2 VSPH 1085/2015-A-13
KSPH 60 INS 11482/2015 2 VSPH 1085/2015-A-13

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců Mgr. Tomáše Brauna a Mgr. Martina Lišky ve věci dlužníka Miroslava Pajkra, bytem Otice 39, pošta Strančice, zahájené na návrh dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 60 INS 11482/2015-A-8 ze dne 5. května 2015

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 60 INS 11482/2015-A-8 ze dne 5. května 2015 se mění jen tak, že se dlužníkovi ukládá zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 20.000,-Kč.

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze usnesením č.j. KSPH 60 INS 11482/2015-A-8 ze dne 5.5.2015 uložil Miroslavu Pajkrovi (dále jen dlužník), jenž se insolvenčním návrhem domáhal vydání rozhodnutí o úpadku a prohlášení konkursu na svůj majetek, aby do 15 dnů od právní moci usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 35.000,-Kč.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že se dlužník insolvenčním návrhem domáhal vydání rozhodnutí o úpadku a prohlášení konkursu na svůj majetek s tím, že je v úpadku ve formě dlouhodobé platební neschopnosti. Cituje ust. § 108 odst. 1, 2 a 3 insolvenčního zákona vysvětlil soud, že účelem zálohy je zajištění finančních prostředků k výkonu funkce insolvenčního správce bezprostředně po rozhodnutí o úpadku a k zajištění záruky, že budou uspokojeny jeho nároky v případě, že je nebude možné uhradit z majetkové podstaty. Vycházeje z toho, že dle insolvenčního návrhu a k němu připojených příloh má dlužník splatné nezajištěné závazky v celkové výši 3.965.863,04 Kč, zatímco jeho majetek tvoří movité věci v hodnotě cca 106.500,-Kč, věci osobní potřeby v hodnotě cca 3.000,-Kč a pohledávky převyšující celkem 700.000,-Kč, z nichž některé označil dlužník za nedobytné, dovodil soud, že úpadek dlužníka bude třeba řešit konkursem, přičemž vzhledem k tomu, že nemá dostatek informací o hotových finančních prostředcích ani o zpeněžitelnosti majetku dlužníka, prostředky nezbytné na úhradu nákladů řízení nelze zajistit jinak než složením zálohy. S poukazem na výši odměny, jež insolvenčnímu správci náleží v insolvenčním řízení dle platné právní úpravy, rozhodl, jak uvedeno shora.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Praze se dlužník včas odvolal a požadovala, aby je odvolací soud zrušil a povinnost zaplatit zálohu mu neuložil. V odvolání poukazoval na to, že jeho majetek tvoří kromě jiného movitý majetek v hodnotě cca 105.000,-Kč, jenž podle jeho názoru lze poměrně snadno zpeněžit, a řada pohledávek, z nichž některé sice zřejmě nejsou dobytné, neboť povinní jsou v úpadku či v likvidaci, ale další lze vymoci na fungujících firmách.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 108 odst. 1 až 3 insolvenčního zákona může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení až do výše 50.000,-Kč, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak; to platí i tehdy, je-li zřejmé, že dlužník nemá žádný majetek. Povinnost zaplatit zálohu neuloží insolvenční soud dlužníku, o jehož insolvenčním návrhu může rozhodnout bez zbytečného odkladu tak, že vydá rozhodnutí o úpadku, s nímž spojí rozhodnutí o povolení oddlužení. Nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit.

Povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení lze uložit insolvenčnímu navrhovateli pouze tehdy, je-li tu důvodný předpoklad, že budoucí náklady řízení nebude možno zcela uhradit z majetkové podstaty a že prostředky k jejich krytí nelze zajistit jinak než zálohou. Pro posouzení, zda je namístě po navrhovateli zaplacení zálohy požadovat a v jaké výši, je tudíž nutné vzít v úvahu skutkové a právní okolnosti dané věci, jež jsou podstatné především pro úsudek o tom, jaký způsob řešení dlužníkova úpadku či hrozícího úpadku lze očekávat, jaké náklady (k jejichž krytí záloha slouží) si tento způsob pravděpodobně vyžádá, a zda-či do jaké míry-lze předpokládat uspokojení těchto nákladů z majetkové podstaty.

Z obsahu spisu odvolací soud ověřil, že dne 30.4.2015 bylo na základě insolvenčního návrhu, jímž se dlužník domáhal vydání rozhodnutí o úpadku a prohlášení konkursu na svůj majetek, zahájeno insolvenční řízení a že v návrhu a k němu připojených seznamech dlužník uvedl skutečnosti popsané soudem prvního stupně v odůvodnění napadeného usnesení. Dlužno toliko upřesnit, že movitý majetek dlužníka tvoří motocykly Suzuki a ČZ, osobní automobil Felicia Pickup, nákladní automobil DAF a 2 přívěsy za osobní automobil; závěr o tom, v jakém rozsahu jsou dlužníkem evidované pohledávky dobytné, však vzhledem k nečitelnosti předloženého přehledu (seznamu pohledávek) učinit nelze.

Vycházeje ze shora popsaných zjištění a s přihlédnutím k tomu, že úpadek dlužníka bude třeba řešit konkursem a že bezprostředně po rozhodnutí o úpadku bude insolvenční správce provádět činnosti související s přezkumem přihlášených pohledávek, prováděním soupisu majetkové podstaty a jejím zpeněžováním, resp. vymáháním pohledávek dlužníka, jež budou nepochybně vyžadovat vynaložení určitých finančních prostředků, dovodil odvolací soud, že soud prvního stupně postupoval správně, když povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení dlužníkovi uložil. Vzhledem ke skladbě majetku dlužníka nasvědčující tomu, že část prostředků nezbytných na úhradu nákladů insolvenčního řízení bude možné uhradit z výtěžku zpeněžení majetkové podstaty, měl odvolací soud za přiměřenou zálohu ve výši 20.000,-Kč.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora shledal odvolací soud odvolání dlužníka zčásti důvodným, a napadené usnesení proto podle ust. § 220 odst. 1 za použití § 167 odst. 2 občanského soudního řádu co do výše zálohy změnil a uložil dlužníkovi zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 20.000,-Kč.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 8. ledna 2016

JUDr. Jiří K a r e t a , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková