2 VSPH 1085/2014-A-15
KSPL 20 INS 9341/2014 2 VSPH 1085/2014-A-15

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců Mgr. Tomáše Brauna a JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. ve věci dlužnice Anny Jurinové, bytem Na Pátku 720, Rokycany-Nové město, zahájené na návrh dlužnice, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 20 INS 9341/2014-A-9 ze dne 25. dubna 2014

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 20 INS 9341/2014-A-9 ze dne

25. dubna 2014 se m ě n í tak, že se insolvenční návrh neodmítá.

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni usnesením č.j. KSPL 20 INS 9341/2014-A-9 ze dne 25.4.2014 odmítl insolvenční návrh, jímž se Anna Jurinová (dále jen dlužnice) domáhala vydání rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že mu byl dne 3.4.2014 doručen insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře. Jelikož dlužnice spolu s insolvenčním návrhem nepřeložila přílohy se zákonem požadovanými náležitostmi, vyzval ji usnesením ze dne 9.4.2014 (č.d. A-7), aby jej doplnila tak, že předloží listinu označenou jako seznam závazků doplněný o data splatnosti. Dlužnice podáním ze dne 22.4.2014 doplnila insolvenční návrh tak, že předložila listinu označenou jako seznam závazků, v níž uvedla 17 závazků, označila své věřitele, uvedla výši závazků a u 14 závazků uvedla data splatností. Řádný seznam závazků s uvedeném údajů o splatnosti všech závazků však nepředložila, a proto soud prvního stupně podle ust. § 128 odst. 2 insolvenčního zákona insolvenční návrh odmítl.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Plzni se dlužnice včas odvolala a požadovala, aby je odvolací soud zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení. V odvolání uvedla, že dne 22.4.2014 předložila soudu seznam závazků s údaji o splatnosti jednotlivých závazků, a proto se domnívá, že insolvenční soud dospěl k nesprávným skutkovým zjištěním, a napadené rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení věci.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 128 odst. 1 insolvenčního zákona odmítne insolvenční soud insolvenční návrh, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný anebo neurčitý, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení; učiní tak neprodleně, nejpozději do 7 dnů poté, co byl insolvenční návrh podán. Ustanovení § 43 občanského soudního řádu se nepoužije.

Podle ust. § 128 odst. 2 insolvenčního zákona určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu, nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti. Tato lhůta nesmí být delší než 7 dnů; to neplatí, jde-li o insolvenční návrh podle § 98 odst. 1. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne.

Náležitosti insolvenčního návrhu vymezuje ust. § 103 odst. 1 a 2 insolvenčního zákona. Kromě požadavku, aby obsahoval obecné náležitosti podání, musí insolvenční návrh obsahovat označení insolvenčního navrhovatele a dlužníka, musí v něm být uvedeny rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek, skutečnosti, ze kterých vyplývá oprávnění podat návrh, není-li insolvenčním navrhovatelem dlužník, musí být označeny důkazy, kterých se insolvenční navrhovatel dovolává, a musí z něj být patrno, čeho se jím insolvenční navrhovatel domáhá.

Náležitosti seznamů, jež je dlužník povinen k návrhu přiložit, pak vymezuje ust. § 104 insolvenčního zákona. V odstavci 1 určuje, že je dlužník povinen k návrhu připojit a) seznam svého majetku včetně svých pohledávek, b) seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů a c) seznam svých zaměstnanců, v odstavci 2, 3 a 4 konkrétně vymezuje náležitosti jednotlivých seznamů a v odst. 4 větě poslední určuje, že dlužník musí předložené seznamy podepsat a výslovně o nich uvést, že jsou správné a úplné.

Z insolvenčního návrhu a jeho příloh odvolací soud zjistil, že dlužnice již v položce 7 insolvenčního návrhu uvedla poměrně podrobně údaje vztahující se k jednotlivým závazkům (vedle označení věřitelů uvedla původní i současnou výši závazků, důvod jejich vzniku, skutečnost, že se jedná o závazky splatné, dobu (v měsících), po níž je nesplácí, důvody neschopnosti plnit je apod.) a spolu s ním předložila listinu, z níž vyplývá, že-byť tak není v záhlaví označena-se jedná o seznam závazků, v němž uvedla 17 závazků vůči 11 věřitelům. Všechny věřitele označila názvem, identifikačním číslem a adresou, přičemž u každého závazku uvedla důvod jeho vzniku, výši a datum poslední splátky nebo datum splatnosti dluhu. Na výzvu soudu ze dne 9.4.2014 (A-7), aby předložila řádný seznam svých závazků, v němž oproti původně předloženému seznamu údaje o splatnosti jednotlivých závazků, předložila podání ze dne 22.4.2014, v němž uvedla data splatnosti celého dluhu vůči konkrétnímu věřiteli, nikoliv údaje, z nichž by bylo lze zjistit, odkdy je v prodlení s jejich splácením dle sjednaných splátek. V případě tří závazků se pak omezila na to, že u nich uvedla doba neurčitá nebo revolving . Dle názoru odvolacího soud lze však z údajů uvedených v insolvenčním návrhu a v předložených listinách dovodit data splatnosti jednotlivých závazků z dat, jež dlužnice označila jako datum poslední splátky. Jelikož takový údaj uvedla u všech závazků, je odvolací soud toho názoru, že důvod k odmítnutí insolvenčního návrhu podle ust. § 128 odst. 2 insolvenčního zákona v daném případě dán nebyl.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora shledal odvolací soud odvolání dlužnice důvodným a napadené usnesení podle § 220 odst. 1 za použití § 167 odst. 2 občanského soudního řádu změnil a rozhodl o tom, že se insolvenční návrh dlužnice neodmítá.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí prostřednictvím Krajského soudu v Plzni k Nejvyššímu soudu ČR.

V Praze dne 22. srpna 2014

JUDr. Jiří K a r e t a, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: I. Kratochvílová