2 VSPH 1099/2011-P26-29
KSUL 44 INS 1363/2009 2 VSPH 1099/2011-P26-29

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužníka SEVEROČESKÁ ARMATURKA, a.s., sídlem Jateční 1588/49, Ústí nad Labem, o odvolání AZ Consult, a.s., sídlem Koněvova 1127/56, Praha 3, proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 44 INS 1363/2009-P26-6 ze dne 29.března 2011

takto:

Odvolání se odmítá.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem usnesením č.j. KSUL 44 INS 1363/2009-P26-6 ze dne 29.3.2011 v insolvenčním řízení vedeném na majetek SEVEROČESKÁ ARMATURKA, a.s. (dále jen dlužník) uložil AZ Consult, a.s. (dále jen odvolatel), aby ve prospěch majetkové podstaty dlužníka zaplatil 21.365.314,94 Kč, odmítl přihlášku jeho pohledávky do výše 504.521,96 Kč a rozhodl, že právní mocí tohoto usnesení končí účast odvolatele v insolvenčním řízení.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že odvolatel přihlásil do insolvenčního řízení pohledávku v celkové výši 21.869.836,90 Kč, jež byla zjištěna do výše 504.521,96 Kč, do výše 21.232.569,94 Kč byla odmítnuta usnesením č.j. KSUL 44 INS 1363/2009-P26-4 ze dne 5.11.2009, jež nabylo právní moci dne 27.11.2009, a do výše 132.745,-Kč byla odmítnuta usnesením č.j. KSUL 44 INS 1363/2009-P26-5 ze dne 8.2.2010, jež nabylo právní moci dne 27.2.2010. Protože odvolatel vykonával na přezkumném jednání konaném dne 27.8.2009 práva spojená s nezjištěnou pohledávkou, jež byla následně do výše 21.365.314,94 Kč pravomocně odmítnuta, uložil mu insolvenční soud podle ust. § 178 insolvenčního zákona, aby tuto částku zaplatit ve prospěch majetkové podstaty. Současně odmítl podle ust. § 185 téhož zákona jeho pohledávku ve výši 504.521,96 Kč, neboť se k ní podle ust. § 178 insolvenčního zákona nepřihlíží, a rozhodl o ukončení účasti odvolatele v insolvenčním řízení.

Toto usnesení napadl odvolatel podáním ze dne 11.4.2011, jež označil jako odvolání proti shora uvedenému rozhodnutí a v němž toliko upozornil na to, že Městský soud v Praze usnesením č.j. MSPH 91 INS 904/2011-A-15 ze dne 6.4.2011, tj. po vydání napadeného usnesení, prohlásil na jeho majetek konkurs. Je proto přesvědčen o tom, že podle ust. § 263 odst. 1 insolvenčního zákona došlo k přerušení řízení, v němž mu byla uložena povinnost, která má být uspokojena z jeho majetkové podstaty.

Protože v rozporu s ust. § 205 odst. 1 občanského soudního řádu odvolatel neuvedl, v čem spatřuje nesprávnost napadeného rozhodnutí nebo postupu soudu vedoucího k jeho vydání (odvolací důvod) a čeho se v odvolacím řízení domáhá (odvolací návrh), vyzval ho soud prvního stupně usnesením č.j. KSUL 44 INS 1363/2009-P26-25 ze dne 30.12.2011 k doplnění podání a k odstranění vad odvolání do patnácti dnů od doručení výzvy, přičemž ho současně poučil o následku spočívajícím v odmítnutí návrhu v případě, že vytčené vady neodstraní a v řízení nebude možné pokračovat.

Protože na výzvu, jež mu byla doručena dne 9.1.2012, odvolatel nereagoval, své podání nedoplnil a vytčené nedostatky neodstranil, odvolací soud jeho odvolání pro absenci zákonem předepsaných náležitostí podle ust. § 43 odst. 2 občanského soudního řádu za použití ust. § 211 téhož zákona odmítl.

Pouze pro úplnost považoval odvolací soud za nutné uvést, že podle jeho názoru nelze sankci ukládanou podle ust. § 178 insolvenčního zákona kvalifikovat než jako mimosmluvní sankci postihující majetek dlužníka, jež je dle ust. § 170 odst. 1 písm. d) téhož zákona vyloučena z uspokojení v insolvenčním řízení. Prohlášení konkursu na majetek odvolatele proto nezpůsobuje přerušení řízení, v němž je tato sankce ukládána, neboť tento účinek připíná ust. § 263 odst. 1 insolvenčního zákona toliko k řízením o právech a povinnostech, která se týkají majetkové podstaty nebo které mají být uspokojeny z majetkové podstaty, jejichž účastníkem je dlužník, v daném případě odvolatel.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 13. dubna 2012

JUDr. Jiří K a r e t a, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva