2 VSPH 1110/2015-B-48
KSHK 45 INS 18084/2011 2 VSPH 1110/2015-B-48

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců Mgr. Martina Lišky a Mgr. Kláry Halové ve věci dlužníka Martina Mičíka, bytem Jičíněves 66, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 45 INS 18084/2011-B-32 ze dne 3. března 2015

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 45 INS 18084/2011-B-32 ze dne 3. března 2015 se v bodech I. a II. výroku potvrzuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové usnesením č.j. KSHK 45 INS 18084/2011-B-32 ze dne 3.3.2015 zrušil schválené oddlužení Martina Mičíka (dále jen dlužník) a prohlásil na jeho majetek konkurs (body I. a II. výroku) s tím, že bude projednáván jako konkurs nepatrný (bod III. výroku).

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že usnesením ze dne 7.3.2012 (č.d. A-9) rozhodl o úpadku dlužníka a insolvenčním správcem ustanovil Mgr. Jana Urbana (dále jen správce) a usnesením ze dne 9.8.2012 (č.d. B-8) schválil oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře. Do insolvenčního řízení přihlásilo pohledávky v celkové výši 350.857,03 Kč šest nezajištěných věřitelů, všechny byly zjištěny, neboť je správce i dlužník uznali. Podáním doručeným soudu dne 29.10.2014 správce sdělil, že v srpnu a říjnu 2014 nebyly uhrazeny splátky ve výši 1.700,-Kč dle smlouvy o důchodu ze dne 19.4.2012 a v září 2014 byla na účet majetkové podstaty z tohoto titulu připsána pouze částka 1.400,-Kč. Srážky ze mzdy dlužníka za srpen a říjen 2014 nedosahovaly výše umožňující plné uspokojení pohledávky na výživném: za srpen činí nedoplatek 27,-Kč a za říjen 165,-Kč, na uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů tak v tomto období nebylo poukázáno nic. Nedoplatky na výživném za období od června do srpna 2014 byly vyrovnány v září 2014. Ke dni podání zprávy byl dlužník nadále zaměstnán u Amulet-chráněné dílny, s.r.o. Podle schváleného splátkového kalendáře měly být pohledávky nezajištěných věřitelů po 26 měsících oddlužení uspokojeny ze srážek ze mzdy dlužníka a z poskytovaného důchodu v rozsahu 13%, ale byly uspokojeny pouze v rozsahu 1,45%. Na jednání konaném dne 16.12.2014 sdělil správce, že zaměstnavatel dlužníka zasílá na účet majetkové podstaty cca 2.500,-Kč-2.800,-Kč měsíčně, z nichž správce hradí výživné ve výši 1.700,-Kč měsíčně, své nároky a zbytek rozděluje na uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů. Finanční částka dle smlouvy o důchodu byla v plném rozsahu poskytnuta pouze dvakrát, aktuální dluh na výživném činí 86,-Kč, na nárocích správce 5.445,-Kč a na splátkovém kalendáři 42.279,-Kč. Dlužník výplatními páskami doložil, že jeho čistý měsíční příjem činí cca 10.000,-Kč, uvedl, že poskytovatelka důchodu není schopna poskytovat částku 1.700,-Kč, že on nemá jiný příjem ani žádný majetek a dluh na splátkovém kalendáři není schopen uhradit. Na základě těchto zjištění dovodil soud, že dlužník není schopen plnit splátkový kalendář a podle ust. § 418 odst. 1 insolvenčního zákona rozhodl o zrušení schváleného oddlužení a o prohlášení konkursu na majetek dlužníka, jak uvedeno shora.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Hradci Králové se dlužník včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud změnil tak, že rozhodne o tom, že se oddlužení nezrušuje a konkurs na jeho majetek neprohlašuje. V odvolání uvedl, že po celou dobu oddlužení řádně pracoval u Amulet-chráněné dílny, s.r.o. a vzhledem k nemoci, jež byla i příčinou jeho finančních těžkostí, si nemohl nalézt lépe placené zaměstnání. Od 1.4.2015 však nastoupí do pracovního poměru u Magna Exteriors a interiors (Bohemia), s.r.o., kde bude pobírat vyšší plat, jenž mu umožní hradit řádně splátky dle splátkového kalendáře. K doložení tohoto tvrzení předložil dlužník podáním ze dne 8.4.2015 odvolacímu soudu pracovní smlouvu, již dne 1.4.2015 uzavřel se shora uvedenou obchodní společností, oznámení o výši přiznaného individuálního ohodnocení a prémie a informaci o právech a povinnostech vyplývajících z pracovního poměru z téhož dne.

Podáním ze dne 3.6.2015 potvrdil správce, že do 31.3.2015 byl dlužník zaměstnán u Amulet-chráněné dílny, s.r.o. a od 1.4.2015 je zaměstnán u Magna Exteriors a interiors (Bohemia), s.r.o., přičemž i po zrušení schváleného oddlužení jsou na účet majetkové podstaty poukazovány srážky ze mzdy dlužníka, z nichž správce hradí výživné na nezletilé dítě dlužníka. V podání ze dne 22.6.2015 správce upřesnil, že čistá mzda dlužníka za duben a květen 2015 činila 14.650,-Kč, resp. 14.549,-Kč, průměrná čistá mzda tedy činí 14.609,-Kč a zákonná srážka z ní 5.660,-Kč. Vzhledem k tomu, že ve zbývajícím průběhu oddlužení by bylo třeba uhradit výživné ve výši 44.200,-Kč (1.700,-Kč měsíčně), nároky správce ve výši 38.115,-Kč (dluh ve výši 5.445,-Kč za období od zrušení schváleného oddlužení a pak 30x po 1.089,-Kč měsíčně) a nejméně 98.706,-Kč na pohledávky nezajištěných věřitelů (dosud na ně bylo uhrazeno pouze 6.552,-Kč), dovodil správce, že na účet majetkové podstaty by muselo být poukazováno alespoň 6.112,-Kč měsíčně, tj. o 452,-Kč měsíčně více, než činí zákonná srážka ze mzdy dlužníka.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené rozhodnutí i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto závěrům:

Podle ust. § 418 odst. 1 insolvenčního zákona zruší insolvenční soud schválené oddlužení a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení (písm. a), nebo se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit (písm. b), nebo v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení plánu oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti (písm. c), anebo to navrhne dlužník (písm. d). Podle ust. § 418 odst. 3 téhož zákona zruší insolvenční soud schválené oddlužení a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem také tehdy, vyjdou-li po schválení oddlužení najevo okolnosti, na jejichž základě lze důvodně předpokládat, že oddlužením je sledován nepoctivý záměr. Podle ust. § 418 odst. 4 téhož zákona může insolvenční soud vydat rozhodnutí podle odstavce 1 a 3, jen dokud nevezme na vědomí splnění oddlužení. Učiní tak po jednání, ke kterému předvolá dlužníka, insolvenčního správce, věřitelský výbor a věřitele, který zrušení oddlužení navrhl. Rozhodnutí podle odstavce 1 a písm. a) až c) může insolvenční soud vydat i bez návrhu.

Ze spisu odvolací soud ověřil, že usnesením ze dne 9.8.2012 (č.d. B-8) schválil insolvenční soud oddlužení dlužníka splátkovým kalendářem a že údaje o jeho dosavadním plnění včetně správcem provedeného výpočtu částky, již by bylo třeba uhradit do konce oddlužení v případě, že by nebylo zrušeno a úpadek dlužníka by nebyl řešen konkursem, odpovídají obsahu spisu. Zjištění a závěry soudu prvního stupně vyjádřené v odůvodnění napadeného usnesení přitom dlužník ničím nezpochybnil. Z dlužníkem předložené pracovní smlouvy ze dne 1.4.2015 a listin, jež odvolacímu soudu předložil spolu s ní, pak odvolací soud zjistil, že od 1.4.2015 nastoupil u Magna Exteriors a interiors (Bohemia), s.r.o. na pracovní místo operátor výroby a bude mu náležet hrubá mzda ve výši 18.200,-Kč sestávající z částek 9.700,-Kč dle mzdového tarifu, 3.040,-Kč za individuální ohodnocení a 5.460,-Kč na prémii, čemuž odpovídá čistá mzda za duben a květen 2015. Přestože dlužník na jednání před odvolacím soudem tvrdil, že mu po uplynutí tříměsíční zkušební doby bude podle pracovní smlouvy náležet vyšší mzda, případně že poté bude přeřazen na lépe placené pracovní místo výstupního kontrolora, ze smlouvy odvolací soud zjistil, že žádné ujednání o zvýšení mzdy neobsahuje, a tvrzení o přeřazení na lépe placené pracovní místo dlužník ničím nedoložil. Tato zjištění vedla odvolací soud k závěru, že ani po změně zaměstnavatele nebude dlužník schopen splnit podmínky schváleného oddlužení.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání dlužníka důvodným a napadené usnesení podle ust. § 219 občanského soudního řádu v bodech I. a II. výroku jako věcně správné potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové.

V Praze dne 3. července 2015

JUDr. Jiří K a r e t a, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová