2 VSPH 1094/2012-A-28
KSCB 26 INS 22528/2011 2 VSPH 1094/2012-A-28

Usnesení

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužníka Mikuláše Tomi, bytem Blatenská 88, Radomyšl, zahájené na návrh Komerční banky, a.s., sídlem Na Příkopě 33, Praha 1, zast. advokátem JUDr. Petrem Balcarem, sídlem Revoluční 15, Praha 1, o odvolání navrhovatele proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 26 INS 22528/2011-A-21 ze dne 28.června 2012

takto:

Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 26 INS 22528/2011-A-21 ze dne 28.června 2012 se m ě n í tak, že se řízení o odvolání navrhovatele Komerční banky, a.s. proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 26 INS 22528/2011-A-18 ze dne 23.května 2012 n e z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Českých Budějovicích usnesením č.j. KSCB 26 INS 22528/2011-A-21 ze dne 28.6.2012 zastavil řízení o odvolání Komerční banky, a.s. (dále jen navrhovatel) proti usnesení téhož soudu č.j. KSCB 26 INS 22528/2011-A-18 ze dne 23.5.2012, jímž byl zamítnut insolvenční návrh navrhovatele proti Mikuláši Tomi (dále jen dlužník).

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že přes výzvu obsaženou v usnesení č.j. KSCB 26 INS 22528/2011-A-20 ze dne 8.6.2012 nezaplatil odvolatel ve stanovené lhůtě soudní poplatek za odvolání ve výši 2.000,-Kč dle položky 22 bodu 11 (ve spojení s položkou 4 bodem 1 písmenem c) Sazebníku soudních poplatků. Soud proto odvolací řízení dle ust. § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb. ve znění pozdějších změn (dále jen zákon o soudních poplatcích) zastavil.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích se navrhovatel včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil. V odvolání uvedl, že k nezaplacení soudního poplatku došlo vlivem souhry nepříznivých okolností. Protože má zájem na tom, aby insolvenční řízení dále probíhalo, soudní poplatek ve lhůtě pro podání odvolání zaplatil.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Ze spisu odvolací soud ověřil, že do vydání napadeného usnesení navrhovatel skutečně neuhradil soudní poplatek za odvolání proti usnesení č.j. KSCB 26 INS 22528/2011-A-18 ze dne 23.5.2012. Pro rozhodnutí o odvolání proti napadenému usnesení je však podstatné, že ke dni 25.7.2012, jak plyne z údajů zveřejněných v insolvenčním rejstříku pod položkou A-24 dne 9.8.2012 ve 14 hod. 14 min., již navrhovatel soudní poplatek za odvolání ve výši 2.000,-Kč uhradil.

Odvolací soud proto podle ust. § 220 odst. 1 za použití § 167 odst. 2 občanského soudního řádu napadené usnesení změnil a rozhodl o tom, že se řízení o odvolání navrhovatele proti usnesení č.j. KSCB 26 INS 22528/2011-A-18 ze dne 23.5.2012 nezastavuje.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 25.října 2012

JUDr. Jiří Kareta, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Vladimíra Chalupová