vadám zmatečnostní povahy vylučujícím posouzení věcné správnosti napadeného rozhodnutí v odvolacím řízení postupoval odvolací soud podle ust. § 219a odst. 1 písm. a) a b) a § 221 odst. 1 písm. a) občanského soudního řádu, napadené usnesení zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Městského soudu v Praze.

V Praze dne 16.srpna 2013

JUDr. Jiří K a r e t a , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová