2 VSPH 1087/2013-B-34
KSHK 41 INS 12938/2011 2 VSPH 1087/2013-B-34

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců Mgr. Tomáše Brauna a Mgr. Martina Lišky ve věci dlužnice Gabriely Fekové, bytem tř. Edvarda Beneše 1747/1, Hradec Králové, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 41 INS 12938/2011-B-27 ze dne 2. května 2013

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 41 INS 12938/2011-

B-27 ze dne 2. května 2013 se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové usnesením č.j. KSHK 41 INS 12938/2011-B-27 ze dne 2.5.2013 zrušil schválené oddlužení Gabriely Fekové (dále jen dlužnice) plněním splátkového kalendáře (bod I. výroku), na majetek dlužnice prohlásil konkurs (bod II. výroku) s tím, že bude projednáván jako nepatrný (bod III. výroku), a rozhodl, že účinky prohlášení konkursu nastávají zveřejněním rozhodnutí v insolvenčním rejstříku (bod IV. výroku).

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že usnesením ze dne 23.8.2011 zjistil úpadek dlužnice, povolil jeho řešení oddlužením a insolvenčním správcem ustanovil JUDr. Jana Malého (dále jen správce) a usnesením ze dne 7.11.2011 schválil oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře s tím, že stanovené splátky bude platit od 25.12.2011. Dne 28.2.2013 informoval správce soud o tom, že proti dlužnici byl vydán trestní příkaz, který není dosud v právní moci, a zprávu ze dne 8.3.2013 mu sdělil, že trestní příkaz Okresního soudu v Hradci Králové č.j. 1 T 1/2013-317 ze dne 21.1.2013 nabyl právní moci, a navrhl mu, aby podle ust. § 405 insolvenčního zákona zrušil schválené oddlužení. Z trestního příkazu soud zjistil, že dlužnice byla uznána vinnou ze spáchání přečinu úvěrového podvodu dle ust. § 211 odst. 1 a podvodu dle ust. § 209 odst. 1 trestního zákoníku a byl jí uložen úhrnný trest odnětí svobody v trvání 7 měsíců s podmíněným odkladem na dobu 2 let.

S poukazem ust. § 395 odst. 1 a odst. 3 písm. h) insolvenčního zákona insolvenční soud ze skutečnosti, že dlužnice byla trestním příkazem pravomocně odsouzena za spáchání přečinů majetkové povahy, dovodil, že podáním návrhu na povolení oddlužení sledovala nepoctivý záměr. Proto schválené oddlužení zrušil a na majetek dlužnice prohlásil konkurs s tím, že vzhledem ke splnění podmínek ust. § 314 odst. 1 písm. a) insolvenčního zákona bude projednáván jako nepatrný.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Hradci Králové se dlužnice včas odvolala a požadovala, aby je odvolací soud zrušil a umožnil jí nadále řešit úpadek oddlužením plněním splátkového kalendáře. V odvolání uvedla, o oddlužení žádala z důvodu těhotenství v době, kdy jako tělesně postižená pracovala v chráněné dílně. Finanční prostředky si nepůjčovala pro vlastní potřebu, ale z důvodu špatné finanční situace svých sourozenců, přičemž v úvěrové smlouvě uvedla některé nepravdivé informace podle rady zaměstnanců věřitelské firmy. Zdůrazňovala, že své závazky podle splátkového kalendáře plnila, a tvrdila, že pokračování v oddlužení bude nepochybně výhodnější i pro věřitele.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené rozhodnutí i řízení jemu předcházející a dospěl k těmto závěrům:

Podle ust. § 412 odst. 1 insolvenčního zákona je dlužník povinen po dobu trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře a) vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost a v případě, že je nezaměstnaný, usilovat o získání příjmu; nesmí rovněž odmítat splnitelnou možnost příjem si obstarat, b) hodnoty získané dědictvím a darem zpeněžit a jejich výtěžek, stejně jako jiné své mimořádné příjmy, použít k mimořádným splátkám nad rámec splátkového kalendáře, c) bez zbytečného odkladu oznámit insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru každou změnu svého bydliště nebo sídla a zaměstnání, d) vždy k 15. lednu a k 15. červenci kalendářního roku předložit insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru přehled svých příjmů za uplynulých 6 kalendářních měsíců, e) nezatajovat žádný ze svých příjmů a na žádost insolvenčního soudu, insolvenčního správce nebo věřitelského výboru předložit k nahlédnutí svá daňová přiznání za období trvání plánu oddlužení, f) neposkytovat nikomu z věřitelů žádné zvláštní výhody, g) nepřijímat na sebe nové závazky, které by nemohl v době jejich splatnosti splnit.

Podle ust. § 418 odst. 1 insolvenčního zákona zruší insolvenční soud schválené oddlužení a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení (písm. a), nebo se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit (písm. b), nebo v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení plánu oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti (písm. c), anebo to navrhne dlužník (písm. d). Podle ust. § 418 odst. 3 téhož zákona může insolvenční soud vydat rozhodnutí podle odstavce 1, jen dokud nevezme na vědomí splnění oddlužení. Učiní tak po jednání, ke kterému předvolá dlužníka, insolvenčního správce, věřitelský výbor a věřitele , který zrušení oddlužení navrhl. Rozhodnutí podle odstavce 1 písm. a) až c) může insolvenční soud vydat i bez návrhu.

Podle ustálené soudní judikatury vyjádření např. v usnesení Vrchního soudu v Praze sp. zn. MSPH 93 INS 1923/2008, 3 VSPH 463/2010-B je insolvenční soud i ve stadiu řízení po schválení oddlužení do jeho splnění i bez návrhu oprávněn zrušit schválené oddlužení podle ust. § 418 insolvenčního zákona, vyjde-li v něm najevo nepoctivý záměr dlužníka ve smyslu ust. § 395 insolvenčního zákona.

Jak plyne z ust. § 418 odst. 1 a 3 insolvenčního zákona, jež je citováno shora, a z toho, co uvedeno výše, zruší insolvenční soud schválené oddlužení a rozhodne o způsobu řešení úpadku dlužníka konkursem v případě, že jsou splněny podmínky vymezené alternativně v odstavci 1 tohoto ustanovení pod písmeny a) až d), přičemž judikatura připouští, že důvodem může být i naplnění podmínek ust. § 395 téhož zákona, a to-jak je výslovně uvedeno v odstavci 3 tohoto ustanovení-po jednání, k němuž předvolá dlužníka, insolvenčního správce, věřitelský výbor a věřitele, který zrušení oddlužení navrhl. Vyjma případu, kdy zrušení oddlužení navrhne dlužník, může insolvenční soud vydat rozhodnutí o zrušení schváleného oddlužení i bez návrhu.

Z odůvodnění napadeného usnesení je zřejmé, že insolvenční soud rozhodl o zrušení schváleného oddlužení vycházeje z faktu, že dlužnice byla pravomocně odsouzena za přečiny majetkové povahy, aniž by blíže vysvětlil, z čeho dovodil, že podáním návrhu na povolení oddlužení sledovala nepoctivý záměr. Poukázal totiž toliko na ust. § 395 odst. 3 písm. b) insolvenčního zákona ve znění účinném v době vydání napadeného rozhodnutí, aniž by dlužnici umožnil prokázat skutečnosti, z nichž by bylo lze usuzovat, že se o nepoctivý záměr nejedná (viz poslední část věty za středníkem). Kromě toho, a to je pro rozhodnutí o odvolání dlužnice naprosto zásadní, insolvenční soud nedostál požadavku ust. § 418 odst. 3 insolvenčního zákona a napadené usnesení vydal, aniž by provedl jednání za účelem zjištění zákonem stanovených předpokladů podmiňujících zrušení schváleného oddlužení.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora shledal odvolací soud odvolání dlužnice důvodným, neboť dospěl k názoru, že řízení je postiženo vadami, jež mohly mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, a za odvolacího

řízení nemohla být zjednána náprava, napadené usnesení proto podle ust. § 219a odst. 1 písm. a) a b) a § 221 odst. 1 písm. a) občanského soudního řádu zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové.

V Praze dne 20. ledna 2014

JUDr. Jiří K a r e t a, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: I. Kratochvílová