2 VSPH 1112/2012-P3-11
KSHK 41 INS 7202/2010 2 VSPH 1112/2012-P3-11

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužníka Jiřího Trojana, bytem K. Michla 258, Dobruška, o odvolání Ing. Davida Jánošíka, insolvenčního správce PROMA CZ s.r.o., sídlem Gočárova 1105/36, Hradec Králové, zast. advokátem JUDr. Pavlem Hráškem, sídlem Týnská 1053/21, Praha 1, proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 41 INS 7202/2010-P3-3 ze dne 2.července 2012

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 41 INS 7202/2010-P3-3 ze dne 2.července 2012 se mění tak, že se přihláška pohledávky Ing. Davida Jánošíka neodmítá a jeho účast v insolvenčním řízení neukončuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové usnesením č.j. KSHK 41 INS 7202/2010-P3-3 ze dne 2.7.2012 odmítl přihlášku pohledávky insolvenčního správce PROMA CZ s.r.o. Ing. Davida Jánošíka (dále jen odvolatel) ve výši 2.460.000,-Kč do insolvenčního řízení týkajícího se Jiřího Trojana (dále jen dlužník) a rozhodl o tom, že účast odvolatele v insolvenčním řízení končí právní mocí tohoto usnesení.

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že usnesením ze dne 30.6.2011, jež bylo potvrzeno usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 9.9.2011, rozhodl o úpadku dlužníka a vyzval jeho věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky do insolvenčního řízení, aby tak učinili do 30 dnů od zveřejnění rozhodnutí o úpadku. Odvolatel včas podanou přihláškou za dne 6.12.2010 přihlásil do insolvenčního řízení dlužníka nezajištěnou nevykonatelnou pohledávku ve výši 2.460.000,-Kč, přičemž jako právní důvod vzniku pohledávky uvedl uhrazenou mzdu na základě neplatné pracovní smlouvy, bezdůvodné obohacení a neoprávněný souběh výkonu funkce jednatele a ředitele společnosti. Na přezkumném jednání konaném dne 21.9.2011, jehož se odvolatel nezúčastnil, popřel insolvenční správce dlužníka Mgr. Pavel Bureš (dále jen správce) pravost přihlášené pohledávky. Vyrozuměním ze dne 22.9.2011, jež bylo odvolateli osobně doručeno téhož dne, ho správce vyrozuměl o popření pohledávky. Lhůta 30 dnů k podání určovací žaloby začala plynout dne 22.9.2011 a skončila dne 21.10.2011. Protože odvolatel žalobu do konce lhůty nepodal, postupoval soud podle ust. § 185 insolvenčního zákona a rozhodl, jak uvedeno výše.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Hradci Králové se odvolatel včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil. V odvolání namítal, že ho správce v rozporu s ust. § 197 odst. 2 insolvenčního zákona o popření pohledávky nevyrozuměl, neboť mu listinu obsahující vyrozumění nedoručil. Poukázal na to, že tato listina byla dne 22.9.2011 převzata osobou, která nebyla jeho zaměstnankyní a nikdy k němu neměla ani jakýkoli jiný vztah, jenž by zakládal oprávnění přebírat za něj písemnosti. Jedná se zřejmě o zaměstnankyni Společné advokátní kanceláře sídlící na stejné adrese jako on. Doručování písemnosti mělo podle jeho názoru takové vady, že je nelze považovat za způsobilé vyvolat jakékoliv právní následky.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům :

Podle ust. § 185 insolvenčního zákona odmítne insolvenční soud přihlášku, jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží.

Dle ust. § 198 odst. 1 věty prvé insolvenčního zákona mohou věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Dle ust. § 197 odst. 2 téhož zákona insolvenční správce písemně vyrozumí věřitele, jehož nevykonatelná přihlášená pohledávka byla popřena při přezkumném jednání, jehož se nezúčastnil, o popření pohledávky, a to i tehdy, je-li popření uvedeno v upraveném seznamu přihlášených pohledávek.

Jak již popsáno výše, insolvenční soud v odůvodnění napadeného rozhodnutí uvedl, že vyrozumění správce ze dne 22.9.2011 o popření pohledávky bylo odvolateli doručeno osobně téhož dne. Odvolací soud však zjistil, že ve spise není založen žádný doklad, z něhož by bylo možné tuto skutečnost ověřit a dovodit, že tomu tak skutečně bylo. Doručení vyrozumění odvolateli sice zmínil správce v podání ze dne 22.4.2012, ale uvedl v něm, že vyrozumění bylo odvolateli doručeno do jeho sídla na adresu Gočárova 1105, Hradec Králové (viz předložená kopie). Doručení bylo provedeno prostřednictvím asistentky insolvenčního správce p. Šárky Tilhonové, která vyrozumění osobně předala v sídle věřitele, a to administrativní pracovnici, jež uvedla, že pro věřitele přebírá poštovní zásilky . Na kopii vyrozumění, již správce připojil k podání, je pak v levém dolním rohu vyznačeno razítko SPOLEČNÉ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE , sídlem Gočárova 1105, 500 02 Hradec Králové, rukou připsanou poznámkou převzala 22.9.2011 a nečitelným podpisem. Jinými slovy, v daném případě nejenže nebylo prokázáno doručení vyrozumění osobně odvolateli, jak uvedl insolvenční soud v odůvodnění napadeného usnesení, ale zřejmě mu nebylo doručeno vůbec, když je od asistentky správce převzala neznámá osoba zaměstnaná u Společné advokátní kanceláře sídlící na stejné adrese jako odvolatel.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora shledal odvolací soud odvolání odvolatele důvodným, podle ust. § 220 odst. 1 za použití § 167 odst. 2 občanského soudního řádu napadené usnesení změnil a rozhodl o tom, že se přihláška pohledávky odvolatele neodmítá a jeho účast v insolvenčním řízení neukončuje.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 28.listopadu 2012

JUDr. Jiří Kareta, v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Borodáčová