2 VSPH 1086/2013-A-23
MSPH 77 INS 2314/2013 2 VSPH 1086/2013-A-23

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců JUDr. Františka Kučery a JUDr. Jiřího Goldsteina ve věci dlužníka Milana Dlouhého, bytem Matúškova 799/17, Praha 4, zahájené na návrh Komerční banky, a.s., sídlem Na Příkopě 33, Praha 1, zast. advokátem JUDr. Petrem Balcarem, sídlem Revoluční 15, Praha 1, o odvolání dlužníka proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 77 INS 2314/2013-A-15 ze dne 9.května 2013

takto:

Odvolání se odmítá.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením č.j. MSPH 77 INS 2314/2013-A-15 ze dne 9.5.2013 rozhodl o úpadku Milana Dlouhého (dále jen dlužník) a insolvenční správkyní ustanovil JUDr. Marcelu Marešovou, dále mimo jiné vyzval věřitele k přihlášení pohledávek za dlužníkem a ke sdělení zajišťovacích práv, jež uplatňují na jeho věcech, právech, pohledávkách nebo jiných majetkových hodnotách, osoby, které mají závazky vůči dlužníkovi, vyzval, aby plnění neposkytovaly dlužníkovi, ale insolvenční správkyni, na den 18.7.2013 nařídil přezkumné jednání, svolal schůzi věřitelů a stanovil její program, dlužníkovi uložil, aby sestavil a insolvenční správkyni odevzdal seznamy svého majetku, závazků a zaměstnanců a poskytl jí podklady k výkonu její činnosti, insolvenční správkyni uložil, aby mu předložila seznam přihlášených pohledávek a zprávu o své činnosti, rozhodl, že účinky rozhodnutí o úpadku nastávají dne 9.5.2013, a konstatoval, že svá rozhodnutí bude zveřejňovat v insolvenčním rejstříku.

Toto usnesení napadl dlužník podáním ze dne 25.5.2013, v němž toliko uvedl, že proti němu podává odpor . Na výzvu insolvenčního soudu ze dne 5.6.2013 k doplnění podání nijak nereagoval.

Protože v rozporu s ust. § 205 odst. 1 občanského soudního řádu dlužník neuvedl, v čem spatřuje nesprávnost napadeného rozhodnutí nebo postupu soudu a čeho se v odvolacím řízení domáhá, vyzval ho předseda senátu odvolacího soudu podle ust. § 93 odst. 1 insolvenčního zákona k doplnění podání a k odstranění vad odvolání do pěti dnů od doručení výzvy, přičemž ho současně poučil o následku spočívajícím v odmítnutí odvolání v případě, že vytčené vady neodstraní a v řízení nebude možné pokračovat.

Protože na výzvu, jež mu byla doručena vložením do domovní schránky dne 7.8.2013, dlužník nereagoval, své podání nedoplnil a vytčené nedostatky neodstranil, odvolací soud jeho odvolání pro absenci zákonem předepsaných náležitostí podle ust. § 43 odst. 2 občanského soudního řádu za použití ust. § 211 téhož zákona odmítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 16.srpna 2013

JUDr. Jiří Kareta, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová