2 VSPH 1088/2013-B-33
KSHK 41 INS 15080/2011 2 VSPH 1088/2013-B-33

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců Mgr. Tomáše Brauna a Mgr. Martina Lišky ve věci dlužníka JPAP, s.r.o., sídlem Vančurovo nám., Hradec Králové, o odvolání České republiky-Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj, sídlem Horova 17, Hradec Králové, Územní pracoviště v Hradci Králové, U Koruny 1632, Hradec Králové, proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 41 INS 15080/2011-B-25 ze dne 7.května 2013

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 41 INS 15080/2011-B-25 ze dne 7.května 2013 se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové v insolvenčním řízení vedeném na majetek JPAP, s.r.o. (dále jen dlužník) rozvrhovým usnesením č.j. KSHK 41 INS 15080/2011-B-25 ze dne 7.5.2013 rozhodl o tom, že zjištěné pohledávky nezajištěných věřitelů v celkové výši 198.099,13 Kč budou z částky 13.511,70 Kč uspokojeny v rozsahu 6,821 % s tím, že nezajištěným věřitelům označeným v bodě I. výroku budou vyplaceny částky tam uvedené (bod I. výroku), insolvenčnímu správci JUDr. Janu Malému (dále jen správce) uložil provést rozvrh do 30 dnů ode dne právní moci rozhodnutí (bod II. výroku), věřitelům uložil, aby správci sdělili bankovní spojení (bod III. výroku), správci uložil, aby mu podal písemnou zprávu o provedení rozvrhu (bod IV. výroku), a rozhodl o vyvěšení rozhodnutí na úřední desce a o jeho publikaci v insolvenčním rejstříku (bod V. výroku).

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že usnesením ze dne 10.10.2011 zjistil úpadek dlužníka, prohlásil na jeho majetek konkurs a ustanovil správce do funkce a usnesením ze dne 11.2.2013, jež nabylo právní moci dne 19.3.2013, schválil konečnou zprávu a vyúčtování odměny a hotových výdajů správce. Po uspokojení pohledávek za podstatou zbyla z výtěžku zpeněžení ve výši 74.810,26 Kč k rozdělení na uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů částka 13.511,70 Kč. Podáními ze dne 27.2.2013 a 29.4.2013 předložil správce soudu návrh na rozvrh. Protože objem zjištěných pohledávek činí 198.099,13 Kč a na něj připadá výtěžek ve výši 13.511,70 Kč, budou zjištěné pohledávky uspokojeny v rozsahu 6,821 %.

Proti tomuto usnesení se včas odvolal věřitel Česká republika-Finanční úřad pro Královéhradecký kraj (dále jen odvolatel) a požadoval, aby je odvolací soud zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení. V odvolání namítal, že v řízení byla zjištěna jeho přihlášená pohledávka ve výši 23.917,-Kč. Protože v návrhu na rozvrh ze dne 27.2.2013 vypočítal správce chybně částku, jež měla připadnout na částečné uspokojení jeho pohledávky (dle výpočtu správce mělo jít o částku 1.595,-Kč, dle výpočtu odvolatele o částku 1.625,-Kč), upozornil ho odvolatel na chybu. Správce proto předložil soudu dne 29.4.2013 opravený návrh, v němž však opět chybně uvedl částku připadající na uspokojení pohledávky odvolatele (tentokrát 1.579,-Kč), a soud následně vydal napadené usnesení, jímž rozhodl o vyplacení částky 1.579,-Kč odvolateli.

Správce ve vyjádření k odvolání uvedl, že uznává jeho oprávněnost, a soudu proto předkládá nový, opravený návrh na vydání rozvrhového usnesení.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jemu předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 306 insolvenčního zákona předloží insolvenční správce insolvenčnímu soudu po právní moci rozhodnutí o schválení konečné zprávy návrh rozvrhového usnesení, v němž uvede, kolik má být vyplaceno na každou pohledávku uvedenou v upraveném seznamu přihlášených pohledávek (odst. 1). Insolvenční soud přezkoumá věcnou správnost návrhu předloženého insolvenčním správcem. Poté vydá rozvrhové usnesení, v němž určí částky, které mají být věřitelům vyplaceny (odst. 2). Všichni věřitelé zahrnutí do rozvrhu se uspokojují poměrně vzhledem k výši jejich pohledávky tak, jak byla zjištěna (odst. 3).

Jak je zřejmé z toho, co uvedeno shora, vydal v daném případě insolvenční soud rozvrhové usnesení podle návrhu, jenž i správce ve shodě s odvolatelem označil za nesprávný. Věcně správným tedy nemůže být ani napadené rozvrhové usnesení.

Na základě těchto zjištění shledal odvolací soud odvolání odvolatele důvodným a podle ust. § 219a odst. 1 písm. a) a § 221 odst. 1 písm. a) občanského soudního řádu napadené usnesení zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení s tím, že dříve než vydá nové rozvrhové usnesení, důsledně přezkoumá věcnou správnost správcem předloženého návrhu, zejména údaje ohledně výše zjištěných pohledávek věřitelů a správnosti výpočtu částek, jež mají být na částečné uspokojení těchto pohledávek vyplaceny.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové.

V Praze dne 21.ledna 2014

JUDr. Jiří Kareta, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová