2 VSPH 109/2011-A-14
KSLB 76 INS 12587/2010 2 VSPH 109/2011-A-14

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a ze soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužníka Romana Bobaly, bytem Textilanská 636, Chrastava, zahájené na návrh dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky v Liberci č.j. KSLB 76 INS 12587/2010-A-6 ze dne 23.listopadu 2010

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky v Liberci č.j. KSLB 76 INS 12587/2010-A-6 ze dne 23.listopadu 2010 se potvrzuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci usnesením č.j. KSLB 76 INS 12587/2010-A-6 ze dne 23.11.2010 odmítl insolvenční návrh Romana Bobaly (dále jen dlužník) spojený s návrhem na povolení oddlužení.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že mu byl dne 26.10.2010 doručen insolvenční návrh dlužníka. Soud shledal, že návrh neobsahuje všechny zákonem předepsané náležitosti ani přílohy. Usnesením č.j. KSLB 76 INS 12587/2010-A-5 ze dne 1.11.2010 proto dlužníka vyzval, aby do 7 dnů ode dne doručení tohoto usnesení doplnil svůj návrh o seznam svého majetku včetně svých pohledávek a seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů. Rovněž ho poučil o tom, že seznamy majetku a závazků musejí být podepsané a dlužník v nich musí výslovně prohlásit, že jsou správné a úplné. Dále soud dlužníka poučil o tom, že nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, soud jej odmítne. Dlužník požadované listiny ve stanovené lhůtě nepředložil. Soud proto postupoval podle ust. § 128 odst. 2 insolvenčního zákona a insolvenční návrh dlužníka odmítl.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky v Liberci se dlužník včas odvolal a tvrdil, že špatně pochopil druhý dopis soudu, který se týkal jeho majetku a dluhů. Proto žádá, aby bylo v insolvenčním řízení pokračováno.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 128 odst. 1 insolvenčního zákona odmítne insolvenční soud insolvenční návrh, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný anebo neurčitý, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení; učiní tak neprodleně, nejpozději do 7 dnů poté, co byl insolvenční návrh podán. Ustanovení § 43 občanského soudního řádu se nepoužije. Náležitosti insolvenčního návrhu vymezuje ust. § 103 odst. 1 a 2 insolvenčního zákona. Kromě požadavku, aby obsahoval obecné náležitosti podání, musí insolvenční návrh obsahovat označení insolvenčního navrhovatele a dlužníka, musí v něm být uvedeny rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek, skutečnosti, ze kterých vyplývá oprávnění podat návrh, není-li insolvenčním navrhovatelem dlužník, musí být označeny důkazy, kterých se insolvenční navrhovatel dovolává, a musí z něj být patrno, čeho se jím insolvenční navrhovatel domáhá.

Podle ust. § 128 odst. 2 insolvenčního zákona určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu, nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti. Tato lhůta nesmí být delší než 7 dnů; to neplatí, jde-li o insolvenční návrh podle § 98 odst. 1. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne.

Ust. § 104 téhož zákona ukládá dlužníkovi, jenž podává insolvenční návrh, povinnost připojit k němu určité přílohy (seznamy majetku, závazků a zaměstnanců a listiny, které dokládají úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek), a v odstavcích 2 a 3 vymezuje obsah seznamu majetku a seznamu závazků. Odstavec 4 dlužníkovi ukládá, aby seznamy (týká se všech požadovaných seznamů) podepsal a aby v nich výslovně uvedl, že jsou správné a úplné, a ohledně seznamů majetku a seznamu zaměstnanců vyžaduje, aby skutečnost, že žádné dlužníky nebo zaměstnance nemá, v těchto seznamech uvedl.

Ze spisu odvolací soud zjistil, že soud prvního stupně vyzval usnesením č.j. KSLB 76 INS 12587/2010-A-5 ze dne 1.11.2010 dlužníka, aby do 7 dnů od doručení výzvy doplnil návrh o seznam svého majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků a o seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů. Poučil ho, jaké údaje má do seznamů uvést, i o tom, že musí obsahovat jeho prohlášení o tom, že údaje jsou úplné a správné. Současně ho poučil o následcích, pokud tak neučiní. Výzva byla dlužníkovi doručena dne 3.11.2010. Přestože insolvenční soud vyčkal více než dvacet dní, dlužník ani po uplynutí stanovené lhůty požadované listiny nepředložil. Soudu prvního stupně proto nelze vytknout žádné pochybení, když za této situace postupoval podle ust. § 128 odst. 2 insolvenčního zákona a insolvenční návrh odmítl.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání dlužníka důvodným a podle ust. § 219 občanského soudního řádu napadené usnesení potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat dovolání do dvou měsíců od jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky v Liberci.

V Praze dne 31.května 2011 JUDr. Jiří K a r e t a , v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Borodáčová